ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3145/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 5 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆTĐIỀU CHỈNH ĐỒ ÁN QUY HOẠCH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI XÃ HÒA BẮC GIAI ĐOẠN 2011 -2025

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng11 năm 2003;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Quyết định số 800/QĐ /TTg ngày 04 tháng 6năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Chương trình mục tiêu Quốc gia vềxây dựng nông thôn mới;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 13/2011/TTLT-BXD-BNNPTNT-BTN &MT ngày 28 tháng 10 năm 2011 của Bộ Xây dựng,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường về việchướng dẫn Quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựngxã nông thôn mới;

Căn cứ Quyết định số 19/2006/QĐ-UBND ngày 10tháng 3 năm 2006 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định về quảnlý quy hoạch xây dựng đô thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Quyết định số 5797/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2012 của Chủ tịch UBND thành phố về việc phê duyệt Đồ ánquy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Hòa Bắc giai đoạn 2011 - 2025;

Xét nội dung Tờ trình số 137/TTr-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2014 của UBND huyện Hòa Vang về việc đề nghịphê duyệt điều chỉnh Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Hòa Bắc (giai đoạn2011 – 2025);

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tạinội dung Tờ trình số 338/TTr-SXD ngày 12 tháng 5 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Hòa Bắc giaiđoạn 2011 – 2025, kèm theo hồ sơ quy hoạch do Viện Quy hoạch xây dựnglập với những nội dung chính như sau:

1. Phạm vi và ranh giới lập quy hoạch:

- Phạm vi ranh giới: xãHòa Bắc nằm ở phía Tây Bắc huyện Hòa Vang.

+ Phía Đông giáp vớiphường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên Chiểu.

+ Phía Tây giáp với huyệnĐông Giang, tỉnh Quảng Nam.

+ Phía Nam giáp với xãHòa Liên.

+ Phía Bắc giáp với thịtrấn Khe Tre Nam Đông, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

- Phạm vi nghiên cứu lậpquy hoạch là toàn bộ địa giới hành chính xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, diện tíchđất tự nhiên 34. 395, 3 ha.

- Quy mô dân số: 3. 877người (năm 2011).

2. Giai đoạn quy hoạch: Giai đoạn từ 2011 –2025.

3. Nội dung điều chỉnh quy hoạch:

- Khớp nối lại các đồ áncó Quyết định hủy hoặc điều chỉnh quy hoạch.

- Xác định rõ ranh giớiđất ở và các loại đất khác.

a. Định hướng phát triển:

- Định hướng phát triển dân số đến năm 2025: 5. 707 người.

- Định hướng về đất đai sau điều chỉnh:

Stt

Loại đất

Đến năm 2025

Diện tích (ha)

Tỷ lệ (%)

TỔNG DIỆN TÍCH TOÀN XÃ

34. 395, 30

100, 00

A

Đất xây dựng điểm dân cư nông thôn

217, 3

0, 63

B

Đất khác (nông nghiệp, đồi núi, mồ mả, sông, hồ …)

32, 534

94, 59

C

Đất dự án thành phố

1, 644

4, 78

- Định hướng về loại hình,tính chất các ngành kinh tế chủ đạo: sản xuất nông nghiệp (trồnglúa, nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi), lâm nghiệp, các ngành nghề truyền thống,cơ sở sản xuất nhỏ,...

b. Quy hoạch xây dựng xã nông thônmới:

* Các điểm dân cư:

* Điểm dân cư số 1: hìnhthành trên cơ sở thôn Phò Nam

- Diện tích đất ở: 38, 18ha, trong đó:

+ Đất ở hiệntrạng: 32, 45 ha, đất ở mới: 5, 73 ha

+ Số người:1. 490 người, số hộ: 372 hộ.

* Điểm dân cưsố 2: hình thành trên cơ sở thôn An Định và Nam Yên

- Diện tíchđất ở: 72, 06 ha, trong đó:

+ Đất ở hiệntrạng: 52, 31 ha, đất ở mới: 19, 75 ha

+ Số người:2. 812 người, số hộ: 703 hộ.

* Điểm dân cưsố 3: hình thành trên cơ sở thôn Lộc Mỹ

- Diện tíchđất ở: 37, 71 ha, trong đó:

+ Đất ở hiệntrạng: 26, 05 ha, đất ở mới: 11, 66 ha

+ Số người:1. 471 người, số hộ: 367 hộ.

* Điểm dân cưsố 4: hình thành trên cơ sở thôn Nam Mỹ

- Diện tíchđất ở: 17, 66 ha, trong đó:

+ Đất ở hiệntrạng: 17, 01 ha, đất ở mới: 0, 65 ha

+ Số người:689 người, số hộ: 172 hộ.

* Điểm dân cưsố 5: hình thành trên cơ sở thôn Tà Lang và Giàn Bí

- Diện tíchđất ở: 18, 47 ha, trong đó:

+ Đất ở hiệntrạng: 15, 32 ha, đất ở mới: 3, 15 ha

+ Số người:720 người, số hộ: 180 hộ.

Điều 2.

- UBND xã Hòa Bắc có trách nhiệmphối hợp với các ngành chức năng liên quan thực hiện các bước xây dựng cơ bảntiếp theo đúng quy định. Đồng thời chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan tổchức niêm yết và công bố công khai đồ án quy hoạch được duyệt theo quy định.

- Giao UBND huyện Hòa Vang, SởXây dựng quản lý quy hoạch được duyệt theo đúng chức năng và nhiệm vụ đượcgiao.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày kí. Những nội dungtại Quyết định số 5797/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2012không còn hiệu lực thi hành.

Điều 4. ChánhVăn phòng UBND thành phố Đà Nẵng; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịchUBND huyện Hòa Vang; Chủ tịch UBND xã Hòa Bắc; Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựngĐà Nẵng; Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thihành. /.

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- CT và các PCT;
- Lưu: VT, QLĐTh.

CHỦ TỊCH
Văn Hữu Chiến