ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt công tác quyết toán dự án (hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật) hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước do tỉnh quản lý.

_______________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định 16/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ ban hành quản lý đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 33/TT-BTC , ngày 09/04/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 15/10/TT-STC , ngày 22/11/2007 về việc phê duyệt quyết toán các dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước do tỉnh quản lý.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Các công trình thuộc dự án đầu tư (hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật) có tổng mức đầu tư từ 3 tỷ đồng trở lên thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quyết toán.

Giao Sở tài chính thành lập tổ công tác để thẩm tra trước khi trình phê duyệt quyết toán (tổ công tác gồm lãnh đạo và chuyên viên các Sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Kho bạc nhà nước tỉnh, sở chủ quản đầu tư và chủ đầu tư công trình).

Điều 2. Các công trình thuộc Báo cáo kinh tế kỹ thuật có tổng mức đầu tư dưới 3 tỷ đồng. Giao Sở Tài chính thẩm tra và phê duyệt quyết toán theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và áp dụng từ ngày 01/01/2008;

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, các đơn vị có liên quan thi hành Quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Trần Minh Oanh