ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*****

Số: 3147/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 07 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI NĂM 2007 CỦA SỞ THƯƠNG MẠI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Chỉ thị số 13/2005/CT-TTg ngày 08 tháng 04 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp nhằm tạo chuyển biến mới trong công tác thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 178/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ngày 08 tháng 12 năm 2006 về giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước năm 2007;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thương mại tại Tờ trình số 4349/STM-XTTM ngày 10 tháng 07 năm 2007 và của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 02539/SKHĐT-HTXT ngày 14 tháng 05 năm 2007
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Chương trình xúc tiến thương mại năm 2007 của Sở Thương mại với dự toán kinh phí là 6.000.000.000 đồng (Sáu tỷ đồng) từ nguồn chi thường xuyên của ngân sách thành phố, trong đó có các hoạt động:

1. Hội chợ:

1.1. Hội chợ trong nước:

- Hội chợ Triển lãm da giày xuất khẩu (tháng 6 năm 2007);

- Hội chợ Đồ gỗ và Thủ công Mỹ nghệ (EXPO 2007) tại thành phố Hồ Chí Minh (tháng 10 năm 2007);

- Hội chợ Triển lãm thực phẩm đồ uống (tháng 11 năm 2007);

- Chương trình Tháng bán hàng khuyến mại (tháng 09 năm 2007);

1.2. Hội chợ nước ngoài:

- Hội chợ Quốc tế Đồ gỗ Singapore (tháng 03 năm 2007);

- Phối hợp với Bộ khảo sát Hội chợ Đồ gỗ Las Vegas - Mỹ và quảng bá cho Hội chợ Đồ gỗ Expo (quý II năm 2007);

- Hội chợ Quốc tế Nam Ninh - Trung Quốc (tháng 10 năm 2007).

2. Hợp tác:

- Xây dựng chương trình xúc tiến nội thương, hợp tác các tỉnh (6 tháng cuối năm 2007);

- Tham dự ký kết bản ghi nhớ về công nghệ thông tin với phía Đài Loan (tháng 6 năm 2007);

- Tham dự Hội nghị bàn tròn và tham gia các chương trình hợp tác thường niên với các thành phố đối tác của OSAKA (BPC OSAKA) (tháng 10 năm 2007);

- Hỗ trợ thực hiện Dự án Trung tâm Thương mại của thành phố tại Maxtcơva (Cộng hòa Liên bang Nga) (tháng 11 năm 2007);

- Học tập kinh nghiệm, trao đổi quản lý Nhà nước về phát triển thương mại điện tử và mô hình Chính phủ điện tử trong quản lý văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài tại Singapore (quý IV năm 2007);

- Khảo sát, học tập kinh nghiệm về công tác quản lý cạnh tranh và quản lý loại hình hoạt động đa cấp tại Singapore (quý IV năm 2007);

3. Tập huấn, hội thảo, đào tạo:

- Các hội thảo chuyên đề liên quan đến WTO để nâng cao sức cạnh tranh cho doanh nghiệp trong tiến trình hội nhập (quý III và quý IV năm 2007);

- Hội thảo cung cấp thông tin thương mại (gặp gỡ các Tham tán thương mại với doanh nghiệp, phổ biến các thông tin về thương mại cho doanh nghiệp,...);

- Tham dự diễn đàn Thương mại điện tử tại Hà Nội.

4. Thông tin thương mại:

- Phát hành tờ Saigon Times Daily & Weekly trên các chuyến bay quốc tế và tại các khách sạn quốc tế;

- Xây dựng và hoàn thiện trang Web tiếng Anh;

- Xây dựng cơ sở dữ liệu thị trường và doanh nghiệp xuất khẩu, về hội nhập kinh tế quốc tế;

- Thông tin thương mại và thiết bị hỗ trợ;

- Cung cấp, tiếp nhận xử lý thông tin phục vụ việc quản lý Nhà nước lĩnh vực thương mại;

- Duy trì cập nhật thông tin cho cơ sở dữ liệu phục vụ hoạt động Tháng bán hàng khuyến mại.

Điều 2. Về phương thức thực hiện

- Giao Giám đốc Sở Thương mại căn cứ Chương trình này lập kế hoạch cụ thể để Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt từng Chương trình xúc tiến thương mại. Căn cứ từng Chương trình xúc tiến thương mại đã được phê duyệt, Giám đốc Sở Thương mại xây dựng dự toán kinh phí trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét phê duyệt.

- Khi triển khai thực hiện, Giám đốc Sở Thương mại có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét có ý kiến. Giao Giám đốc Sở Tài chính căn cứ Chương trình xúc tiến thương mại đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt và căn cứ các chế độ chính sách thực hiện cấp phát, thanh toán theo quy định.

Điều 3. Giám đốc Sở Thương mại chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố về những trì trệ hoặc thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại được giao. Giám đốc Sở Tài chính có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch chi kinh phí hoạt động xúc tiến thương mại của Sở Thương mại.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Thương mại, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Hồng