ỦY BAN NHÂN DÂNTNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3147/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 20 tháng 10 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BỘQUY TẮC ỨNG XỬ “NỤ CƯỜI HẠ LONG”

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyết số 92/NQ-CP ngày08/12/2014 của Chính phủ, nghị quyết về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển dulịch Việt Nam trong thời kỳ mới;

Căn cứ Kế hoạch số 1906/KH-UBNDngày 13/4/2015 củaỦy bannhân dân tỉnhvề triển khai thực hiện Nghị quyết số 92/NQ-CP ngày 08/12/2014 của Chính phủ vềmột số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới;Kế hoạchsố 3642/KH- UBND ngày 24/6/2015 của Ủy bannhân dân tỉnh về xây dựng thương hiệu tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2015 - 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Vănhóa, Thể thao và Du lịch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Banhành kèm theo Quyết định này Bộ Quy tắc ứng xử “Nụ cười Hạ Long”.

Điều 2: Quyếtđịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3:Các ông, bà: Chánh Văn phòng Ủy ban nhândân Tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Ththao và Du lịch, Thủtrưởng các sở, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện,thị xã, thành phố thuộc Tỉnh, Hiệp hội du lịch Quảng Ninh, các doanh nghiệp dulịch, các tổ chức, cá nhân có liên quanchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- CT, các PCT (báo cáo);
- TTTU, HĐND tnh (báo cáo)
- CT, Các PCT (báo cáo)
- Như Điều 2 (thực hiện);
- Ban TG Tỉnh Ủy;
- Ban VHXH HĐND Tỉnh;
- Các Tổ chức đoàn thể, chính trị, Xã hội (phối hợp);
- Báo QN, Đài PTTH Tỉnh,
- Cng TTĐT tỉnh (đưa tin);
- V0, V1, DL1-2, TH1;
- Lưu: VT, DL1 LN.20 - QĐ15.12

TM. ỦY BAN NHÂN DÂNKT. CHỦ TỊCHPHÓ CHỦ TỊCHVũ Thị Thu Thủy

BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ

“NỤCƯỜI HẠ LONG”
(Ban hành kèm theo Quyết địnhsố 3147/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Ủyban nhân dân tỉnh)

Chương I

QUY TẮC CHUNG

Điều 1. Khái niệm

Bộ Quy tắc ứng xử “Nụ cười Hạ Long”trong hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh là những quy định chuẩnmực định hướng hành vi, thái độ, thói quen, cách thức ứng xử văn minh, phù hợpvới văn hóa truyền thống, phong tục tập quán Việt Nam và địa phương cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực dulịch, người dân và khách du lịch khi tham gia các hoạt động du lịch trên địabàn tỉnh Quảng Ninh.

Điều 2. Mục đích

1. Bộ quy tắc này đưa ra những chuẩnmực cơ bản để đánh giá, nhận xét về các hành vi ứng xử trong hoạt động du lịch,dịch vụ nhằm xây dựng và hình thành thói quen, hành vi ứng xử văn minh, thái độlịch sự, thân thiện của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức làm việc trongngành du lịch và các ngành liên quan đến hoạt động du lịch, đội ngũ lao độngcủa các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch và các dịch vụ khácliên quan đến du lịch, góp phần tạo ấn tượng đẹp với du khách khi đến với tỉnhQuảng Ninh.

2. Nâng cao nhận thức của người dânQuảng Ninh và du khách đến thăm quan tại Quảng Ninh về văn minh du lịch, từngbước hình thành thói quen, hành vi ứng xử văn minh trong hoạt động du lịch,dịch vụ nhất là khi đi du lịch hoặc tham gia các hoạt động ở nơi công cộngtrong và ngoài nước.

3. Cung cấp cho khách du lịch những thôngtin cơ bản về văn hóa ứng xử tại điểm đếnvà tuyên truyền, khuyến cáo những hành vi không phù hợp,hướng đến mục tiêu làm tốt đẹp hơn mối quan hệ giữa du khách và điểm đến Quảng Ninh.

Điều 3. Đối tượng áp dụng

1. Các tổ chức, cá nhân hoạt độngtrong lĩnh vực du lịch và có liên quan đến du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

2. Người dân tỉnh Quảng Ninh.

3. Khách du lịch trong nước và quốctế đến tham quan, lưu trú tại tỉnh Quảng Ninh.

Điều 4. Phm vi điều chỉnh

Bộ Quy tắc này quy định về chuẩn mựcứng xử của các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực du lịch và các ngànhliên quan đến du lịch, người dân và khách du lịch khi tham gia vào các hoạtđộng du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Chương II

NỘI DUNG ỨNG XỬ

Điều 5. Nguyên tắc chung

Bộ Quy tắc ứng xử “Nụ cười Hạ Long”trong hoạt động du lịch quy định những hành vi phbiếncần thực hiện, phù hợp với từng nhóm đối tượng áp dụng trên cơ sở các nguyêntắc:

1. Yêu cầu tác phong, thái độ ứng xửvăn minh, lịch sự nơi công cộng.

2. Tôn trọng sự riêng tư và quyền lợicủa người khác.

3. Giữ gìn môi trường tự nhiên, môitrường xã hội, bảo vệ các công trình công cộng, các di tích lịch sử, danh lamthắng cảnh.

4. Hiểu biết văn hóa, tôn trọng tínngưỡng, tôn giáo, phong tục, tập quán địa phương.

Điều 6. Những quy tắc ứng xử chung

1. Chấp hành chính sách, pháp luậtcủa Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

2. Tôn trọng truyền thống văn hóa,phong tục tp quán địa phương.

3. Tuân thủ các quy định, các bảngchỉ dẫn và bin cảnh báo và biển cấm tại từng điểm tham quan và nơi công cộng.

4. Có ý thức giữ gìn, bảo vệ các ditích văn hóa và các công trình kiến trúc lịch sử.

5. Có ý thức và trách nhiệm bảo vệmôi trường tự nhiên và môi trường xã hội.

6. Có thái độ ứng xử văn minh, lịchsự.

7. Có ý thức, trách nhiệm giữ gìn anninh trật tự.

8. Có đạo đức nghề nghiệp.

Điều 7. Quy tắc ứng xử đối với tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vựcdu lịch và liên quan đến du lịch trên địa bàn tnhQuảng Ninh.

1. Quy tắc ứng xử đối với cán bộ,công chức.

2. Quy tắc ứng xử đối với doanhnghiệp du lịch.

3. Quy tắc ứng xử đối với nhân dân vàcộng đồng địa phương.

4. Quy tắc ứng xử đối với khách dulịch khi đến tham quan Quảng Ninh.

(Nộidung chi tiết của Quy tắc ứng xử “Nụ cười Hạ Long” được ban hành tại phụ lụckèm theo).

Chương III

KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN, ĐÁNH GIÁ CÁC HÀNH VI

Điều 8. Khẩu hiệu tuyên truyền

Các khẩu hiệu dưới đây được thốngnhất sử dụng để tuyên truyền, tùy theo địa đim và mụcđích tuyên truyn, các đơn vị chọn triển khai tuyên truyềncđộng trực quan các khẩu hiệu sau:

1. Giao tiếp, ứng xử văn minh là tôntrọng bản thân và mọi người.

2. Giữ gìn vệ sinh nơi ở, nơi côngcộng.

3. Xếp hàng là văn minh.

4. Brác đúngnơi quy định.

5. Nói lời hay, cử chỉ đẹp.

6. Nói không với đeo bám, chèo kéo kháchdu lịch.

7. Giữ gìn và bảo vệ các di tích vănhóa, lịch sử là trách nhiệm của mỗi người dân và du khách.

8. Hãy hành động đxây dựng tỉnh Quảng Ninhxanh - sạch - đẹp - văn minh.

9. Ứng xử đúng mực, thái độ thânthiện, tinh thần tận tụy.

10. Mỗi người dân Quảng Ninh là mộthướng dẫn viên du lịch.

11. Xây dựng Quảng Ninh là nơi cầnđến và nơi đáng sng.

Điều 9. Nhận xét, đánh giá cáchành vi ứng xử

1. Những chuẩn mực cơ bản được đề cậptrong bộ quy tắc này là căn cứ đđánh giá, nhận xét vềcác hành vi ứng xử của khách du lịch, doanh nghiệp du lịch, cộng đồng dân cưđịa phương, cán bộ công chức có liên quan đến hoạt động du lịch, dịch vụ trênđịa bàn tỉnh.

2. Hàng năm, Sở Văn hóa, Thể thao vàDu lịch chủ trì, phối hợp cùng Ủy ban nhândân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan có liên quan tổ chức đánh giá, nhận xét, bình chọn việc thựchiện Bộ Quy tắc ng xử “Nụ cười Hạ Long” của các tổ chức, cá nhân. Tôn vinh các tổ chức, cá nhân làm tốt, phê phán các tổ chức, cá nhân làm ảnh hưởng đến hình ảnh, thươnghiệu du lịch Quảng Ninh.

ChươngIV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Triển khai tuyên truyềnvà tổ chức thực hiện

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịchchịu trách nhiệm:

1.1. Chủ trì tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, kiểmtra, giám sát và tổng hợp báo cáo tìnhhình thực hiện Bộ Quy tắc trên địa bàn tỉnh.

1.2. Xây dựng kế hoạch, lộ trình, thời gian và các bước công việc triển khai thực hiện Bộ quy tắc.

1.3. Thực hiện hình ảnh hóa các nộidung tại phụ lục của Bộ Quy tắc dưới hình thức tập gấp, áp phích, cm nang du lịch... đtriểnkhai tuyên truyền.

1.4. Đa dạng hóa công tác tuyêntruyền, phổ biến Bộ Quy tắc qua nhiều hình thức: mạng xã hội, phim, ảnh, cáchoạt động văn hóa..., đảm bảo phù hợp với thực tế và loại hình.

2. Các sở, ban, ngành, địa phương,các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổchức phổ biến, triển khai và tuyên truyền bng nhiều hìnhthức đtriển khai có hiệu quả việc thực hiện Bộ Quy tắc.Định kỳ hàng quý, báo cáo kết quả thực hiện về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịchđể tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tnh.

3. Sở Thông tin và Truyền thông hướngdẫn, đôn đốc các cơ quan truyền thông, báo chí hoạt động trên địa bàn tỉnh tăngcường tuyên truyền nội dung, tình hình và kết quả tổ chức thực hiện Bộ Quy tắcứng xử “Nụ cười Hạ Long” trên các phương tiện thông tin đại chúng.

4. Đài Phát thanh truyền hình Tỉnh,Báo Quảng Ninh chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Ththaovà Du lịch lập các chuyên mục, chuyên đề tuyên truyền, giới thiệu, tôn vinh,phê phán các tổ chức, cá nhân trong việcthực hiện Bộ Quy tắc ứng xử “Nụ cười Hạ Long”.

Điều 11. Thực hiện Bộ Quy tắc

1. Các tổchức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực du lịch, Ủy bannhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các ngành liên quan đến du lịch trênđịa bàn tỉnh Quảng Ninh triển khai thực hiện Bộ Quy tắc này trong toàn thể cánbộ, nhân viên, người lao động của đơn vị.

2. Người dân tỉnh Quảng Ninh thựchiện Bộ Quy tắc để từng bước hình thành thói quen, hành vi ứng xử văn minhtrong cuộc sống và hoạt động du lịch, qua đó nâng cao hình ảnh tốt đẹp của conngười Quảng Ninh khi di du lịch hoặc tham gia các hoạt động ở nơi công cộngtrong và ngoài nước.

3. Khách du lịch trong và ngoài nướcthực hiện Bộ Quy tắc đđiều chỉnh những hành vi không phùhợp, hướng đến mục tiêu làm tốt đẹp hơn mối quan hệ giữa du khách và điểm đến Quảng Ninh.

Điều 12. Điều chỉnh, bổ sung nộidung Bộ Quy tắc

Trong quá trình thực hiện, nếu cóphát sinh vướng mắc hoặc có những nội dung chưa phù hợp thực tế, đề nghị các tổ chức, đơn vị, cá nhân phản ánh về Sở Vănhóa, Ththao và Du lịch đ tng hp, báo cáo Ủyban nhân dân tỉnh xem xét sửa đi, bổ sung phù hợp./.