ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3148/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 09 tháng 10 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾPHỐI HỢP TỔ CHỨC CỨU NẠN, CỨU HỘ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29tháng 6 năm 2001;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều củaLuật Phòng cháy và chữa cháy ngày 22 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy vàchữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

Căn cứ Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg ngày15/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lựclượng phòng cháy và chữa cháy;

Căn cứ Thông tư số 65/2013/TT-BCA ngày26/11/2013 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Quyết địnhsố 44/2012/QĐ-TTg ngày 15/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về công tác cứu nạn,cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy;

Xét đề nghị của Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy vàchữa cháy tỉnh Đồng Nai tại Tờ trình số 56/TTr-CSPCCC-TM ngày 01/10/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quychế phối hợp tổ chức cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kểtừ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc cácsở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòavà các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Thái

QUY CHẾ

PHỐI HỢP TỔ CHỨCCỨU NẠN, CỨU HỘ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3148/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2014 củaỦy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh vàđối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về phạm vi,nguyên tắc, cơ chế thông tin; cơ quan chỉ huy, điều hành; cơ chế phối hợp tổchức cứu nạn, cứu hộ (CNCH) và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân liênquan đến công tác CNCH trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với lựclượng phòng cháy và chữa cháy (PCCC) quy định tại Điều 5 Quyết định số44/2012/QĐ-TTg ngày 15/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ quy định về công tácCNCH của lực lượng PCCC (sau đây viết tắt là Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg củaThủ tướng Chính phủ); các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác CNCHtrên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Điều 2. Phạm vi tổ chức cứunạn, cứu hộ

Lực lượng PCCC và lực lượng CNCHcủa các sở, ban, ngành, địa phương tổ chức thực hiện CNCH đối với các tìnhhuống cơ bản quy định tại Điều 12 Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg của Thủ tướngChính phủ và các quy định của pháp luật có liên quan xảy ra trên địa bàn tỉnhĐồng Nai.

Trường hợp thông tin về sự cố, tainạn không thuộc các tình huống cơ bản quy định tại Điều 12 Quyết định số44/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ hoặc vượt quá khả năng xử lý thì phảibáo cáo ngay cho lực lượng CNCH của bộ, ngành liên quan và Trưởng ban, PhóTrưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo PCCC và CNCH tỉnh Đồng Nai. Khi sự cố mangtính thảm họa thì phải báo ngay cho Thường trực Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứunạn để được chỉ đạo xử lý kịp thời và thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu.

Điều 3. Nguyên tắc tổ chức cứunạn, cứu hộ

1. Công tác CNCH là trách nhiệmcủa các ngành, các cấp, các tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh; phải đượctiến hành chủ động, kịp thời và phù hợp với diễn biến tình hình thực tế tìnhhuống diễn ra, theo phương châm 04 tại chỗ “Lực lượng tại chỗ, phương tiện tạichỗ, hậu cần tại chỗ và chỉ huy tại chỗ”. Huy động, trưng dụng mọi nguồn lực đểnâng cao hiệu quả hoạt động CNCH và trước hết phải ưu tiên cho việc cứu người.

2. Khi thực hiện CNCH phải đảm bảoan toàn đối với người, phương tiện tham gia CNCH và nạn nhân, đồng thời hạn chếđến mức thấp nhất thiệt hại về tài sản.

3. Chủ động xây dựng các phương ánCNCH, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị thích ứng chohoạt động CNCH theo từng tình huống cơ bản được quy định tại Điều 12 Quyết địnhsố 44/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và phải phù hợp theo từng địa bàn,khu vực xảy ra sự cố, tai nạn.

4. Đảm bảo sự chỉ đạo, chỉ huy,điều hành tập trung, thống nhất và phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, phươngtiện trong suốt quá trình tổ chức thực hiện công tác CNCH.

5. Trong mọi trường hợp sự cố, tainạn xảy ra thì người chỉ huy cao nhất tổ chức CNCH tại hiện trường được quyềnđiều động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị của các cơ quan, tổ chức, cánhân hiện có trên địa bàn tham gia ứng cứu.

Chương II

CƠ CHẾ THÔNG TIN CỨU NẠN, CỨU HỘ; CƠ QUAN CHỈ ĐẠO, CHỈHUY, ĐIỀU HÀNH VÀ CƠ CHẾ PHỐI HỢP TỔ CHỨC CỨU NẠN, CỨU HỘ

Điều 4. Cơ chế thông tin cứunạn, cứu hộ

Lực lượng dân phòng, lực lượngPCCC cơ sở, lực lượng PCCC chuyên ngành, chính quyền địa phương, cơ quan Côngan nơi xảy ra sự cố, tai nạn khi nhận được tin báo có sự cố, tai nạn cần CNCHthì phải tiếp nhận và xử lý thông tin CNCH; đồng thời báo ngay cho lực lượngCảnh sát PCCC qua số điện thoại 114.

Lực lượng Cảnh sát PCCC có tráchnhiệm tiếp nhận và xử lý các thông tin sự cố, tai nạn và các yêu cầu về CNCH.

Điều 5. Cơ quan chỉ đạo và chỉhuy, điều hành tổ chức CNCH trong một số tình huống cơ bản

1. Có người bị nạn trong sự cốcháy, nổ ở khu dân cư, nhà cao tầng, khu công nghiệp, công ty, nhà máy, xínghiệp và các cơ sở khác

a) Cấp tỉnh:

- Cơ quan chỉ đạo: Ban Chỉ đạoPCCC và CNCH tỉnh Đồng Nai.

- Cơ quan chỉ huy: Cảnh sát PCCCtỉnh chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Xây dựng,Sở Y tế, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai, Công ty TNHH MTV Điện lựcĐồng Nai.

b) Cấp huyện:

- Cơ quan chỉ đạo: Ban Chỉ đạoPCCC và CNCH các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa.

- Cơ quan chỉ huy: Phòng Cảnh sátPCCC khu vực chủ trì, phối hợp với Công an, Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện vàcác ban, ngành liên quan.

c) Cấp xã:

- Cơ quan chỉ đạo: Ban Chỉ đạoPCCC và CNCH các xã, phường, thị trấn.

- Cơ quan chỉ huy: Công an xã,phường, thị trấn chủ trì, phối hợp với các ban, ngành liên quan.

d) Lực lượng tham gia CNCH: Cảnhsát PCCC, Công an, Quân đội, y tế, lực lượng PCCC cơ sở, chuyên ngành, dânphòng, dân quân tự vệ.

e) Phương tiện, trang thiết bị: Xechữa cháy, xe CNCH, xe thang, máy bơm, máy hút khói, xe cấp cứu, các phươngtiện thoát nạn, thiết bị CNCH và các phương tiện khác.

2. Có người bị nạn trên sông,suối, ao hồ, giếng nước, hố sâu có nước, khu du lịch, vui chơi giải trí

a) Cấp tỉnh:

- Cơ quan chỉ đạo: Ban Chỉ đạoPCCC và CNCH tỉnh Đồng Nai.

- Cơ quan chỉ huy: Cảnh sát PCCCtỉnh chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế, SởVăn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội Chữthập đỏ tỉnh.

b) Cấp huyện:

- Cơ quan chỉ đạo: Ban Chỉ đạoPCCC và CNCH các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa.

- Cơ quan chỉ huy: Phòng Cảnh sátPCCC khu vực chủ trì, phối hợp với Công an, Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện vàcác ban, ngành liên quan.

c) Cấp xã:

- Cơ quan chỉ đạo: Ban Chỉ đạoPCCC và CNCH các phường, xã, thị trấn.

- Cơ quan chỉ huy: Công an xã,phường, thị trấn chủ trì, phối hợp với các ban, ngành liên quan.

d) Lực lượng tham gia CNCH: Cảnhsát PCCC, Công an, Quân đội, y tế, Hội Chữ thập đỏ, lực lượng PCCC cơ sở, lựclượng dân phòng, dân quân tự vệ.

e) Phương tiện, trang thiết bị: Xecấp cứu, xe CNCH, ca nô, các thiết bị lặn, phao cứu sinh, thiết bị y tế…

3. Có người bị nạn trong các sự cốsạt lở đất đá, sập đổ nhà, công trình

a) Cấp tỉnh:

- Cơ quan chỉ đạo: Ban Chỉ đạoPCCC và CNCH tỉnh Đồng Nai.

- Cơ quan chỉ huy: Cảnh sát PCCCtỉnh chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế, SởXây dựng, Hội Chữ thập đỏ tỉnh.

b) Cấp huyện:

- Cơ quan chỉ đạo: Ban Chỉ đạoPCCC và CNCH các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa.

- Cơ quan chỉ huy: Phòng Cảnh sátPCCC khu vực chủ trì, phối hợp với Công an, Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện vàcác ban, ngành liên quan.

c) Cấp xã:

- Cơ quan chỉ đạo: Ban Chỉ đạoPCCC và CNCH các phường, xã, thị trấn.

- Cơ quan chỉ huy: Công an xã,phường, thị trấn chủ trì, phối hợp với các ban, ngành liên quan.

d) Lực lượng tham gia CNCH: Cảnhsát PCCC, Công an, Quân đội, y tế, Hội Chữ thập đỏ, lực lượng PCCC cơ sở,chuyên ngành, dân phòng, dân quân tự vệ.

e) Phương tiện, trang thiết bị: Xecẩu, xe CNCH, xe thang, xe nâng, máy xúc, các thiết bị CNCH và các phương tiệnkhác.

4. Có người mắc kẹt trong các phươngtiện khi xảy ra sự cố, tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy

a) Cấp tỉnh:

- Cơ quan chỉ đạo: Ban Chỉ đạoPCCC và CNCH tỉnh Đồng Nai.

- Cơ quan chỉ huy: Cảnh sát PCCCtỉnh chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Giao thôngVận tải, Sở Y tế, Hội Chữ thập đỏ tỉnh.

b) Cấp huyện:

- Cơ quan chỉ đạo: Ban Chỉ đạoPCCC và CNCH các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa.

- Cơ quan chỉ huy: Phòng Cảnh sátPCCC khu vực chủ trì, phối hợp với Công an, Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện vàcác ban, ngành liên quan.

c) Cấp xã:

- Cơ quan chỉ đạo: Ban Chỉ đạoPCCC và CNCH các phường, xã, thị trấn.

- Cơ quan chỉ huy: Công an xã,phường, thị trấn chủ trì, phối hợp với các ban, ngành liên quan.

d) Lực lượng tham gia CNCH: Cảnhsát PCCC, Công an, Quân đội, y tế, Hội Chữ thập đỏ, lực lượng dân phòng, dânquân tự vệ.

e) Phương tiện, trang thiết bị: Xecấp cứu, xe cẩu, xe CNCH, xe nâng, ca nô, phao cứu sinh, các thiết bị CNCH vàcác phương tiện khác.

5. Có người mắc kẹt trong nhà,trong thang máy, trên cao, dưới hầm, hố sâu, trong hang, công trình ngầm

a) Cấp tỉnh:

- Cơ quan chỉ đạo: Ban Chỉ đạoPCCC và CNCH tỉnh Đồng Nai.

- Cơ quan chỉ huy:Cảnh sátPCCC tỉnh chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế,Sở Xây dựng, Hội Chữ thập đỏ tỉnh.

b) Cấp huyện:

- Cơ quan chỉ đạo: Ban Chỉ đạoPCCC và CNCH các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa.

- Cơ quan chỉ huy: Phòng Cảnh sátPCCC khu vực chủ trì, phối hợp với Công an, Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện vàcác ban, ngành liên quan.

c) Cấp xã:

- Cơ quan chỉ đạo: Ban Chỉ đạoPCCC và CNCH các phường, xã, thị trấn.

- Cơ quan chỉ huy: Công an xã,phường, thị trấn chủ trì, phối hợp với các ban, ngành liên quan.

d) Lực lượng tham gia CNCH: Cảnhsát PCCC, Công an, Quân đội, y tế, Hội Chữ thập đỏ, lực lượng PCCC cơ sở,chuyên ngành, dân phòng, dân quân tự vệ.

e) Phương tiện, trang thiết bị: Xecẩu, xe CNCH, xe thang, xe nâng, máy xúc, các thiết bị CNCH và các phương tiệnkhác.

Điều 6. Cơ chế phối hợp tổ chứccứu nạn, cứu hộ

1. Khi sự cố, tai nạn xảy ra ở cơquan, tổ chức, đơn vị, địa phương nào thì người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơnvị, địa phương đó chịu trách nhiệm điều hành, chỉ huy và tổ chức thực hiện CNCHban đầu; đồng thời phải báo ngay cho lực lượng Cảnh sát PCCC qua số điện thoại114 để kịp thời chi viện ứng cứu.

2.Lực lượng Cảnh sát giaothông đường bộ, đường sắt; lực lượng Cảnh sát đường thủy khi nhận được tin báosự cố, tai nạn đối với các phương tiện giao thông thì khẩn trương triển khaingay lực lượng, phương tiện đến hiện trường để thực hiện các nhiệm vụ theo quyđịnh. Trường hợp xảy ra các tình huống sự cố, tai nạn cần CNCH thì báo ngay cholực lượng Cảnh sát PCCC đến để xử lý và tham gia thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầucủa chỉ huy CNCH.

Các lực lượng công an khác khinhận được tin báo sự cố, tai nạn xảy ra trên địa bàn quản lý của mình thì khẩntrương đến hiện trường để triển khai CNCH, đồng thời báo ngay cho lực lượngCảnh sát PCCC biết để kịp thời xử lý và thực hiện nhiệm vụ khác theo yêu cầucủa chỉ huy CNCH.

3.Lực lượng CNCH của cácsở, ban, ngành, địa phương; lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở, chuyênngành khi nhận được tin báo sự cố, tai nạn xảy ra cần CNCH thuộc địa bàn quảnlý phải khẩn trương triển khai lực lượng, phương tiện đến hiện trường tổ chứcCNCH hoặc khi có yêu cầu tham gia xử lý sự cố, tai nạn ở địa bàn khác thì nhanhchóng đến hiện trường để thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của người chỉ huy CNCH.

4. Lực lượng Cảnh sát PCCC khinhận được tin báo sự cố, tai nạn xảy ra cần CNCH phải triển khai ngay lựclượng, phương tiện đến hiện trường tổ chức CNCH và thực hiện nhiệm vụ chỉ huyCNCH. Trường hợp thông tin về sự cố, tai nạn không thuộc các tình huống cơ bảnquy định tại Điều 12, Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ hoặcvượt quá khả năng xử lý thì phải báo cáo ngay cho Trưởng ban và Phó Trưởng banThường trực Ban Chỉ đạo PCCC và CNCH tỉnh Đồng Nai để chỉ đạo xử lý kịp thời.

Chương III

CHẾ ĐỘ TRỰC BAN, THÔNG TIN BÁO CÁO

Điều 7. Chế độ trực ban

1. Lực lượng Cảnh sát PCCC, lựclượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở, chuyên ngành tổ chức thường trực 24/24giờ để tiếp nhận, xử lý thông tin và các yêu cầu về CNCH; sẵn sàng thực hiệnnhiệm vụ CNCH khi có sự cố, tai nạn xảy ra thuộc địa bàn quản lý.

2. Các sở, ban, ngành tổ chức lựclượng thường trực đảm bảo tiếp nhận, xử lý thông tin CNCH và tổ chức CNCH theochức năng, thẩm quyền khi xảy ra sự cố, tai nạn thuộc địa bàn quản lý.

Điều 8. Chế độ thông tin báo cáo

1. Việc thông tin liên lạc giữaBan Chỉ đạo PCCC và CNCH các cấp, các sở, ban, ngành được thực hiện bằng hệthống thông tin vô tuyến, hữu tuyến và từng bước hiện đại nhằm đáp ứng yêu cầucông tác CNCH trên địa bàn tỉnh.

2. Các thông tin liên quan đến sựcố, tai nạn và hoạt động CNCH thuộc phạm vi cấp, ngành nào thì cấp, ngành đóphải báo cáo ngay bằng điện thoại và không quá 24 giờ báo cáo bằng văn bản choTrưởng ban và Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo PCCC và CNCH tỉnh Đồng Nai.

3. Việc thông tin cho các phươngtiện thông tin đại chúng về sự cố, tai nạn và kết quả CNCH phải đảm bảo sựthống nhất và do Trưởng ban hoặc Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo PCCC vàCNCH các cấp chịu trách nhiệm công bố.

Chương IV

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, UBND CÁC CẤP TRONGTỔ CHỨC CỨU NẠN, CỨU HỘ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Trách nhiệm của các sở,ban, ngành và UBND các cấp

1. Cảnh sát phòng cháy và chữacháy tỉnh:

- Bảo đảm sẵn sàng về lực lượng vàphương tiện, tổ chức thường trực 24/24 giờ để tiếp nhận, xử lý thông tin các sựcố, tai nạn và chủ trì tổ chức CNCH theo các tình huống cơ bản được quy địnhtại Điều 12 Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Chủ trì phối hợp với các sở,ban, ngành, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phốBiên Hòatổ chức thực tập phương án CNCH theo các tình huống cơ bản cónhiều lực lượng tham gia nhằm chủ động ứng phó với mọi tình huống sự cố, tainạn có thể xảy ra (kèm theo 05 phương án CNCH).

- Phối hợp các ngành liên quan tổchức điều tra xác định nguyên nhân xảy ra tai nạn, sự cố; tổ chức họp đánh giákết quả hoạt động CNCH, rút kinh nghiệm và đề xuất các biện pháp phòng ngừa cácsự cố, tai nạn có thể xảy ra.

2. Công an tỉnh:

- Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giaothông đường bộ, đường sắt; lực lượng Cảnh sát đường thủy, lực lượng Cảnh sát cơđộng và các lực lượng công an khác theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm thamgia thực hiện nhiệm vụ CNCH, giữ gìn ANTT trong quá trình tổ chức CNCH; phâncông, bố trí lực lượng, phương tiện, thiết bị luôn chủ động sẵn sàng ứng phó,tham gia CNCH kịp thời, hiệu quả khi có yêu cầu.

- Chủ trì, phối hợp các ngành có liênquan tổ chức điều tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật để xảy ra các tainạn, sự cố. Đối với những trường hợp vi phạm pháp luật có dấu hiệu tội phạm phảikhởi tố, điều tra và xử lý nghiêm theo pháp luật.

3. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh:

Xây dựng phương án phối hợp và tổchức lực lượng thường trực để tiếp nhận, xử lý thông tin sự cố, tai nạn; sẵnsàng huy động lực lượng, phương tiện tham gia CNCH khi có các sự cố, tai nạnxảy ra.

4. Sở Giao thông Vận tải:

Xây dựng phương án và tổ chức lựclượng, phương tiện, sẵn sàng huy động tại các địa bàn, khu vực trọng điểm cókhả năng xảy ra sự cố, tai nạn giao thông (đường bộ, đường sắt, đường thủy) đểchủ động tổ chức CNCH trong phạm vi địa bàn quản lý; huy động lực lượng, phươngtiện tham gia CNCH đối với các tai nạn, sự cố khác theo lệnh điều động của cấpcó thẩm quyền.

5. Sở Y tế:

- Hướng dẫn các bệnh viện có phươngán bố trí đội ngũ y, bác sỹ; chuẩn bị trang thiết bị y tế, cơ số thuốc kịp thờicấp cứu, điều trị, chuyển thương các nạn nhân do sự cố, tai nạn trong mọi tìnhhuống khi được điều động.

- Chỉ đạo trạm y tế xã, phường, thịtrấn sẵn sàng tiếp nhận và cấp cứu kịp thời khi có nạn nhân.

6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn:

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủđộng phương án và tổ chức CNCH ban đầu trong phạm vi quản lý đối với các tìnhhuống quy định tại Khoản 2, Điều 5 Quy chế này; huy động lực lượng, phương tiệntham gia CNCH đối với các tai nạn, sự cố khác theo lệnh điều động của cấp cóthẩm quyền.

7. Sở Xây dựng:

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chứclực lượng, phương tiện thường trực và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ CNCH ban đầuđối với các tình huống quy định tại Khoản 1, Khoản 3, Khoản 5, Điều 5 Quy chếnày thuộc địa bàn quản lý; tham gia CNCH đối với các tai nạn, sự cố khác theolệnh điều động của cấp có thẩm quyền.

8. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổchức lực lượng, phương tiện thường trực và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ CNCH banđầu đối với các tình huống quy định tại Khoản 2, Điều 5 Quy chế này thuộc địabàn quản lý; tham gia CNCH đối với các tai nạn, sự cố khác theo lệnh điều độngcủa cấp có thẩm quyền.

- Chỉ đạo các khu du lịch, nơi vuichơi giải trí thực hiện nghiêm các quy định về an toàn, xây dựng nội quy, cảnhbáo…, đồng thời phải có phương án CNCH tại chỗ khi có vụ việc xảy ra.

9. Ban Quản lý các Khu công nghiệpĐồng Nai:

- Phối hợp với Cảnh sát PCCC, cáccông ty đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, các doanh nghiệp trong khucông nghiệp tổ chức huy động lực lượng PCCC chuyên ngành, cơ sở thuộc các côngty, nhà máy, xí nghiệp trong địa bàn các khu công nghiệp thực hiện nhiệm vụCNCH ban đầu đối với các tai nạn, sự cố xảy ra thuộc phạm vi quản lý.

- Phối hợp với Cảnh sát PCCC trongcông tác tuyên truyền về CNCH đối với các công ty đầu tư kinh doanh hạ tầng khucông nghiệp và doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

10. Công ty đầu tư kinh doanh hạ tầngkhu công nghiệp:

- Thành lập lực lượng PCCC chuyêntrách của khu công nghiệp và chịu sự huy động của Cảnh sát PCCC khi có tai nạn,sự cố xảy ra trong khu công nghiệp và khu vực lân cận.

- Tổ chức huy động lực lượng PCCCchuyên trách của khu công nghiệp, phối hợp với lực lượng PCCC cơ sở của doanhnghiệp thực hiện nhiệm vụ CNCH ban đầu đối với tai nạn, sự cố xảy ra trong khucông nghiệp.

- Phối hợp với lực lượng PCCC chuyêntrách của các khu công nghiệp lân cận, các doanh nghiệp trong khu công nghiệptham gia CNCH ở địa bàn ngoài khu công nghiệp khi được yêu cầu.

11. Hội Chữ thập đỏ tỉnh:

Tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng sơcấp cứu cho tình nguyện viên chữ thập đỏ và các chốt sơ cấp cứu; sẵn sàng thamgia sơ cấp cứu nạn nhân trước khi đưa đến các cơ sở y tế, bệnh viện; phối hợphuy động lực lượng tham gia CNCH khi có yêu cầu.

12. UBND các huyện, thị xã LongKhánh, thành phố Biên Hòa và UBND các xã, phường, thị trấn:

- Thường xuyên tuyên truyền, cảnh báovề tai nạn, sự cố (có thể xảy ra trên địa bàn) để Nhân dân biết và phòng tránh.

- Xây dựng phương án, kế hoạch huyđộng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, vật tư dự phòng để sẵn sàng thựchiện nhiệm vụ CNCH và khắc phục hậu quả các sự cố, tai nạn xảy ra trong phạm viđịa bàn quản lý.

- Chỉ đạo các ban, ngành xây dựng vàtổ chức thực tập phương án CNCH theo các tình huống cơ bản có nhiều lực lượngtham gia nhằm chủ động ứng phó với mọi tình huống sự cố, tai nạn có thể xảy ratrên địa bàn. Trong phương án CNCH cần phải phát huy tối đa nguồn lực (lựclượng, phương tiện, cơ sở vật chất, hậu cần) có thể huy động và đảm bảo phù hợpvới tình hình thực tế của địa phương.

- UBND các xã, phường, thị trấn tiếnhành rà soát, kiện toàn, củng cố lực lượng dân phòng đảm bảo về số lượng vàchất lượng, đủ khả năng thực hiện nhiệm vụ CNCH đối với các tai nạn, sự cố xảyra trên địa bàn quản lý và tham gia CNCH ở địa bàn khác khi có yêu cầu; tổ chứcđiều tra, thống kê, đánh giá thiệt hại theo đúng quy định, kịp thời báo cáo vàđề xuất cấp trên các biện pháp xử lý, khắc phục.

- Đầu tư ngân sách cho hoạt độngCNCH; trang bị phương tiện, thiết bị CNCH cần thiết, phù hợp cho các lực lượnglàm nhiệm vụ CNCH của địa phương.

- Định kỳ hoặc đột xuất kiểm tra việctổ chức thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

- Hàng năm, tổ chức sơ kết, rút kinhnghiệm về công tác CNCH tại địa phương.

13. Sở Lao động - Thương binh và Xãhội:

- Chỉ đạo tuyên truyền, hướng dẫn cácbiện pháp phòng ngừa tai nạn lao động.

- Chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch vàĐầu tư, Sở Tài chính, Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh, các ngành liênquan và UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa nghiên cứu, thammưu đề xuất UBND tỉnh về chế độ, chính sách cho người trực tiếp CNCH, ngườitham gia CNCH theo quy định của pháp luật.

14. Các sở,ban, ngành khác:

Tổ chức lực lượng, phương tiện thựchiện nhiệm vụ CNCH ban đầu đối với các sự cố, tai nạn xảy ra tại đơn vị vàthuộc địa bàn quản lý; tổ chức huy động lực lượng, phương tiện của cơ quan, đơnvị mình tham gia CNCH khi có yêu cầu.

Điều 10. Tổ chức thực hiện

1. Trách nhiệm thực hiện:

a) Các sở, ban, ngành và Chủ tịchUBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa chịu trách nhiệm thựchiện Quy chế này. Quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc báo cáo bằngvăn bản về UBND tỉnh (qua Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh) để tổng hợptrình UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện. Định kỳ hàng năm (vào ngày 30/11)báo cáo kết quả thực hiện Quy chế này cho UBND tỉnh (qua Cảnh sát Phòng cháy vàchữa cháy tỉnh) để theo dõi, chỉ đạo.

b) Giao Giám đốc Cảnh sát phòngcháy và chữa cháy tỉnh - Thường trực Ban Chỉ đạo PCCC và CNCH tỉnh theo dõi,đôn đốc và kiểm tra việc triển khai thực hiện Quy chế này. Được quyền điều độnglực lượng, phương tiện của các cơ quan, tổ chức và cá nhân tham gia CNCH.

Hàng năm, tham mưu UBND tỉnh, BanChỉ đạo PCCC và CNCH tỉnh Đồng Nai tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm về công tácCNCH trên địa bàn tỉnh (vào tháng 12 hàng năm).

2. Khen thưởng và xử lý vi phạm:

a) Tổ chức, cá nhân có thành tíchtrong việc thực hiện Quy chế này được khen thưởng theo Luật Thi đua khen thưởng.

b) Tổ chức, cá nhân không thựchiện đầy đủ trách nhiệm quy định tại Quy chế này, cản trở các hoạt động CNCHhoặc lợi dụng công tác CNCH để xâm hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi íchhợp pháp của Nhân dân thì tùy theo tính chất và mức độ vi phạm mà bị xử lý hànhchính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật./.