UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2000

QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Về việc Ban hành quy chế cho vay đối với cơ sở dạy nâng cao tay nghề và gia công hàng may mặc cho người tàn tật và Trẻ mồ côi thuộc HTX/TMDV Thuận Thành và Hội Bảo trợ người tàn tật và Trẻ mồ côi - Tỉnh Thừa Thiên Huế

________________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

- Căn cứ luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;

- Căn cứ Quyết định số 259/2000/QĐ-UB ngày 25/01/2000 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công nhận Cơ sở dạy nghề, gia công hàng may mặc của Người tàn tật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao đông - TBXH Tại Công văn số 1332/LDTBXH ngày 14/11/2000 sau khi đã có ý kiến tham gia của Ngân hàng Người nghèo tỉnh Thừa Thiên Huế.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay ban hành kèm theo Quyết định này ''Quy chế cho vay Cơ sở dạy nâng cao tay nghề và gia công hàng may mặc cho người tàn tật và trẻ mồ côi thuộc HTX/TMDV Thuận Thành và Hội Bảo trợ Người tật và trẻ mồ côi Tỉnh Thừa ThiênHuế ''.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Lao động -TBXH, Giám đốc Ngân hàng người nghèo, Hội bảo trợ Người tàn tật và trẻ mồ côi, Giám đốc Cơ sở dạy nâng cao tay nghề và gia công hàng may mặc của người tàn tật và trẻ mồ côi chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM/UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

KT/CHỦTỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Lê Viết Xê

QUY CHẾ CHO VAY

cơ sở dạy nâng cao tay nghề và gia công hàng may mặc cho người tàn tật và Trẻ mồ côi thuộc HTX/TMDV Thuận Thành và Hội Bảo trợ người tàn tật và Trẻ mồ côi - Tỉnh Thừa Thiên Huế

(Kèm theo quyết định số 3149/QĐ-UB ngày 30/11/2000 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

______________________

1. MỤC ĐÍCH CHO VAY:

Nhằm hỗ trợ vốn cho Cơ sở dạy nâng cao tay nghề và gia công hàng may mặc cho người tàn tật và trẻ mồ côi, để tạo công ăn việc làm và thu nhập, nhằm ổn định đời sống cho người tàn tật và trẻ mồ côi.

2. NGUYÊN TẮC CHO VAY:

- Cơ sở dạy nâng cao Tay nghề và gia công hàng may mặc của người tàn tật và trẻ mồ côi phải sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả.

- Ngân hàng cho vay trực tiếp cơ sở dạy nâng cao tay nghề và gia công hàng may mặc của người tàn tật và trẻ mồ côi, để đầu tư vào SXKD và chịu trách nhiệm hoàn trả nợ (gốc và lãi) đúng thời hạn ghi trong Hợp đồng vay vốn.

- Giám đốc cơ sở dạy nâng cao tay nghề và gia công hàng may mặc của người tàn tật và trẻ mồ côi trực tiếp ký nhận tiền vay và chịu trách nhiệm trước Pháp luật về việc sử dụng vốn vay và trả nợ vay Ngân hàng.

3. ĐIỀU KIỆN CHO VAY:

- Cơ sở dạy nâng cao tay nghề và gia công hàng may mặc của người tàn tật và trẻ mồ côi phải bảo đảm tạo việc làm ổn định cho người tàn tật và trẻ mồ côi thuộc cơ sở quản lý.

- Cơ sở dạy nâng cao tay nghề và gia công hàng may mặc của người tàn tật và trẻ mồ côi được vay vốn không phái thế chấp tài sản, nhưng phải có xác nhận của HTX/TMDV Thuận thành và Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi và có sự giám sát của cơ quan bảo trợ (Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh).

- Giám đốc Cơ sỏ dạy nâng cao tay nghề và gia công hàng may mặc của người tàn tật và trẻ mồ côi là người chịu trách nhiệm trong việc vay và trả nợ Ngân hàng.

- Cơ sở dạy nâng cao tay nghề và gia công hàng may mặc của người tàn tật và trẻ mồ côi phải chấp nhận các quy định Về nghiệp vụ cho vay của Ngân hàng và chịu sự kiểm tra, giám sát của Ngân hàng, của Sở Lao động thương binh và Xã hội và Ban điều hành chương trình mục tiêu XĐGN tỉnh Thừa Thiên Huế từ khi nhận tiền vay cho đến khỉ trả hết nợ gốc và lãi.

4. ĐỐI TƯỢNG CHO VAY:

Ngân hàng phục vụ Người nghèo cho Cơ sở dạy nâng cao tay nghề và gia công hàng may mặc của người tàn tật và trẻ mồ côi vay vốn để mua sắm Nguyên vật liệu phục vụ cho may gia công của đơn vị, trên cơ sở các hợp đồng kinh tế đã được ký kết, nhằm tạo việc làm cho người tàn tật và trẻ mồ côi do Cơ sở quản lý.

5. MỨC CHO VAY:

Căn cứ vào nhu cầu vốn thực tế đầu tư vào SX - KD của Cơ sở và các hợp đồng kinh tế đã được ký để xác định mức cho vay. Nhưng tối da không quá 50 triệu đồng.

6. NGUỒN VỐN VÀ LÃI SUẤT CHO VAY:

- Nguồn vốn cho vay: Vốn ủy thác địa phương (nguồn vốn Ngân sách tỉnh).

- Lãi suất cho vay: 0,6 %/tháng (sáu phần nghìn).

- Lãi suất nợ quá hạn bằng 130 % mức lãi suất cho vay trong hạn.

7. THỜI HẠN CHO VAY:

Căn cứ vào chu kỳ SX - KD của đối tượng vay và khả năng hoàn trả nợ của cơ sở nhưng tối đa không quá 12 tháng.

8. THỦ TỤC, HỒ SƠ CHO VAY:

Giao cho Ngân hàng Người nghèo tỉnh Thừa Thiên Huế chịu trách nhiệm hướng dẫn phù hợp với nội dung quy chế cho vay này.

9. XỬ LÝ NỢ VAY:

Đến hạn trả nợ, nếu Cơ sở (người vay) không trả được nợ, Ngân hàng sẽ cùng

Cơ sở (người vay), xem xét phân loại nguyên nhân. Tùy theo nguyên nhân cụ thể để Ngân hàng xử lý như: Cho gia hạn nợ, chuyển nợ quá hạn.

Trong trường hợp gặp rủi ro bất khả kháng như thiên tai, hoả hoạn... làm thiệt hại nặng đến vốn vay sẽ được xem xét, xử lý theo chế độ, chính sách hiện hành.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Lê Viết Xê