ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3149/2015/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 19 tháng 8 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA QUY CHẾ QUẢN LÝ TÀICHÍNH CỦA QUỸ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG THANH HÓA BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1642/2013/QĐ-UBND NGÀY 21/5/2013 CỦA UBND TỈNH THANH HÓA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trườngsố 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CPngày 10/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngânsách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 19/2015/NĐ-CPngày 14/02/2015 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điềucủa Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Quyết định số 4022/QĐ-UBNDngày 07/12/2011 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc thành lập Quỹ Bảo vệ môi trườngThanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 1642/2013/QĐ-UBND ngày 21/5/2013 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Quy chế Quản lý Tàichính của Quỹ Bảo vệ môi trường Thanh Hóa;

Xét đề nghị của Giám đốc SởTài nguyên và Môi trường Thanh Hóa tại Tờ trình số 487/TTr-STNMT ngày18/5/2015; của Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 864/SNV-TCBC ngày 12/8/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Sửa đổi một số nội dung Quy chế quản lý tài chính của QuỹBảo vệ môi trường Thanh Hóa ban hành kèm theo Quyết định số 1642/2013/QĐ-UBND ngày 21/5/2013 của UBND tỉnh, như sau:

- Sửa lại ý thứ nhất, khoản 4,Điều 5 như sau: Mức vốn cho vay của một dự án không được vượt quá 70% tổng mứcđầu tư của dự án và không quá 2 tỷ đồng.

- Sửa lại ý thứ sáu, khoản 4,Điều 5, như sau: Thời hạn vay vốn được xác định phù hợp với đặc điểm sản xuấtkinh doanh của từng đối tượng vay vốn và khả năng trả nợ của chủ đầu tư nhưngtối đa không quá 4 năm (bốn năm) không kể thời gian ân hạn (thời gian ân hạntối đa 3 tháng).

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giámđốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Tài chính, Chủ tịch Hội đồng quảnlý Quỹ Bảo vệ môi trường Thanh Hóa, Giám đốc Quỹ Bảo vệ môi trường Thanh Hóa,Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Quyền