ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 315/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 12 năm 1984

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH BẢN QUY ĐỊNH VỀ “QUẢN LÝ TÀI CHÁNH, GIÁ CẢ TRONG HOẠT ĐỘNG KINHDOANH CỦA CÁC TỈNH, NGÀNH TRUNG ƯƠNG VÀ THÀNH PHỐ THAM GIA HỘI CHƠ XUÂN 1985”

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒCHÍ MINH

-Căn cứ Luậttổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đã được Quốc hội thông qua ngày30.6.1983 ;
- Căn cứ Quyết định số 65/QĐ-UB ngày 25-5-1983 và số 63/QĐ-UB ngày 5-4-1984 củaỦy ban nhân dân thành phố thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạncủa Công ty Hội chợ ;
- Để tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị tham gia Hội chợ hoạt động kinh doanh,vui chơi giải trí trong khuôn viên Hội chợ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theoquyết định này “Bản quy định về quản lý tài chánh, giá cả trong hoạt động kinhdoanh của các tỉnh, ngành thuộc Trung ương và thành phố tham gia Hội chợ Xuân1985”.

Điều 2: Các Sở, Ban,Ngành thuộc thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ đã quy định hướng dẫn các đơnvị thực hiện tốt bản quy định này.

Điều 3: Quyết định này cóhiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Các đồng chíChánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Công ty Hội chợ và Thủtrưởng các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận huyện có trách nhiệmthi hành quyết định này.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT CHỦ TỊCH,
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Võ Danh

QUY ĐỊNH

VỀQUẢN LÝ TÀI CHÁNH, GIÁ CẢ TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC ĐƠN VỊ CÓ HÀNGTRƯNG BÀY VÀ BÁN TẠI HỘI CHỢ XUÂN 1985
(Ban hành kèm theo Quyết định số 315/QĐ-UB ngày 19-12-1984 của Ủy ban nhân dânthành phố Hồ Chí Minh)

Hội chợ Xuân 1985 được tổ chứcnhằm mục đích phản ánh các hoạt động sản xuất của các cơ sở sản xuất, góp phầnphục vụ công tác nghiên cứu khoa học kỹ thuật, phản ánh và hướng dẫn việc pháttriển năng lực sản xuất chế biến làm tăng giá trị của các sản phẩm chế biến từnông sản, lâm sản, thủy hải sản phục vụ cho tiêu dùng và đặc biệt cho xuấtkhẩu. Hội chợ còn là nơi tạo điều kiện thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, liêndoanh và liên kết giữa thành phố với các cơ quan, xí nghiệp thuộc Trung ương vàcác tỉnh trong khu vực, thúc đẩy hình thành cơ cấu kinh tế công nông nghiệp khuvực.

Các đơn vị có hàng trưng bày tạiHội chợ, đồng thời được phép bán các sản phẩm của mình, theo các quy định dướiđây :

1. Các đơn vị có hàng trưng bàytại Hội chợ được tổ chức bán tại khu bán hàng riêng biệt.

Hàng bày bán bao gồm những sảnphẩm có trưng bày triển lãm hoặc không trưng bày, nhưng phải nằm trong danh mụcđăng ký hàng bán.

Hàng bán trong Hội chợ phải đảmbảo quy cách phẩm chất, có bao bì, có nhãn hiệu, đảm bảo vệ sinh. Nếu hàng bánlà sản phẩm thuộc kế hoạch “A” cũng như các loại hàng xuất khẩu, đơn vị bánhàng phải có giấy phép của cơ quan chủ quản có thẩm quyền.

2. Hàng hoá của các tỉnh và cácngành thuộc Trung ương và thành phố, bất luận là sản xuất trong nước hay làhàng nhập khẩu, đều phải nằm trong danh mục hàng có đăng ký tham gia Hội chợthì được đưa vào khu Hội chợ của thành phố.

Việc mua bán hàng hoá phải cóhoá đơn. Nếu hàng mua bán là máy móc, thiết bị sản xuất tại thành phố, phảituân thủ các quy định của Ủy ban Nhân dân thành phố.

Công ty Hội chợ sẽ mua lại hàngcủa các đơn vị bày bán còn dư vào cuối Hội chợ, theo giá đảm bảo kinh doanh.Chỉ trường hợp Công ty Hội chợ không mua, các đơn vị có hàng bày bán mới đượcbán số hàng dư của mình cho đơn vị khác.

3. Hàng hóa bày bán của các đơnvị tham gia Hội chợ : phải niêm yết giá, bán theo giá do cơ quan có thẩm quyềnduyệt (nếu hàng của các tỉnh bán tham gia Hội chợ, giá do cơ quan có thẩm quyềncủa tỉnh định) nhưng không được cao hơn giá kinh doanh thương nghiệp tại thànhphố đối với các mặt hàng cùng chủng loại, phẩm chất và quy cách.

Trong suốt thời gian Hội chợhoạt động, thành lập một Ban điều hành giá để quản lý và chỉ đạo kịp thời cácvấn đề về giá cả.

4. Thành phố không thu một khoảnnào vào các hàng bày bán tại Hội chợ. Trường hợp hàng bày bán, giá bán cao hơngiá kinh doanh thương nghiệp của thành phố, phần chênh lệch về giá này do SởTài chánh thành phố xét điều tiết.

Mọi việc vận chuyển hàng hoá đềuphải tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước.

5. Các đơn vị có hàng bày bántại Hội chợ phải tuân thủ các quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước về việcquản lý và sử dụng tiền mặt.

Tiền bán hàng thu được hàng ngàyphải gởi ở chi điếm Ngân hàng (có trụ sở tại Hội chợ). Đơn vị bán hàng đượcquản lý và sử dụng tiền mặt theo định mức căn cứ sự thoả thuận của cơ quan Ngânhàng có thẩm quyền.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ