ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
---------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH GIỜ LÀM VIỆC, HỌC TẬP VÀ KINH DOANH
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------------------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23/6/1994;
Căn cứ Nghị quyết số 16/2008/NQ-CP ngày 31/7/2008 về từng bước khắc phục ùn tắc giao thông tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 35/TTg-KTN ngày 09/01/2012 về việc điều chỉnh giờ làm việc, học tập, kinh doanh trên địa bàn Thành phố Hà Nội góp phần giảm ùn tắc giao thông;

>> Xem thêm:  Giải quyết tranh chấp đất đai với chủ đất liền kề ? Cách xử lý tranh chấp đất đai ngoài bìa đỏ ?

Xét đề nghị của Văn phòng UBND Thành phố,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Điều chỉnh giờ làm việc, học tập, kinh doanh trên địa bàn Thành phố đối với một số nhóm đối tượng là các cơ quan, đơn vị, tổ chức, trường học có trụ sở đóng trên địa bàn 10 quận: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Tây Hồ, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Hà Đông, Hoàng Mai, Long Biên và 02 huyện: Từ Liêm, Thanh Trì. Cụ thể như sau:
1. Đối với nhóm đối tượng là các trường đại học, học viện, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề, các trường trung học phổ thông: Thời gian bắt đầu học buổi sáng từ trước 07h00 hàng ngày; kết thúc giờ học buổi chiều sau 19h00 hàng ngày.
2. Đối với nhóm đối tượng là các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở: Thời gian bắt đầu lớp học buổi sáng từ 8h00 và kết thúc giờ lớp học chiều vào 17h00. Các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở bố trí giáo viên, cán bộ, công nhân viên để tiếp nhận học sinh từ 7h30 sáng và quản lý học sinh đến 17h30 hàng ngày.
3. Đối với nhóm các cơ quan, đơn vị, tổ chức, đoàn thể của Trung ương, Thành phố, quận, huyện, phường, xã, thị trấn: Thời gian bắt đầu làm việc buổi sáng từ 8h00 và kết thúc giờ làm việc buổi chiều vào 17h00.
4. Đối với nhóm các trung tâm thương mại, dịch vụ... (trừ ngân hàng, tài chính): Thời gian bắt đầu làm việc buổi sáng từ 9h00 và kết thúc giờ làm việc buổi chiều sau 19h00.
5. Các nhóm đối tượng khác (nhà máy, xí nghiệp làm việc theo ca, lực lượng vũ trang nhân dân...) giữ nguyên thời gian làm việc như hiện tại.
Điều 2. Thời gian bắt đầu thực hiện điều chỉnh giờ làm việc, học tập, kinh doanh từ ngày 01 tháng 02 năm 2012.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc UBND Thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, đoàn thể và cơ quan, doanh nghiệp có trụ sở đóng trên địa bàn Thành phố Hà Nội; mọi tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

>> Xem thêm:  Tranh chấp, khiếu nại tố cáo về đất đai và giải quyết tranh chấp khiếu nại tố cáo về đất đai

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Chính trị;
- Ban Bí thư TW;
- Đ/c Thủ tướng Chính phủ;
- Đ/c Chủ tịch nước;
- Đ/c Chủ tịch Quốc hội;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Đ/c Bí thư Thành ủy;
- TTTU, TT HĐND TP;
- Đ/c Chủ tịch HĐND TP;
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- UBMTTQ và các đoàn thể chính trị TW;
- Các Bộ, Ban, Ngành Trung ương;
- UBMTTQ TP và các đoàn thể chính trị TP;
- Các sở, ban, ngành TP;
- Quận ủy, Huyện ủy, Thị ủy và UBND các quận, huyện, thị xã;
- Đài THTW, Đài TNVT;
- Phân xã HN, các báo TW;
- Đài PTTH HN, các báo Thủ đô;
- Cổng giao tiếp ĐT HN;
- VPUBTP: CVP, các PVP, các P.CV;
- Lưu VT, GT.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Thảo

>> Xem thêm:  Hồ sơ địa giới hành chính là gì? Cơ quan nhà nước nào có thẩm quyền giải quyết trong trường hợp có tranh chấp về địa giới hành chính?