ỦY BAN NHÂN DÂN

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3153/QĐ-UBND

Long An, ngày 23 tháng 09 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦAUBND CẤP HUYỆN TỈNH LONG AN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổchức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghịđịnh số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủtục hành chính; căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 củaChính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểmsoát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tưsố 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫncông bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiệnkiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị củaGiám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính thuộc thẩm quyềngiải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Long An.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Kế hoạch và Đầu tư,Giám đốc Sở Tư pháp; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Kiến Tường, thành phố TânAn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
(VB điện tử)
- Cục KSTTHC, Bộ Tư pháp;
- CT UBND tỉnh;
- Sở KH & ĐT;
- Lưu: VT
(VB điện tử: VB giấy)

CHỦ TỊCH
Đỗ Hữu Lâm

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢIQUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3153/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An)

PHẦN I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủtục hành chính mới ban hành

STT

Tên thủ tục hành chính

III. Lĩnh vực khu kinh tế tập thể, hợp tác xã: 10

01

Đăng ký hợp tác xã

02

Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

03

Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã

04

Đăng ký khi hợp tác xã chia

05

Đăng ký khi hợp tác xã tách

07

Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập

09

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị mất)

10

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị mất)

11

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị hỏng)

12

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị hỏng)

XXXIII. Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp: 04

01

Đăng ký lập hộ kinh doanh

02

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh

03

Thủ tục chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh

04

Thông báo tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh

2. Danh mục thủtục hành chính bãi bỏ.

STT

Số hồ sơ TTHC(1)

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ, hủy bỏ thủ tục hành chính(2)

III. Lĩnh vực khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã: 12

1

T-LAN-018508-TT

Đăng ký thành lập hợp tác xã

Luật HTX ngày 20/11/2012;

Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 quy định chi tiết một số điều của Luật hợp tác xã;

Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã.

2

T-LAN-018079-TT

Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc hợp tác xã

Luật HTX 2012; Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ; Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT

3

T-LAN-018102-TT

Đăng ký thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của hợp tác xã

Luật HTX 2012;

Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ;

Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT

4

T-LAN-018110-TT

Đăng ký thay đổi nơi đăng ký kinh doanh của hợp tác xã

Luật HTX 2012;

Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ;

Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT

5

T-LAN-018113-TT

Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã khi chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh

Luật HTX 2012;

Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ;

Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT

6

T-LAN-018120-TT

Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã khi chuyển địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã sang tỉnh khác hoặc từ tỉnh khác đến địa phương

Luật HTX 2012;

Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ;

Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT

7

T-LAN-018149-TT

Đăng ký đổi tên hợp tác xã

Luật HTX 2012;

Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ;

Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT

8

T-LAN-018160-TT

Đăng ký thay đổi số lượng xã viên, người đại diện theo pháp luật, danh sách Ban Kiểm soát hợp tác xã

Luật HTX 2012;

Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ;

Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT

9

T-LAN-018169-TT

Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật, danh sách ban quản trị, ban kiểm soát của hợp tác xã

Luật HTX 2012;

Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ;

Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT

10

T-LAN-0189183-TT

Đăng ký thay đổi vốn điều lệ hợp tác xã

Luật HTX 2012;

Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ;

Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT

11

T-LAN-018478-TT

Đăng ký điều lệ hợp tác xã chuyển sửa đổi

Luật HTX 2012;

Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ;

Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT

12

T-LAN-018481-TT

Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã chia

Luật HTX 2012;

Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ;

Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT

13

T-LAN-018482-TT

Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã tách

Luật HTX 2012;

Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ;

Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT

14

T-LAN-018484-TT

Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã hợp nhất

Luật HTX 2012;

Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ;

Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT

15

T-LAN-018498-TT

Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã sáp nhập

Luật HTX 2012;

Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ;

Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT

16

T-LAN-018499-TT

Thông báo tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã

Luật HTX 2012;

Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ;

Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT

17

T-LAN-018533-TT

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã (khi mất)

Luật HTX 2012;

Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ; Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT

18

T-LAN-018538-TT

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã (bị hư hỏng)

Luật HTX 2012;

Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ;

Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT

19

T-LAN-018544-TT

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện (khi mất)

Luật HTX 2012;

Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ;

Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT

20

T-LAN-018538-TT

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện (bị hư hỏng)

Luật HTX 2012;

Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ;

Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Quyết định 3153/QĐ-UBND năm 2014 công bố thủ tục hành chính mới và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Long An