ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3154/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 10 tháng 12 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH ĐÍNH CHÍNH

QUYẾT ĐỊNH SỐ 47/2013/QĐ-UBND NGÀY 16 THÁNG 10 NĂM 2013 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬNVỀ BAN HÀNH QUY CHẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NƯỚC LƯU VỰC SÔNG LA NGÀ TRÊN ĐỊA BÀNTỈNH BÌNH THUẬN

Do sơ suất trong khâu rà soát văn bản trước khi kýban hành, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đính chính Quyết định số47/2013/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2013 về ban hành Quy chế bảo vệ môi trườngnước lưu vực sông La Ngà trên địa bàn tỉnh Bình Thuận như sau:

1. Tại phần trích yếu bỏ cụm từ “về việc”.

2. Tại phần căncứ pháp lý ban hành bỏ căn cứ “Quyết định số 39/2013/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận vềviệc ban hành Quy định phân công quản lý và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnhBình Thuận”.

3. Quyết định đính chính này là một bộ phận cấuthành của Quyết định số 47/2013/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Ủy bannhân dân tỉnh Bình Thuận về ban hành Quy chế bảo vệ môi trường nước lưu vựcsông La Ngà trên địa bàn tỉnh Bình Thuận./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Hai