BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
------------------------
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban Tổ chức biểu diễn báo cáo kết quả
Hội thi “Tài năng trẻ học sinh, sinh viên các trường
văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch” lần thứ nhất
----------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 3144/QĐ-BVHTTDL ngày 15/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchvề việc tổ biểu diễn báo cáo kết quả Hội thi “Tài năng trẻ học sinh, sinh viên các trường văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch” lần thứ nhất;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đào tạo,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức biểu diễn báo cáo kết quả Hội thi “Tài năng trẻ học sinh, sinh viên các trường văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch” lần thứ nhất, gồm:
1. Ông Đào Mạnh Hùng – Vụ trưởng Vụ Đào tạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Trưởng ban;
2. Ông Hồ Việt Hà – Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chínhBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Phó Trưởng ban;
3. Ông Đào Đăng Hoàn – Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn – Phó Trưởng ban;
4. Ông Nguyễn Văn Lưu – Phó Vụ trưởng Vụ Đào tạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Phó Trưởng ban;
5. Bà Lê Thị Thu Hiền – Phó Vụ trưởng Vụ Đào tạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Phó Trưởng ban;
6. Ông Nguyễn An Thuyên – Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa, nghệ thuật Quân đội - Ủy viên;
7. Bà Nguyễn Thị Thanh Hằng – Phó Giám đốc Ban quản lý Nhà hát Lớn Hà Nội - Ủy viên;
8. Ông Phạm Ngọc Khôi - Phó Giám đốc Dàn nhạc Dân tộc – Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam - Ủy viên;
9. Ông Nguyễn Xuân Thủy – Trường Đại học VHNT Quân đội - Ủy viên;
10. Bà Đỗ Thị Kim Thương – Chuyên viên Vụ Đào tạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ủy viên;
11. Bà Trần Thị Phương Thảo – Chuyên viên Vụ Đào tạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ủy viên;
Điều 2. Ban Tổ chức có nhiệm vụ và quyền hạn:
+ Chỉ đạo, tổ chức, điều hành biểu diễn báo cáo kết quả Hội thi “Tài năng trẻ học sinh, sinh viên các trường văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch” lần thứ nhất.
+ Huy động nhân sự, thành lập các tiểu ban giúp việc cho Ban Tổ chức trong quá trình tổ chức biểu diễn.
+ Kinh phí hoạt động của Ban Tổ chức trích từ kinh phí Tổ chức biểu diễn kết quả báo cáo Hội thi “Tài năng trẻ học sinh, sinh viên các trường văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch” lần thứ nhất;
+ Ban Tổ chức tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Đào tạo và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo),
- Lưu: VT, ĐT
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(đã ký)
Huỳnh Vĩnh Ái