ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3156/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 04 tháng 11 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC THÀNH PHẦN TÀI LIỆU CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC CẤP TỈNH, TỔCHỨC TRỰC THUỘC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN, CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP VÀ TỔ CHỨC XÃHỘI CHÍNH TRỊ - NGHỀ NGHIỆP CẤP TỈNH NỘP LƯU VÀO LƯU TRỮ LỊCH SỬ TỈNH KHÁNH HÒA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Thông tư số 17/2014/TT-BNV ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn xác định cơ quan, tổ chứcthuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử các cấp; Quyết định số 135/QĐ-BNV ngày 06 tháng 3 năm 2015 của Bộ Nội vụ về việc đính chính Thông tưsố 17/2014/TT-BNV ngày 20 tháng 11 năm 2014; Thông tư số 09/2011/TT-BNV ngày 03tháng 6 năm 2011 của Bộ Nội vụ Quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệuhình thành phbiến tronghoạt động của các cơ quan, tổ chức;

Căn cứ Quyết định số 855/QĐ-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ban hànhDanh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sửtỉnh Khánh Hòa;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số: 1959/TTr-SNVngày 19 tháng 10 năm2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo quyết định này Danh mục thành phần tài liệucác cơ quan, tổ chức cấp tỉnh; tổ chức trực thuộc cơ quan chuyên môn, các đơnvị sự nghiệp công lập và tổ chức xã hội chính trị - nghề nghiệp cấp tỉnh quyđịnh tại Quyết định số 855/QĐ-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban nhân dântỉnh Khánh Hòa nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Khánh Hòa.

(Danh mục kèmtheo).

Điều 2. Giám đốc Sở Nội vụ hướng dẫn việc lựa chọn tài liệu nộp lưu vàphê duyệt Mục lục hồ sơ, tài liệu nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh của từng Cơquan, tổ chức tỉnh, tổ chức trực thuộc cơ quan chuyên môn, các đơn vị sự nghiệpcông lập và tổ chức xã hội chính trị - nghề nghiệp cấp tỉnh nộp lưu vào Lưu trữlịch sử tỉnh Khánh Hòa.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thếDanh mục thành phần tài liệu của các cơ quan, tổ chức được nêu ở Điều 1 tại cácQuyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa dưới đây:

- Quyết định số 667/QĐ-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2009về việc ban hành Danh mục thành phần tài liệu của các cơ quan, tổ chức thuộcnguồn nộp lưu tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ tỉnh;

- Quyết định số 3384/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2009về việc ban hành Danh mục thành phần tài liệu của các cơ quan, tổ chức thuộcDanh mục số 2 nguồn nộp lưu tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ tỉnh;

- Quyết định số 2947/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2011về việc ban hành Danh mục thành phần tài liệu các cơ quan, tổ chức được bổ sungthuộc Danh mục số 1 nguồn nộp lưu tài liệu vào Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnhKhánh Hòa.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc sở Nội vụ tỉnh,Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị nêu tại Điều 1 Quyết định này, Chi Cụctrưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ và Giám đốc Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnhchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4 (để thi hành);
- Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước (b/c);
- Sở Nội vụ;
- Chi cục Văn thư - Lưu trữ;
- Trung tâm Lưu trữ lịch sử;
- Lưu: VT, SNV.

CHỦ TỊCH
Lê Đức Vinh

DANH MỤC

THÀNHPHẦN TÀI LIỆU CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC CẤP TỈNH, TỔ CHỨC TRỰC THUỘC CƠ QUAN CHUYÊNMÔN, CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP VÀ TỔ CHỨC XÃ HỘI CHÍNH TRỊ - NGHỀ NGHIỆPCẤP TỈNH NỘP LƯU VÀO LƯU TRỮ LỊCH SỬ TỈNH KHÁNH HÒA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3156 ngày 04 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

STT

TÊN NHÓM HỒ , TÀI LIỆU

I. NHÓM TÀI LIỆU PH BIN CHUNG

1. Tài liệu tổng hợp

1

Hồ sơ xây dựng, ban hành chế độ/quy định/hướng dẫn những vấn đề chung của cơ quan

2

Hồ sơ tổ chức thực hiện chế độ/quy định/hướng dẫn những vấn đề chung của cơ quan

3

Báo cáo công tác hàng năm của cơ quan

4

Hồ sơ tổ chức sơ kết, tổng kết các chủ trương, đường lối quan trọng của Đảng và pháp luật của Nhà nước

5

Hồ sơ kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng do cơ quan chủ trì tổ chức

6

Hsơ hội nghị tng kết năm công tác của cơ quan

2. Tài liệu quy hoạch

7

Kế hoạch, báo cáo công tác quy hoạch dài hạn, hàng năm

8

Hsơ xây dựng quy hoạch phát triển cơ quan

9

Hồ sơ về xây dựng, quản lý, tổ chức thực hiện các đề án, dự án, chương trình mục tiêu của cơ quan

10

Hồ sơ thẩm định, phê duyệt đề án chiến lược, đề án quy hoạch phát triển, đề án, dự án, chương trình mục tiêu của các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của cơ quan

11

Báo cáo tổng kết đánh giá thực hiện các đề án chiến lược, đề án quy hoạch phát triển, đề án, dự án, chương trình, mục tiêu của các đối tượng thuộc phạm vi quản lý nhà nước

12

Hsơ Hội nghị tng kết và Hội nghị chuyên đvề công tác quy hoạch

3. Tài liu kế hoch

13

Chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm do cơ quan ban hành, thực hiện

14

Hsơ xây dựng kế hoạch dài hạn, hàng năm và báo cáo thực hiện kế hoạch của cơ quan và các đơn vị trực thuộc

4. Tài liu thng kê

15

Hồ sơ xây dựng, ban hành các văn bản chế độ/quy định, hướng dẫn về thống kê của ngành

16

Kế hoạch, Báo cáo thống kê tổng hp, thống kê chuyên đề dài hạn, hàng năm

17

Báo cáo tng hợp điu tra cơ bản

5. Tài liệu tchức, cán bộ

18

Hsơ xây dựng, ban hành Điu lệ tổ chức, Quy chế làm việc, chế độ/quy định, hướng dẫn về tổ chức, cán bộ

19

Kế hoạch, báo cáo công tác tổ chức, cán bộ dài hạn, hàng năm

20

Kế hoạch, báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của cơ quan

21

Báo cáo thống kê danh sách, số lượng, chất lượng cán bộ

22

Hồ sơ xây dựng đề án tổ chức cơ quan

23

Hồ sơ về việc thành lập, đổi tên, thay đổi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan và các đơn vị trực thuộc

24

Hồ sơ về việc hợp nhất, sáp nhập, chia tách, giải thcơ quan và các đơn vị trực thuộc

26

Hồ sơ về xây dựng và thực hiện chỉ tiêu biên chế

27

Văn bản chỉ đạo, chương trình, kế hoạch, báo cáo năm về việc quản lý các cơ sở đào tạo, dạy nghề trực thuộc (nếu có)

6. Tài liệu lao động, tiền lương

28

Kế hoạch, báo cáo công tác lao động, tin lương dài hạn, hàng năm

29

Báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động hàng năm của cơ quan

30

Hồ sơ xây dựng, ban hành định mức lao động của cơ quan và báo cáo thực hin

31

Hồ sơ xây dựng chế độ bảo hộ, an toàn, vệ sinh lao động của cơ quan

32

Hồ sơ các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng (nếu có)

33

Hồ sơ xây dựng, ban hành thang bảng lương của ngành và báo cáo thực hin

34

Hsơ xây dựng, ban hành chế độ phụ cấp của ngành và báo cáo thực hiện

7. Tài liệu tài chính, kế toán

35

Hsơ xây dựng, ban hành chế độ/ quy định về tài chính, kế toán

36

Kế hoạch, báo cáo tài chính và quyết toán tài chính dài hạn, hàng năm

37

Hồ sơ xây dựng chế độ/quy định về giá (nếu có)

38

Hồ sơ, tài liệu về việc chuyn nhượng, bàn giao, thanh lý (tài sản) cố định nhà đất

39

Hồ sơ kiểm tra, thanh tra tài chính các vụ việc nghiêm trọng tại cơ quan

40

H sơ kim toán vụ việc nghiêm trọng tại cơ quan

8. Tài liệu xây dựng cơ bản

41

Hồ sơ xây dựng văn bản chế độ/ quy định, hướng dẫn về xây dựng cơ bản của cơ quan

42

Kế hoạch, báo cáo công tác đầu tư xây dựng cơ bản dài hạn, hàng năm

9. Tài liu khoa học công ngh

43

Hsơ xây dựng quy chế hoạt động quản lý nhà nước về khoa học & công nghệ của cơ quan

44

Kế hoạch, báo cáo hoạt động khoa học & công nghệ dài hạn, hàng năm

45

Các báo cáo khoa học chuyên đề do cơ quan thực hiện để tham gia các hội thảo khoa học

46

Hồ sơ sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, quy trình công nghệ hoặc giải pháp hữu ích được công nhận cấp nhà nước và cấp bộ, ngành của cơ quan

47

Hồ sơ xây dựng kế hoạch, kết quả triển khai ứng dụng nhiệm vụ khoa học công nghệ của cơ quan

48

Hồ sơ xây dựng và quản lý các cơ sở dữ liệu của cơ quan

49

Hồ sơ hội nghị, hội thảo khoa học do cơ quan tổ chức

10. Tài liệu hợp tác quốc tế

50

Kế hoạch, báo cáo công tác hợp tác quốc tế dài hạn, hàng năm

51

Hồ sơ xây dựng chương trình, dự án hợp tác quốc tế của ngành, cơ quan

52

Hồ sơ về việc thiết lập quan hệ hợp tác với các cơ quan, tổ chức nước ngoài

53

Hồ sơ gia nhập thành viên các hiệp hội, tổ chức quốc tế

54

Hồ sơ đóng góp cho các hiệp hội, tổ chức quốc tế

55

Hồ sơ đoàn ra, đoàn vào mục đích ký kết hợp tác

56

Hồ sơ hội nghị, hội thảo quốc tế do cơ quan chủ trì

57

Thư, điện, thiếp chúc mừng quan trọng của các cơ quan, tổ chức nước ngoài

11. Tài liệu thanh tra và giải quyết khiếu nại, t cáo

58

Hồ sơ xây dựng, ban hành quy chế/quy định, hướng dẫn về thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo

59

Kế hoạch, báo cáo công tác thanh tra và giải quyết khiếu nại, t cáo dài hạn, hàng năm

60

Hồ sơ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo các vụ việc vụ việc nghiêm trọng

12. Tài liệu thi đua, khen thưởng

61

Hồ sơ xây dựng, ban hành quy chế/quy định, hướng dẫn về thi đua, khen thưởng

62

Kế hoạch, báo cáo công tác thi đua, khen thưởng dài hạn, hàng năm

63

Hồ sơ khen thưởng cho tập thể, cá nhân về các hình thức khen thưởng của Nhà nước và UBND tỉnh

64

Hồ sơ hội nghị thi đua do cơ quan chủ trì tổ chức

13. Tài liệu pháp chế

65

Hồ sơ xây dựng, ban hành quy định, hướng dẫn về công tác pháp chế do cơ quan chủ trì (nếu có)

66

Kế hoạch, báo cáo công tác pháp chế dài hạn, hàng năm

14. Tài liệu về hành chính, quản trị công sở

67

Hồ sơ xây dựng, ban hành quy định, hướng dẫn công tác quản trị công sở, hành chính, văn thư, lưu trữ

68

Kế hoạch, báo cáo công tác hành chính văn phòng, văn thư, lưu trữ hàng năm, nhiều năm

69

Hồ sơ về lập, ban hành Danh mục bí mật nhà nước của ngành, cơ quan

70

Tập lưu của cơ quan đi với văn bản quy phạm pháp luật, chỉ thị, quyết định, quy định, quy chế, hướng dẫn

15. Tài liệu của tổ chức Đảng

71

Chương trình, kế hoạch và báo cáo công tác về tổng kết năm, nhiệm kỳ

72

Hồ sơ tổ chức thực hiện các cuộc vận động lớn, chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và các cấp ủy Đảng

73

Hồ sơ về thành lập/sáp nhập, công nhận tổ chức Đảng

74

Hồ sơ Đi hi

16. Tài liệu của tổ chức Công đoàn

75

Chương trình, kế hoạch và báo cáo công tác về tng kết năm, nhiệm kỳ

76

Hồ sơ tổ chức thực hiện các cuộc vận động lớn, thực hiện nghị quyết của tổ chức Công đoàn

77

Hồ sơ thành lập tổ chức Công đoàn

78

Báo cáo năm về hoạt động của tổ chức Thanh tra nhân dân

79

Hồ sơ Đi hi

17. Tài liu tổ chức Đoàn Thanh niên

80

Chương trình, kế hoạch và báo cáo công tác năm, nhiệm kỳ

81

Hồ sơ tổ chức thực hiện các cuộc vận động lớn, thực hiện nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Đoàn Thanh niên

82

Hồ sơ Đi hi

18. Tài liệu phim ảnh, ghi âm, ghi hình

83

Những đoạn phim, băng ghi hình đề cập đến các sự kiện lịch sử, phản ánh sự phát triển của cơ quan

84

Những băng ghi hình về chỉ đạo hoạt động của các nhà lãnh đạo Đảng và Nhà nước đi với cơ quan

85

Những văn kiện ghi lại tiếng nói của các đng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước đến thăm và phát biểu tại các hội nghị, các cuộc họp của cơ quan

86

Những văn kiện ghi âm những tiếng nói của các đồng chí lãnh đạo cơ quan đề cập tới các vấn đề khoa học, kỹ thuật, thực tiễn

II. NHÓM TÀI LIỆU CHUYÊN MÔN

1. Tài liệu Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND TNH

87

Hồ sơ về bầu cử đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND

88

Hồ sơ các kỳ họp HĐND (thường kỳ, bt thường)

89

Tập lưu Nghị quyết của Đoàn ĐBQH, HĐND

90

Chương trình, kế hoạch, phương hướng hoạt động hàng năm của Đoàn ĐBQH, HĐND, các Ban HĐND

2. Tài liệu Ủy ban nhân dân tỉnh

91

Tài liệu của cơ quan trung ương, của tỉnh chỉ đạo trực tiếp về các vấn đề kinh tế - xã hi của tỉnh

92

Tập Chỉ thị, Quyết định, Chỉ tiêu kế hoạch hàng năm, nhiều năm của tỉnh

93

Phương hướng nhiệm vụ, báo cáo tổng kết hàng năm, nhiều năm của Ủy ban nhân dân tỉnh

94

Tài liệu, biên bản các cuộc họp của Chủ tịch và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

95

Hồ sơ, tài liệu về các hội nghị, kỳ họp của Ủy ban nhân dân tỉnh, Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh (thường kỳ và đột xuất)

96

Hồ sơ quản lý, giải quyết các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội - văn hóa thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh

97

Hồ sơ kiểm tra tình hình chỉ đạo, thực hiện các chế độ, quy định, chương trình về các vn đkinh tế - xã hội của tỉnh

98

Hồ sơ hội nghị, hội thảo nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn hoặc các sự kiện quan trọng của đất nước, của địa phương do tỉnh thực hiện

99

S tay công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

3. Tài liệu Thanh tra tỉnh

100

Hồ sơ xây dựng, ban hành quy chế/quy định, hướng dẫn về công tác thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Hồ sơ về phòng, chống tham nhũng

101

Kế hoạch, Báo cáo tổng hợp về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo dài hạn, hàng năm

102

Hồ sơ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tcáo các vụ việc nghiêm trọng

103

Hồ sơ Hội nghị tng kết, Hội nghị chuyên đvề công tác thanh tra, gii quyết khiếu nại, tố cáo; Hồ sơ về phòng, chống tham nhũng

4. Tài liệu Sở Công thương

a) Tài liệu Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp

104

Tài liệu về các chủ trương, biện pháp thực hiện công nghiệp hóa trên địa bàn tỉnh

105

Kế hoạch, Báo cáo hàng năm, nhiều năm về phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của tỉnh

106

Kế hoạch, Báo cáo công tác đầu tư xây dựng các cụm công nghiệp hàng năm, nhiều năm

107

Chương trình, kế hoạch, báo cáo hàng năm, dài hạn về tình hình sản xuất tiểu thủ công nghiệp của tỉnh

108

Hồ sơ, tài liệu về quy hoạch xây dựng và phát triển các ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh

109

Hồ sơ quản lý, cấp phép trong lĩnh vực công nghiệp

110

Hồ sơ về xây dựng, quản lý, tổ chức, báo cáo tổng kết tình hình thực hiện đề án, dự án, chương trình mục tiêu của ngành công nghiệp

111

Hồ sơ về thẩm định thiết kế xây dựng công trình công nghiệp Hóa chất, khoáng sản, hoạt động khí dầu mỏ hóa lỏng

112

Hồ sơ về xây dựng mô hình làng nghề sản xuất, HTX sản xuất thủ công nghiệp

113

Hồ sơ, tài liệu về các thương hiệu sản phẩm hàng hóa của các HTX, các làng nghề tại tỉnh

b) Tài liệu Khuyến công

114

Các chương trình, kế hoạch khuyến công tại tỉnh dài hạn, hàng năm

115

Hồ sơ phê duyệt các đ án khuyến công trên địa bàn tỉnh

c) Tài liệu Điện

116

Kế hoạch, báo cáo hàng năm, dài hạn về lĩnh vực điện lực của tỉnh

117

Hồ sơ, tài liệu về quy hoạch và phát triển mạng lưới điện trên địa bàn tỉnh

118

Tài liu về các d án đin

119

Hồ sơ xử lý vi phạm sử dụng điện các vụ việc nghiêm trọng

d) Tài liệu Thương mại

120

Hồ sơ về xây dựng quy hoạch phát triển thương mại trên địa bàn tỉnh (Quy hoạch xăng dầu, quy hoạch chợ...)

121

Kế hoạch, báo cáo dài hạn, hàng năm về hoạt động thương mại

122

Hồ sơ tổ chức, quản lý các hội chợ, triển lãm thương mại của tỉnh

123

Hồ sơ xây dựng, quản lý và tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu, dự án về hoạt động thương mại

124

Hồ sơ về quản lý, cấp phép trong lĩnh vực thương mại

125

Hồ sơ giải quyết các vụ việc quan trọng trong hoạt động thương mại

đ) Tài liệu Xuất, nhập khẩu và Hội nhập kinh tế quốc tế

126

Chương trình, kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về xuất, nhập khu và hội nhập kinh tế quốc tế

127

Hồ sơ Hội nghị về Hội nhập kinh tế quốc tế do cơ quan chủ trì

128

Hồ sơ về việc thiết lập quan hệ hợp tác với các cơ quan, tổ chức nước ngoài

129

Hồ sơ xây dựng chương trình, dự án hợp tác quốc tế của ngành, cơ quan

130

Hồ sơ về việc tham gia các hoạt động của hiệp hội, tổ chức quốc tế

5. Tài liu Sở Giáo dc và Đào to

131

Phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch dài hạn, hàng năm về lĩnh vực giáo dc

132

Báo cáo tng kết công tác giáo dục hàng năm của cơ quan và các đơn vị trc thuc

133

Báo cáo tng kết công tác giáo dục hàng năm các đi tượng thuộc phạm vi quản lý

134

Hồ sơ xây dựng, ban hành văn bản quản lý về lĩnh vực giáo dục

135

Hồ sơ về việc kiểm tra, công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia

136

Hồ sơ về việc xây dựng, quản lý, tổ chức thực hiện các hội thi trong ngành giáo dục

137

Hồ sơ, tài liệu về lĩnh vực khảo thí

138

Hồ sơ chỉ đạo đim về lĩnh vực giáo dục

139

Hồ sơ quản lý, tổ chức thực hiện các hoạt động về lĩnh vực giáo dục (văn bản chỉ đạo, chương trình, kế hoạch, báo cáo năm)

140

Hồ sơ xây dựng, quản lý và tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu, dự án về lĩnh vực giáo dục

141

Hồ sơ, tài liệu thanh tra, kiểm tra các vụ việc nghiêm trọng về lĩnh vực giáo dục

142

Hồ sơ hội nghị về lĩnh vực giáo dục do cơ quan tổ chức

6. Tài liu Sở Giao thông - Vn tải

143

Hồ sơ, tài liệu về xây dựng các tuyến đường giao thông do tỉnh quản lý

144

Tài liệu về công tác quy hoạch tổng thmạng lưới giao thông vận tải trong tỉnh

145

Tài liệu về tổng kết đánh giá thực hiện các đề án, chương trình, mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông đường bộ

146

Hồ sơ, tài liệu về việc tổng kết kế hoạch, báo cáo đánh giá thực hiện các đề án, chương trình, mục tiêu phát triển chiến lược vận tải

7. Tài liu SKế hoạch và Đầu tư

147

Hồ sơ xây dựng, ban hành quy chế/quy định, hướng dẫn về giám sát đu tư dự án, đăng ký kinh doanh, kinh tế ngành

148

Hồ sơ xây dựng, ban hành quy chế/quy định, hướng dẫn về đầu tư dự án vốn trong ngân sách nhà nước, vốn ngoài ngân sách nhà nước và vốn nước ngoài

149

Hồ sơ xây dựng, ban hành quy chế/quy định, hướng dẫn về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực kế hoạch - đầu tư

150

Báo cáo giám sát đánh giá tổng thể hoạt động đầu tư dài hạn, hàng năm

151

Báo cáo tình hình đu tư trực tiếp nước ngoài dài hạn, hàng năm

152

Tài liệu vquản lý đăng ký kinh doanh các doanh nghiệp

153

Kế hoạch, báo cáo tổng kết công tác lĩnh vực kế hoạch - đầu tư dài hạn, hàng năm

154

Hồ sơ vxây dựng quy hoạch phát triển ngành, đán, dự án, chương trình mục tiêu của ngành, của cơ quan

155

Hồ sơ thm định, phê duyệt đ án, chiến lược, chương trình mục tiêu quốc gia của đơn vị thuộc phạm vi quản lý của ngành, cơ quan

156

Hồ sơ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố các các vụ việc nghiêm trọng vkế hoạch - đầu tư

8. Tài liệu Sở Khoa học và Công nghệ

157

Hồ sơ xây dựng kế hoạch khoa học & công nghệ và báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch KH & CN 05 năm, hàng năm

158

Hồ sơ hoạt động của Hội đồng khoa học và công nghệ cấp tỉnh

159

Hồ sơ nhiệm vụ khoa học & công nghệ cấp nhà nước, cấp tỉnh, cấp cơ sở

160

Hồ sơ, tài liệu về lĩnh vực an toàn bức xạ hạt nhân

161

Hồ sơ, tài liệu về lĩnh vực sở hữu trí tuệ

162

Hồ sơ, tài liệu về lĩnh vực phát triển tiềm lực khoa học, công nghệ

163

Hồ sơ sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, quy trình công nghệ hoặc giải pháp hữu ích được công nhận cấp nhà nước, cấp bộ ngành

9. Tài liệu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

164

Tập văn bản của cơ quan Trung ương, của UBND tỉnh quản lý, chỉ đạo trực tiếp về lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội

165

Chương trình, kế hoạch và báo cáo hàng năm, nhiều năm về lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội

166

Báo cáo chuyên đvề công tác thương binh, liệt sĩ trên địa bàn

167

Báo cáo công tác vệ sinh an toàn lao động, bảo hộ lao động, giải quyết việc làm hàng năm

168

Báo cáo, kế hoạch về công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em, công tác bình đẳng giới hàng năm, nhiều năm

169

Báo cáo công tác xóa đói giảm nghèo hàng năm, nhiều năm

170

Hồ sơ tổ chức thực hiện Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em

171

Hồ sơ tổ chức thực hiện Chương trình quốc gia về công tác bình đng giới

172

Hồ sơ, tài liệu hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội

173

Hồ sơ Hội nghị tổng kết, Hội nghị chuyên đề về lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội

10. Tài liệu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

a) Tài liệu lĩnh vực Nông nghiệp

174

Hồ sơ về quy hoạch và phát triển nông nghiệp

175

Hồ sơ quản lý chỉ đạo về nông nghiệp

176

Hồ sơ về quản lý, sử dụng, dự trữ giống cây trồng, giống vật nuôi, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y

177

Hồ sơ, tài liệu về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, sâu bệnh, dịch bệnh nghiêm trọng đối với cây trồng và vật nuôi

178

Hồ sơ, tài liệu về những nghiên cứu, phát minh yếu tố thời vụ, kỹ thuật thâm canh, canh tác ở tỉnh nhằm nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi

179

Hồ sơ về chỉ đạo điểm, điển hình về những vấn đề nông nghiệp

180

Tài liệu phim, ảnh, ghi âm, ghi hình những sự kiện quan trọng trong nông nghiệp của tỉnh

b) Tài liệu lĩnh vực Lâm nghiệp

181

Hồ sơ về quy hoạch và phát triển lâm nghiệp

182

Hồ sơ, tài liệu về phân loại rừng (rừng phòng hộ, khu rừng đặc dụng, khu rừng sản xuất)

183

Hồ sơ, tài liệu về xác định ranh giới các loại rừng, thng kê, kim kê, theo dõi diễn biến rừng

184

Hồ sơ về giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng, chuyn mục đích sử dụng rừng, công nhận quyền sử dụng rừng, quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng

185

Hồ sơ, tài liệu về sản xuất, chế biến bảo quản về lâm nghiệp

186

Hồ sơ về chỉ đạo và kiểm tra việc trng rừng, bảo vệ rừng đu ngun, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ

187

Hồ sơ, tài liệu về bảo vệ, quản lý, phát triển rừng

c) Tài liệu lĩnh vực Thủy sản

188

Hồ sơ, tài liệu về danh mục các loại thủy sản cm khai thác và thời gian cấm khai thác

189

Hồ sơ, tài liệu về quy chế quản lý khu bảo tồn, vùng khai thác thủy sản ở sông, hồ, đầm và các vùng nước tự nhiên khác

190

Hồ sơ, tài liệu về đánh giá ngun thủy sản trên địa bàn tỉnh

191

Hồ sơ, tài liệu về quy hoạch, kế hoạch nuôi trồng thủy sản

192

Hồ sơ, tài liệu về phòng trừ và khc phục hậu quả dịch bệnh thủy sản nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh

d) Tài liệu lĩnh vực Thủy lợi

193

Hồ sơ, tài liệu về quản lý, khai thác, sử dụng và bảo vệ các công trình thủy lợi vừa và nhỏ

194

Hồ sơ, tài liệu về chương trình mục tiêu cấp nước, thoát nước nông thôn trên địa bàn tỉnh

195

Hồ sơ, tài liệu về quản lý các sông, suối, khai thác, sử dụng và phát triển các dòng sông, suối trên địa bàn tỉnh

196

Hồ sơ, tài liệu các vụ việc nghiêm trọng về xây dựng, khai thác, bảo vệ đê điều, công trình phòng, chống lũ lụt, bão, hạn hán, úng ngập, sạt lở vén sông, sui trên địa bàn tỉnh

11. Tài liu Sở Ni v

a) Tài liệu lĩnh vực Cán bộ

197

Kế hoạch, báo cáo công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức (dài hạn, hàng năm)

198

Hồ sơ xây dựng, ban hành tiêu chun chức danh công chức, viên chức

199

Báo cáo thống kê danh sách, số lượng, chất lượng cán bộ (dài hạn, hàng năm)

200

Hồ sơ về quy hoạch cán bộ của tỉnh

201

Hồ sơ gc cán bộ, công chức, viên chức

202

Kế hoạch, báo cáo công tác đào tạo, bi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

b) Tài liệu lĩnh vực Xây dựng chính quyn và Công tác thanh niên

203

Hồ sơ điều chỉnh địa giới hành chính cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh

204

Hồ sơ phân loại đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện

205

Hồ sơ về nâng cấp đô thị

206

Hồ sơ thành lập thôn, t dân phmới

207

Hồ sơ trình HĐND tỉnh bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên UBND cp tỉnh theo nhiệm kỳ

208

Hồ sơ trình Chủ tịch UBND tỉnh phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên UBND cấp huyện theo nhiệm kỳ

209

Hồ sơ bu cử Đại biu Quốc hội và HĐND các cấp theo nhiệm kỳ

210

Báo cáo thng kê, slượng, chất lượng đại biu HĐND, thành viên UBND các cấp từng nhiệm kỳ

211

Báo cáo thng kê slượng, chất lượng cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố hàng năm

212

Hồ sơ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về chế độ, chính sách, quản lý đi với cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, t dân ph

213

Kế hoạch, báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên hàng năm

214

Kế hoạch, báo cáo kết quả tổ chức đi thoại giữa Lãnh đạo tỉnh với thanh niên hàng năm

215

Hồ sơ về việc xây dựng, trin khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Vit Nam

216

Hồ sơ Hội nghị sơ kết, tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác thanh niên

217

Hồ sơ, tài liệu giải quyết chế độ, trợ cấp đối với thanh niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

218

Hồ sơ xây dựng, triển khai thực hiện Đề án tăng cường trí thức trẻ về công tác ti các xã trên đa bàn tỉnh Khánh Hòa

c) Tài liệu lĩnh vực Tổ chức, Biên chế

219

Hồ sơ các đề án về tổ chức của các Sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

220

Hồ sơ về biên chế công chức và tổng số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập

d) Tài liệu lĩnh vực Cải cách hành chính

221

Hồ sơ xây dựng, ban hành văn bản quản lý chuyên môn nghiệp vụ cải cách hành chính

222

Các đán, dự án cải cách hành chính của tỉnh

223

Chương trình, Kế hoạch, báo cáo tổng kết công tác cải cách hành chính dài hạn, hàng năm

224

Hồ sơ về tổ chức các Hội nghị, hội thảo, tập huấn công tác cải cách hành chính

225

Tập các báo cáo, thống kê số liệu về công tác cải cách hành chính

12. Tài liệu Sở Ngoại vụ

226

Văn bản của Trung ương, của tỉnh quản lý, hướng dn trực tiếp về công tác ngoại vụ

227

Hồ sơ về các Đoàn nước ngoài đến ký kết hợp tác tại tỉnh

228

Hồ sơ về các Đoàn, cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh đi nước ngoài ký kết hợp tác

229

Hồ sơ về công tác người Việt Nam ở nước ngoài

230

Hồ sơ công tác lãnh sự và bảo hộ công dân

231

Hồ sơ, tài liệu về các dự án viện trợ Phi Chính phủ

232

Hồ sơ, tài liệu về hợp tác quốc tế và tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế

13. Tài liệu Sở Tài chính

a) Tài liệu lĩnh vực Quản lý tài chính - ngân sách

233

Hồ sơ xây dựng về cơ chế, chính sách, chế độ quản lý tài chính - ngân sách trên đa bàn tỉnh

234

Hồ sơ thẩm định và phê duyệt kết quả phân bổ dự toán thu, chi tài chính hàng năm của các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

235

Hồ sơ thẩm định và phê duyệt quyết toán thu, chi ngân sách của các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

236

Hồ sơ quyết toán chi ngân sách do Trung ương ủy quyền

237

Báo cáo công khai quyết toán ngân sách nhà nước và quyết toán thu chi ngân sách của địa phương hàng năm, dài hạn

b) Tài liệu lĩnh vực Quản lý vốn đầu tư

238

Báo cáo tng hợp, đánh giá tình hình giải ngân vốn đầu tư và thanh quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản hàng năm, nhiều năm trong phạm vi quản lý

239

Hồ sơ thm tra và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư các dự án quan trọng thuộc thẩm quyền quản lý

240

Hồ sơ thm tra và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư của các đối tượng thuộc phạm vi quản lý theo niên độ ngân sách

c) Tài liệu lĩnh vực Quản lý tài chính doanh nghiệp

241

Hồ sơ xây dựng, ban hành quy định, hướng dẫn cơ chế, chính sách tài chính trong thực hiện cổ phần hóa, chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước

242

Hồ sơ giao vn và hỗ trợ tài chính của Nhà nước cho doanh nghiệp nhà nước

243

Hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp nhà nước để thực hiện cổ phần hóa, bán, cho thuê, chuyển đổi sở hữu...

244

Hồ sơ tng kim kê tài sản nhà đất tại doanh nghiệp nhà nước

245

Báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động và tình hình sử dụng vốn, tài sản của Nhà nước của các đối tượng thuộc thẩm quyền quản lý

d) Tài liệu lĩnh vực Quản lý về giá - công sản

246

Hồ sơ xây dựng và được cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy định/hướng dẫn cơ chế chính sách quản lý giá - công sản trên địa bàn tỉnh

247

Báo cáo tình hình giá cả thị trường, công tác chỉ đạo, điu hành quản lý giá cả, phân tích, dự báo thị trường hàng năm, nhiều năm

248

Hồ sơ sp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước

14. Tài liệu Sở Tài nguyên và Môi trường

a) Tài liệu lĩnh vực đất đai

249

Hồ sơ giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất; bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất

250

Các loại bản đđịa chính

251

Hồ sơ đo vẽ, lập bản đđịa chính

252

Hồ sơ, tài liệu về điểm địa chính cấp 1 và 2

253

Smục kê đất đai

254

Hồ sơ đăng ký biến động chuyn quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

255

Hồ sơ thống kê, kiểm kê đất đai

256

Hồ sơ quy hoạch, kế hoạch, phân hạng, đánh giá đất đai

b) Tài liệu lĩnh vực tài nguyên nước

257

Hồ sơ, tài liệu điều tra, đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước

258

Các loi bản đồ về lĩnh vc nước

259

Tài liệu quan trc dự báo tài nguyên nước

260

Hồ sơ, tài liệu quy hoạch tài nguyên nước

c) Tài liệu lĩnh vực địa chất và khoáng sản

261

Hồ sơ về việc chuyển đổi cấp trữ lượng và cấp tài nguyên khoáng sản

262

Hồ sơ đóng cửa mỏ

263

Tập các bản đồ, bản vẽ về lĩnh vực địa chất và khoáng sản

264

Báo cáo thống kê, tổng hợp về lĩnh vực địa chất và khoáng sản

265

Báo cáo xây dựng tiêu chuẩn công nghệ trong phân tích hóa, khoan thăm dò, thử nghiệm công tác

266

Báo cáo điều tra địa chất, khoáng sản phần lục địa ven biển

267

Tài liệu khu vực đấu thầu hoạt động khoáng sản, khu vực có khoáng sản đặc biệt độc hại, các khu vực cấm hoạt động khoáng sản

d) Tài liệu lĩnh vực môi trường

268

Hồ sơ, tài liệu đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường

269

Hồ sơ về các dự án, đề án quan trọng vbảo vệ môi trường

270

Hồ sơ giải quyết bồi thường thiệt hại môi trường nghiêm trọng

271

Hồ sơ, tài liệu thẩm định, báo cáo đánh giá rủi ro đối với môi trường và đa dạng sinh học của sinh vật biến đổi gen

272

Hồ sơ đăng ký và cấp giấy phép tiếp cận nguồn gen

273

Hồ sơ quy hoạch tng thbảo tn đa dạng sinh học của tỉnh

274

Hồ sơ công nhận khu RAMSAR

275

Báo cáo thống kê, tổng hợp dài hạn, hàng năm về môi trường

276

Tập các bản đ, bản vẽ về lĩnh vực môi trường

đ) Tài liệu lĩnh vực khí tượng - thủy văn và biến đi khí hậu

277

Báo cáo thống kê, tổng hợp dài hạn, hàng năm về lĩnh vực khí tượng - thủy văn và biến đổi khí hậu

278

Hồ sơ khảo sát thiết kế về công trình quan trắc

279

Hồ sơ kỹ thuật trạm

280

Hồ sơ, tài liệu cung cấp thông tin, tư liệu khí tượng thủy văn

281

Hồ sơ, tài liệu đăng ký nhập khu, xuất khẩu, tạm nhập, tái xuất các chất làm suy giảm tầng Ozon

282

Hồ sơ, tài liệu đánh giá chất lượng tư liệu khí tượng thủy văn

283

Hồ sơ, tài liệu xác nhận chất lượng phương tiện đo khí tượng thủy văn

284

Báo cáo điều tra, khảo sát về khí tượng - thủy văn và biến đi khí hậu

285

Tài liệu các giải pháp biến đi khí hậu

286

Tài liệu nước bin dâng

287

Tài liệu thiên tai, khí hậu

e) Tài liệu lĩnh vực đo đạc và bản đồ, viễn thám

288

Hồ sơ, tài liệu về cung cấp thông tin tư liệu đo đạc và bản đồ

289

Hồ sơ tài liệu về điểm tọa độ (điểm tam giác, đường chuyền) các cấp hạng cấp nhà nước (I, II, III, IV) thuộc các Hệ ta đ (HN-72, VK-2000)

290

Hồ sơ, tài liệu vđiểm trọng lực gốc, trọng lực cơ sở (trọng lực tuyệt đối), trọng lực hạng I, trọng lực vệ tinh và trọng lực tựa

291

Hồ sơ, tài liệu về thẩm định việc thể hiện đường biên giới và các yếu tố liên quan đến biên giới, biển đảo trên các loại bản đồ, hải đồ trước khi xuất bản hoặc giao nộp để lưu trữ

292

Hồ sơ, tài liệu về thẩm định việc thhiện đường địa giới và các yếu tố liên quan đến đường địa giới hành chính cấp tỉnh, huyện, xã trên bản đồ trước khi xuất bản hoặc giao nộp đlưu trữ

293

Hồ sơ, tài liệu các chương trình, dự án về đo đạc, bản đồ, viễn thám

294

Hồ sơ, tài liệu phim, nh viễn thám

295

Hồ sơ, tài liệu về địa danh sơn văn, thủy văn và các yếu tố kinh tế, xã hội

g) Tài liệu lĩnh vực bin và hải đảo

296

Tập bản đồ về lĩnh vực biển và hải đảo

297

Băng đo sâu hi âm

298

Báo cáo kết quả tổng hợp, điều tra, khảo sát hàng năm, dài hạn về lĩnh vực biển và hải đảo

299

Hồ sơ, tài liệu các dự án, chương trình về bin và hải đảo

300

Nhật ký quan trắc mực nước thủy triều

15. Tài liệu Sở Thông tin và Truyn thông

301

Hồ sơ trin khai thực hiện các văn bản của Trung ương, UBND tỉnh chỉ đạo trực tiếp về báo chí, xuất bản, bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin

302

Kế hoạch, báo cáo về báo chí, xuất bản, bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin dài hạn, hàng năm của cơ quan và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

303

Báo cáo phân tích, thng kê chuyên đvề báo chí, xuất bản, bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin

304

Hồ sơ xây dựng, ban hành văn bản quản lý chuyên môn nghiệp vụ về báo chí, xuất bản, bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin

305

Hồ sơ chỉ đạo điểm về báo chí, xuất bản

306

Hồ sơ, tài liệu về xây dựng các định mức kinh tế - kỹ thuật chuyên ngành thông tin và truyền thông

307

Các đề án, kế hoạch nghiên cứu khoa học về thông tin và truyền thông hàng năm

308

Tài liệu thực hiện, quản lý các dự án đầu tư về lĩnh vực thông tin và truyền thông có sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

309

Hồ sơ xây dựng, quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu, dự án về báo chí, xuất bản, bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin

310

Hồ sơ về việc thành lập nhà xuất bản của các tổ chức, cơ quan thuộc tỉnh

311

Hồ sơ kiểm tra, hướng dn về báo chí, xuất bản, bưu chính, vin thông, công nghệ thông tin

312

Hồ sơ giải quyết các vụ việc quan trọng trong hoạt động quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản, bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin

313

Tài liệu về huy động phương tiện, thiết bị, mạng viễn thông phục vụ các trường hợp khẩn cấp về an ninh, thiên tai địch họa trên địa bàn tỉnh

314

Hồ sơ, tài liệu về công tác bảo hộ các quyn tác giả, bản quyn, sở hữu trí tu thuc lĩnh vc xuất bản

315

Hồ sơ hội nghị, hội thảo về báo chí, xuất bản, bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin do cơ quan tổ chức

16. Tài liệu Sở Tư pháp

316

Chương trình, kế hoạch, báo cáo về công tác tư pháp hàng năm, nhiều năm

317

Chương trình, kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hàng năm, dài hạn

318

Hồ sơ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo sự chỉ đạo của cấp trên

319

Hồ sơ, tài liệu tổng hợp báo cáo tình hình thi hành văn bản quy phạm pháp luật ở địa phương

320

Hồ sơ về việc xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch phổ biến giáo dục ở địa phương

321

Hồ sơ, tài liệu về công tác tuyên truyn, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh

322

Hồ sơ xử lý các vụ vi phạm pháp luật và xử phạt hành chính nghiêm trọng

323

Hồ sơ quản lý công tác tư pháp, hộ tịch (việc kết hôn có yếu tố người nước ngoài; xin con nuôi hoặc nhận đỡ đầu giữa công dân Việt Nam với nhau và giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài; xin nhập, xin thôi quốc tịch Việt Nam)

324

Hồ sơ quản lý việc thay đi, cải chính, đăng ký hộ tịch, hộ khu

325

Hồ sơ Hội nghị tng kết, Hội nghị chuyên đvề công tác tư pháp do UBND tỉnh tổ chức

17. Tài liệu Sở Văn hóa - Ththao và Du lịch

326

Phương hướng nhiệm vụ, báo cáo tng kết công tác hàng năm

327

Báo cáo về hoạt động của các đoàn nghệ thuật nước ngoài, trong nước đến tỉnh

328

Báo cáo về công tác triển lãm, bảo tàng, bảo tồn, di tích danh lam thắng cảnh, thư viện tỉnh, thể dục thể thao và du lịch

329

Báo cáo về hoạt động của các ngành điện ảnh trong tỉnh

330

Tài liệu về xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình

331

Hồ sơ, tài liệu quản lý, tổ chức các hoạt động văn hóa - ththao và du lịch

332

Hồ sơ, tài liệu xây dựng kế hoạch đầu tư về văn hóa - thể thao và du lịch

333

Hồ sơ tài liệu về việc đề nghị công nhận di tích, danh lam thắng cảnh cấp quốc gia, cấp tỉnh

334

Hồ sơ tài liệu về tổ chức các ngày hội thể thao, các đợt thi đấu của tỉnh

335

Hồ sơ, tài liệu xây dựng, tổ chức thực hiện các lễ hội lớn hàng năm

18. Tài liệu Sở Xây dựng

336

Văn bản của cơ quan trung ương, của tỉnh chỉ đạo trực tiếp về công tác quản lý xây dựng cơ bản

337

Chương trình, kế hoạch, báo cáo về lĩnh vực xây dựng hàng năm, nhiu năm

338

Hồ sơ, tài liệu về quy hoạch xây dựng trên địa bàn (tổng thể, chi tiết)

339

Hồ sơ xây dựng công trình do Ủy ban nhân dân tỉnh đầu tư (công trình nhóm A, công trình áp dụng các giải pháp mới về kiến trúc, kết cấu, công nghệ...)

340

Hồ sơ chỉ đạo đim về lĩnh vực xây dựng

341

Các loại biu đ, bản đvề lĩnh vực xây dựng

342

Hồ sơ thanh tra, kiểm tra các vụ việc vi phạm nghiêm trọng về lĩnh vực xây dựng

343

Hồ sơ Hội thảo, Hội nghị tổng kết, Hội nghị chuyên đề về lĩnh vực xây dựng do cơ quan tổ chức hoặc do cơ quan cấp trên giao

19. Tài liu Sở Y tế

344

Tập văn bản của cơ quan trung ương, của tỉnh quản lý, chỉ đạo trực tiếp về các hoạt động y tế trên địa bàn tỉnh

345

Chương trình, kế hoạch và báo cáo tng kết hoạt động y tế của tỉnh hàng năm, nhiều năm

346

Kế hoạch, báo cáo vn các chương trình mục tiêu quốc gia hàng năm, nhiều năm

347

Chương trình, đán quy hoạch xây dựng và phát triển ngành y tế trên đa bàn tỉnh

348

Tài liệu về hợp tác quốc tế, tài trợ cho ngành y tế của tỉnh

349

Hồ sơ thành lập, tách khoa của các đơn vị trực thuộc

350

Hồ sơ các hoạt động nghiên cứu khoa học ngành

351

Hồ sơ Hội thảo, Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về lĩnh vực y tế

20. Tài liu Ban Dân tc

352

Tập văn bản của Trung ương, UBND tỉnh quản lý, chỉ đạo, hướng dn trực tiếp về lĩnh vực dân tộc

353

Chỉ tiêu kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội miền núi hàng năm

354

Kế hoạch, báo cáo tổng kết tình hình thực hiện về các chính sách, công tác dân tộc, chính sách vay vốn... dài hạn, hàng năm

21. Tài liệu Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong

355

Kế hoạch, báo cáo Khu kinh tế, Khu công nghiệp

356

Hồ sơ dự án GIS

357

Hồ sơ cấp mới, điều chỉnh các dự án đầu tư trong KCN và KKT

358

Hồ sơ thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư, kiến nghị, khiếu nại, tcáo các vụ việc nghiêm trọng

359

Hồ sơ đn bù giải phóng mặt bng các dự án tại Khu công nghiệp, Khu kinh tế

360

Hồ sơ Báo cáo Ban chỉ đo các dán lớn

361

Hồ sơ Hợp tác đầu tư (xúc tiến đầu tư, đoàn ra đoàn vào)

362

Hồ sơ về hoạt động, đầu tư vào Đặc khu hành chính kinh tế

363

Hồ sơ cơ sở hạ tầng trong Khu công nghiệp, Khu kinh tế

364

Hồ sơ quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch chung Khu kinh tế Vân Phong

365

Hồ sơ các dự án, công trình xây dựng Khu công nghiệp, Khu Kinh tế

366

Hồ sơ Hội nghị, hội thảo, tham luận về lĩnh vực đầu tư các dự án

367

Hồ sơ xác nhận hợp đồng văn bản bất động sản

368

Hồ sơ quyết định giao đất cho thuê đất tại Khu kinh tế Vân Phong

22. Tài liệu Chi cục Quản lý thị trường

369

Chương trình, kế hoạch, báo cáo về công tác chuyên môn, nghiệp vụ quản lý thị trường

23. Tài liệu Chi cc Kim lâm

370

Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận mã số thẻ CITES cho mẫu vật cá sấu

371

Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi động vật hoang dã

372

Hồ sơ quản lý Gu

373

Hồ sơ kiểm tra gây nuôi sinh sản biệt lập Trại cá Sấu Yang Bay

24. Tài liệu Chi cục Lâm nghiệp

374

Hồ sơ quản lý, chỉ đạo hoạt động chuyên môn có tính trọng tâm, trọng điểm của UBND tỉnh, Sở chủ quản trong lĩnh vực lâm nghiệp

375

Hồ sơ Quy hoạch, kế hoạch, quản lý, bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh

25. Tài liệu Chi cục Thủy lợi

376

Hồ sơ xây dựng, ban hành văn bản, quản lý về thủy lợi

377

Kế hoạch, báo cáo hàng năm về chuyên môn, nghiệp vụ thủy lợi của cơ quan và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

378

Hồ sơ xây dựng, quản lý và tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu, kế hoạch, dự án chuyên môn về thủy lợi

379

Hồ sơ giải quyết các vụ việc nghiêm trọng về thủy lợi

26. Tài liệu Chi cục Phát triển nông thôn

380

Chương trình, đề án, kế hoạch về công tác làng nghề, ngành nghề nông thôn

381

Hồ sơ về đtài nghiên cứu khoa học về phát triển nông thôn

27. Tài liệu Chi cục Thú y

382

Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiu năm về các chương trình tiêm phòng: các dịch bệnh nghiêm trọng

383

Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiu năm về các chương trình chng dịch

28. Tài liệu Chi cc Bảo vệ Thc vt

384

Phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch năm

385

Báo cáo tng kết, thng kê hàng năm về hoạt động chuyên môn

386

Hồ sơ Hội nghị, hội thảo khoa học các công trình quan trọng

29. Tài liệu Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản

387

Kế hoạch, báo cáo tổng kết về công tác gia hạn đăng ký, đăng kiểm tàu cá hàng năm

388

Hồ sơ cấp giy chứng nhận về xuất khẩu thủy sản

389

Hồ sơ, tài liệu chương trình, dự án về thủy sản

30. Tài liệu Chi cục Nuôi trng thủy sản

390

Chương trình, dự án, đán về quản lý, phát triển nuôi trông thủy sản thuộc nhiệm vụ quản lý của Chi cục

391

Báo cáo kết quả thực hiện các chương trình, kế hoạch, Dự án vnuôi trồng thủy sản, thú y thủy sản và an toàn vệ sinh thực phẩm trong nuôi trồng thủy sản hàng năm, các năm

392

Hồ sơ các Đề tài nghiên cứu khoa học cấp quốc gia

31. Tài liệu Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản

393

Đề án, Kế hoạch, Báo cáo tổng kết hàng năm về công tác quản lý chất lượng nông lâm thủy sản và mui

394

Hồ sơ về giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm về chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản và muối đặc biệt nghiêm trọng

395

Hồ sơ về Hội nghị tổng kết công tác quản lý chất lượng an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản do đơn vị chủ trì tổ chức

32. Tài liệu Chi cc Phòng chng T nn xã hi

396

Hồ sơ về việc chỉ đạo, quản lý trực tiếp công tác phòng, chống tệ nạn xã hội của Trung ương, UBND tỉnh

397

Chương trình, kế hoạch, báo cáo tng kết về công tác phòng chng tệ nạn xã hội hàng năm, nhiều năm

33. Tài liệu Chi cc Tiêu chun - Đo lường - Chất lượng

398

Kế hoạch, chương trình hoạt động, báo cáo công tác hàng năm, nhiu năm về lĩnh vực tiêu chuẩn chất lượng theo hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Khoa học - Công nghệ, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, UBND tỉnh

399

Hsơ chỉ đạo, triển khai HT QL CL theo ISO 9001:2008

34. Tài liệu Ban Thi đua - Khen thưởng

400

Hồ sơ xây dựng, ban hành chế độ/quy định, hướng dẫn quản lý về Thi đua, khen thưởng

401

Kế hoạch, báo cáo công tác Thi đua, khen thưởng dài hạn, hàng năm

402

Hồ sơ hội nghị thi đua do cơ quan chủ trì tổ chức

403

Hồ sơ khen thưởng cho tập thể, cá nhân của Chủ tịch Nước và Thủ tướng Chính phủ

404

Hồ sơ khen thưởng đối với người nước ngoài

35. Tài liệu Ban Tôn giáo

405

Kế hoạch, báo cáo về lĩnh vực tôn giáo

406

Hồ sơ thành lập, chia, tách tổ chức tôn giáo trực thuộc và hoạt động các hội đoàn

407

Hồ sơ về tài liệu báo cáo tng kết hàng năm và hoạt động đi ngoại của các tổ chức tôn giáo

408

Hồ sơ về nhà đất có nguồn gốc tôn giáo; phục dựng cơ sở thờ tự; xây dựng cơ sở thờ tự trái phép

409

Hồ sơ xuất cảnh du học và hoạt động tôn giáo của chức sc, nhà tu hành các tôn giáo

410

Hồ sơ về tà đạo, đạo lạ

36. Tài liệu Chi cc Văn thư - Lưu trữ

411

Hồ sơ xây dựng, ban hành văn bản quản lý công tác văn thư, lưu trữ

412

Hồ sơ hội nghị về chuyên môn nghiệp vụ do cơ quan tổ chức

413

Kế hoạch, báo cáo dài hạn, hàng năm về văn thư, lưu trữ

414

Hồ sơ xây dựng, quản lý và tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu, dự án về lĩnh vực văn thư, lưu trữ

415

Hồ sơ giải quyết các vụ việc trong hoạt động quản lý công tác văn thư, lưu trữ (vụ việc quan trọng)

416

Báo cáo phân tích, thng kê công tác văn thư, lưu trữ

417

Hồ sơ về việc giao nộp, tiếp nhận tài liệu của các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử

418

Hồ sơ tiếp nhận tài liệu của các cơ quan, đơn vị giải thvào Kho Lưu trữ lch sử

37. Tài liệu Chi cục Bảo vệ Môi trường

419

Phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch năm

420

Báo cáo tổng kết, thống kê hàng năm về hoạt động chuyên môn

421

Hồ sơ Hội nghị, hội thảo khoa học các công trình quan trọng

38. Tài liệu Chi cc Bin và Hải đảo

422

Phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoch đã được UBND tỉnh phê duyệt năm, nhiều năm.

423

Báo cáo tổng kết hàng năm của Chi cục về hoạt động chuyên môn

424

Hồ sơ về quy hoạch mạng lưới dịch vụ, đề án thành lập các khu bảo tồn biển và khu bảo tồn ngập nước ven bin

425

Hồ sơ về phê duyệt các dự án đầu tư, dự án khai thác, sử dụng tài nguyên biển, ven biển và hải đảo

426

Báo cáo thống kê, đánh giá tiềm năng, thực trạng khai thác, sử dụng tài nguyên biển, ven biển và hải đảo hàng năm, nhiều năm

427

Hồ sơ, tài liệu quan trắc, biến động và dự báo xu thế biến động tại vùng biển và Hải đảo Khánh Hòa.

428

Hồ sơ, tài liệu về kiểm soát ô nhiễm, suy thoái môi trường bin và hải đảo

429

Các chương trình ứng dụng phát triển công nghệ bin, ven bin

39. Tài liệu Chi cục Quản lý Đất đai

430

Phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch năm

431

Báo cáo tng kết hàng năm của Chi cục về lĩnh vực chuyên môn

432

Tài liệu về giao, cho thuê, thu hi, chuyn mục đích sử dụng, gia hạn sử dụng đất

433

Hồ sơ, tài liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt.

40. Tài liệu Chi cục Dân svà Kế hoạch hóa gia đình

434

Phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch năm

435

Báo cáo tng kết năm, nhiu năm về lĩnh vực chuyên môn của Chi cục

436

Hồ sơ hội nghị, hội thảo của Chi cục về công tác chuyên môn

437

Hồ sơ chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tnh, Sở chủ quản trong lĩnh vực dân số và kế hoạch hóa gia đình

41. Tài liệu Chi cục An toàn - Vệ sinh thực phẩm

438

Phương hướng hoạt động hàng năm về vệ sinh an toàn thực phẩm

439

Báo cáo tổng kết, thống kê tình hình hoạt động hàng năm, nhiều năm lĩnh vực An toàn Vệ sinh thực phẩm

42. Tài liệu Đài Phát thanh và Truyền hình

440

Hồ sơ, tài liệu về việc quy hoạch phát thanh, truyền hình

441

Báo cáo tng kết về công tác chuyên môn của Đài

442

Hình ảnh, tư liệu, các chương trình do Đài sản xuất hoặc sưu tập có giá trị lịch sử

43. Tài liệu Ban Quản lý Dự án các Công trình xây dựng dân dụng

443

Phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt năm, nhiu năm.

444

Công trình nhóm A, công trình áp dụng các giải pháp mới về kiến trúc, kết cấu, công nghệ, thiết bị, công trình xây dựng trong điều kiện địa chất, địa hình đặc biệt.

445

Báo cáo tng kết tình hình hoạt động chuyên môn hàng năm, nhiu năm

44. Tài liệu Ban Quản lý Dự án các Công trình trọng điểm

446

Phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt năm, nhiều năm.

447

Báo cáo tng kết tình hình hoạt động chuyên môn hàng năm, nhiu năm

448

Công trình nhóm A, công trình áp dụng các giải pháp mới về kiến trúc, kết cấu, công nghệ, thiết bị, công trình xây dựng trong điều kiện địa chất, địa hình đc bit

45. Tài liệu Ban Quản lý Dự án các Công trình Giao thông và Thủy lợi

449

Phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt năm, nhiều năm.

450

Báo cáo tng kết tình hình hoạt động chuyên môn hàng năm, nhiu năm

451

Công trình nhóm A, công trình áp dụng các giải pháp mới về kiến trúc, kết cấu, công nghệ, thiết bị, công trình xây dựng trong điều kiện địa chất, địa hình đc bit

46. Tài liệu Ban Quản lý Dự án Cải thiện Vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang (nay là Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa)

452

Phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch thực hiện dự án hàng năm, nhiu năm;

453

Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động hàng năm, nhiu năm

454

Công trình nhóm A, công trình áp dụng các giải pháp mới về kiến trúc, kết cấu, công nghệ, thiết bị, công trình xây dựng trong điều kiện địa chất, địa hình đc bit

455

Hồ sơ về các Hiệp định Tín dụng Phát triển giữa Việt Nam và Hiệp hội Phát triển quốc tế

456

Tập các Biên bản ghi nhớ các đợt kiểm tra, giám sát định kỳ của Ngân hàng thế giới

47. Tài liệu Ban Quản lý Khu du lịch Bán đảo Cam Ranh

457

Phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt năm, nhiều năm.

458

Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động chuyên môn hàng năm, nhiều năm

48. Tài liệu Quỹ Đầu tư và Phát triển

459

Hồ sơ xây dựng, ban hành các quy định, quy trình, hướng dẫn về lĩnh vực đầu tư

460

Hồ sơ về tiếp nhận ngân sách của tỉnh, vốn tài trợ, viện trợ

461

Hồ sơ về huy động vốn trung và dài hạn

462

Hồ sơ về quản lý hoạt động các quỹ bảo lãnh tín dụng, quỹ phát triển nhà

463

Hồ sơ về chỉ tiêu kế hoạch đầu tư được UBND tỉnh phê duyệt

49. Tài liệu Trường Cao đẳng Sư phạm Nha Trang

464

Hồ sơ Hội nghị về chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm do Nhà trường tổ chức

465

Chương trình, kế hoạch, báo cáo, tổ chức về chuyên môn nghiệp vụ sư phạm của Nhà trường hàng năm

466

Hồ sơ, tài liệu các các dự án chuyên môn nghiệp vụ sư phạm

467

Hồ sơ chỉ đạo điểm về chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm

468

Hồ sơ giải quyết các vụ việc quan trọng trong hoạt động quản lý chuyên môn nghiệp vụ sư phạm

469

Báo cáo phân tích, thống kê chuyên đề về nghiệp vụ sư phạm

50. Tài liệu Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật và Du lịch Nha Trang

470

Chương trình, kế hoạch, báo cáo, tổ chức về chuyên môn nghiệp vụ của Nhà trường hàng năm và các dự án chuyên môn

471

Hồ sơ liên kết đào tạo và nghiên cứu khoa học quan trọng với các cơ sở đào tạo, Viện, Học viện, cơ quan trong nước và quốc tế.

472

Hồ sơ, tài liệu các để tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, cấp quốc gia trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo

51. Tài liệu Trường Cao đng Y tế

473

Kế hoạch, báo cáo công tác tuyn sinh của trường

474

Báo cáo tổng kết năm học, khóa học của trường

52. Tài liệu Trường Cao đng Ngh Nha Trang

475

Kế hoạch, báo cáo hàng năm về chuyên môn, nghiệp vụ của Trường.

53. Tài liệu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa

476

Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện công tác hàng năm và các năm

477

Hồ sơ về tư vn phản biện và giám định xã hội các chương trình dự án theo Kế hoạch của UBND tỉnh Khánh Hòa giao

54. Tài liệu các tổ chức Hội, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị, Liên minh Hợp tác xã, Ban Đại diện Người cao tuổi, Câu lạc bộ Hưu trí và Hi Sinh viên Vit Nam tỉnh khánh Hòa

478

Hồ sơ, tài liệu Đại hội cơ quan

479

Kế hoạch, báo cáo kết quả công tác hoạt động và xây dựng hàng năm, dài hn

480

Tài liệu về báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ của Ban chấp hành Hội

481

Tài liệu hồ sơ bầu Ban Chấp hành mới, bầu đại biểu dự Đại hội cấp trên, biên bản, nghị quyết các kỳ họp của Hội

482

Tài liệu quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh vcác hoạt động của cơ quan