BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
----------------------
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
Về việc xây dựng Chương trình phối hợp giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch,
Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và
Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
---------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Gia đình,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Vụ Gia đình chủ trì, phối hợp với các cơ quan: Trung tâm Thanh, Thiếu nhi Trung ương Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ban Gia đình và Xã hội Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam xây dựng Chương trình phối hợp về công tác gia đình giai đoạn 2012-2015.
Điều 2. Kinh phí thực hiện lấy từ nguồn kinh phí chi cho sự nghiệp gia đình.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Gia đình, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo),
- Lưu: VT, GĐ
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(đã ký)
Huỳnh Vĩnh Ái