ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3159/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 29 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ, PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU DỰ ÁN: BỆNHVIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH ĐỊNH; HẠNG MỤC: NHÀ MỔ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày26/11/2003; Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điềucủa các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựngcông trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửađổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009; Nghịđịnh số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tưxây dựng công trình; Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủhướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1756/QĐ-CTUBND ngày 18/8/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự ánđầu tư xây dựng công trình - Tên dự án: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định - Hạngmục: Nhà mổ; Quyết định số 2269/QĐ-CTUBND ngày 06/10/2010 của Chủ tịch UBNDtỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án đầu tư xây dựng công trình -Tên dự án: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định - Hạng mục: Nhà mổ;

Căn cứ Quyết định số 1701/QĐ-UBND ngày 27/6/2013 của UBND tỉnh về việc bổ sung kế hoạch đầu tư pháttriển năm 2013 từ nguồn vượt thu xổ số kiến thiết năm 2012;

Xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờtrình số 210/TTr-SYT ngày 20/9/2013; đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báocáo thẩm định điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng và Kế hoạch đấu thầu số 249/BC-SKHĐT ngày 27/9/2013,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnhdự án đầu tư, phê duyệt kế hoạch đấu thầu Dự án: Bệnh viện Đa khoa tỉnh BìnhĐịnh, Hạng mục: Nhà mổ; cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh thời gian thựchiện dự án trong Dự án đầu tư xây dựng công trình:

a) Thời gian thực hiện dự án: đãđược Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Mục 9, Điều 1 của Quyết định số2269/QĐ-CTUBND ngày 06/10/2010 là: Năm 2008 - 2011; điều chỉnh thành:Năm2008 - 2014.

b) Về các nội dung điều chỉnh dothay đổi thiết kế dự toán, không làm thay đổi địa điểm, quy mô, mục tiêu vàkhông vượt tổng mức đầu tư: Giao Sở Y tế (Chủ đầu tư) tự điều chỉnh Dự án đầutư xây dựng công trình theo quy định tại Mục 2 của Điều 14, Nghị định số12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựngcông trình.

2. Phê duyệt kế hoạch đấu thầuGói thầu: Mua sắm, lắp đặt 12 lavabor rửa tay tiệt trùng tự động và thiết bịđiều khiển cửa tự động (Hạng mục: Nhà mổ; Dự án: Bệnh viện Đa khoa tỉnhBình Định); cụ thể như sau:

a) Phần công việc đã thực hiện:Thuê thẩm định giá thiết bị, phê duyệt dự toán thiết bị: Chủ đầu tư chịu tráchnhiệm thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

b) Phần công việc không áp dụng cáchình thức đấu thầu: Quản lý dự án; Thẩm tra, phê duyệt quyết toán: Chủ đầu tưchịu trách nhiệm thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

c) Phần công việc tổ chức đấu thầu:

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (1.000 đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Dịch vụ tư vấn:

1

Tư vấn kiểm toán

12.773

Ngân sách Nhà nước

Chỉ định thầu

Thương thảo hợp đồng

Năm 2014

Tỷ lệ phần trăm

15 ngày

Mua sắm hàng hóa:

2

Gói thầu số 01: Mua sắm lắp đặt 12 lavabor rửa tay tiệt trùng tự động

1.145.400

Ngân sách Nhà nước

Chào hàng cạnh tranh

01 túi hồ sơ

Quý IV năm 2013

Hợp đồng trọn gói

90 ngày

3

Gói thầu số 02: Mua sắm lắp đặt thiết bị điều khiển cửa tự động

4.130.797

Ngân sách Nhà nước

Đấu thầu rộng rãi

01 túi hồ sơ

Quý IV năm 2013

Hợp đồng trọn gói

90 ngày

Tổng cộng giá trị 03 gói thầu: 5.288.970.000 đồng.

Bằng chữ: Năm tỷ, hai trăm tám mươi tám triệu, chín trăm bảy mươi ngàn đồng.

3. Các nội dung khác:

- Chủ đầu tư chịu trách nhiệm vềchất lượng trang thiết bị theo đúng chủng loại, mẫu mã, tính năng, thông số kỹthuật quy định; về tính đồng bộ của thiết bị gắn với công trình; về hiệu quảcủa việc đầu tư và khai thác sử dụng đối với các thiết bị được mua sắm.

- Các nội dung khác của Dự án đầutư không nêu tại Quyết định này: Vẫn giữ nguyên và thực hiện theo các Quyếtđịnh số 1756/QĐ-CTUBND ngày 18/8/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh và Quyết định số2269/QĐ-CTUBND ngày 06/10/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Ytế phối hợp với Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiệntheo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này điềuchỉnh, bổ sung Quyết định số 1756/QĐ-CTUBND ngày 18/8/2008 của Chủ tịch UBNDtỉnh và Quyết định số 2269/QĐ-CTUBND ngày 06/10/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốccác Sở Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh,Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quanchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, PCT VX;
- Lưu VP, K15.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Mai Thanh Thắng