ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2001

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

Về việc điều chỉnh bổ sung, loại đường phố, hệ số đường để thu tiền sử dụng đất một số đường phố tại thị xã Lào Cai

__________________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ban hành ngày 21/6/1994;

Căn cứ Nghị định số 60/CP ngày 5/7/1994 của Chính phủ ban hành về quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất ở đô thị;

Căn cứ khung giá các loại đất ban hành tại Nghị định số 87/CP ngày 17/8/1994; Quyết định số 302/QĐ-TTg ngày 13/5/1996 và Nghị định số 17/1998/NĐ-CP ngày 21/3/1996 của Chính phủ;

Xét đề nghị của ông giám đốc Sở Xây dựng Lào Cai kiêm Trưởng ban chỉ đạo chính sách nhà ở, đất ở tỉnh tại văn bản số: 07/TT-XD ngày 28/9/2001 và tờ trình số 109/TT-UB ngày 21/9/2001 của UBND thị xã Lào Cai về việc xin điều chỉnh giá đất một số tuyến đường,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Nay điều chỉnh, bổ sung, loại đường phố, hệ số đường để tính tiền sử dụng đất một số đường phố tại thị xã Lào Cai. (Có phụ bảng kèm theo).

Điều 2. Các ông Chánh văn phòng HĐND và UBND tỉnh. Trưởng chỉ đạo chính sách nhà ở, đất ở tỉnh, Chủ tịch UBND thị xã Lào Cai, Giám đốc Sở Tài chính vật giá, Giám đốc Sở Xây dựng, Địa chính, Cục trưởng Cục thuế tỉnh và Thủ trưởng các sở, Ban ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Bùi Quang Vinh