ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
NAM ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3166/2006/QĐ-UBND

Nam Định, ngày 25 tháng 12 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

V/V: PHÊ DUYỆT CHIẾNLƯỢC QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND vàUBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật bảo vệ môi trườngvà Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 của Chính phủ về việc quy định chitiết và hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường;

Căn cứ Quy chế Quản lý chất thảinguy hại ban hành kèm theo Quyết định số 155/1999/QĐ-TTg ngày 16/7/1999 của Thủtướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 256/2003/QĐ-TTg ngày 2/12/2003 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược Bảovệ môi trường Quốc gia đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.

Xét đề nghị tại tờ trình số 1335/TNMT-CTNH ngày 17/10/2006 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc phêduyệt Chiến lược quản lý chất thải nguy hại tỉnh Nam Định,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Chiến lược quản lý chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnhNam Định đến 2010 và định hướng đến 2020 với các mục tiêu và nhiệm vụ cụ thểnhư sau:

Những định hướng lớn đến năm 2010và tầm nhìn đến 2020:

Ngăn chặn về cơ bản mức độ giatăng ô nhiễm môi trường chất thải nguy hại (CTNH). Quản lý và kiểm soát thấpnhất là 80% lượng CTNH phát sinh, xử lý đạt tiêu chuẩn do Nhà nước quy định. Xâydựng và thực hiện một hệ thống quản lý tốt về mặt môi trường đối với CTNH và hỗtrợ ngành công nghiệp phát triển bền vững.

Mục tiêu đến năm 2010:

1. Mục tiêu tổng quát:

Xây dựng kế hoạch dài hạn để cóthể tiến hành giải quyết một cách phù hợp các nội dung ưu tiên về sức khỏe conngười về môi trường và tổ chức thực hiện. Hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm môitrường, giải quyết một bước cơ bản tình trạng phát CTNH ở các khu công nghiệp, làngnghề.

Hoàn thiện hệ thống quản lý CTNH củatỉnh.

Tập trung thực hiện chương trìnhgiảm thiểu tại nguồn và phát triển các chương trình mang tính thực tiễn để giảiquyết các vấn đề cấp bách nhất về sức khỏe con người và môi trường.

Tăng cường công tác đào tạo tuyên truyềnnâng cao nhận thức cộng đồng về CTNH. Tăng cường hội nhập quốc tế.

2. Các mục tiêu cụ thể:

a) Hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễmmôi trường do CTNH:

90% cơ sở công nghiệp phát sinhCTNH được cấp phép về chất thải nguy hại theo quy định của Luật bảo vệ môi trường.

80% các khu công nghiệp, làng nghềphát sinh CTNH được thu gom, xử lý theo quy định.

60% CTNH được thu gom trong đó100% chất thải y tế nguy hại được xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường.

An toàn hóa chất được kiểm soátchặt chẽ, đặc biệt là các hóa chất có mức độ độc hại cao; việc sản xuất và sử dụngthuốc bảo vệ thực vật gây ô nhiễm môi trường được hạn chế tối đa, tăng cường sửdụng các biện pháp phòng trừ dịch hại tổng hợp (IPM).

b) Hoàn thiện hệ thống quản lýCTNH:

Xây dựng và ban hành quy chế quảnlý CTNH tỉnh Nam Định theo quy định của Luật bảo vệ môi trường.

Thành lập đơn vị quản lý CTNH tạiSở Tài nguyên và Môi trường bao gồm hoàn thiện nhân lực, năng lực, chức năng,nhiệm vụ. Bổ sung chức năng nhiệm vụ của thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trườngvề chất thải nguy hại.

Hướng dẫn hoàn thiện bộ tiêu chuẩnvề quản lý CTNH.

c) Giảm thiểu tại nguồn và cải thiệnmôi trường:

100% cơ sở xây dựng mới phải áp dụngcông nghệ sạch hoặc chương trình sản xuất sạch.

Cơ bản hoàn thành hệ thống thu gomvận chuyển, xử lý CTNH bao gồm đơn vị thu gom, cơ chế vận hành, phương tiện xửlý.

Phấn đấu 5/10 đơn vị huyện, thànhphố có khu tập kết trung chuyển CTNH đúng tiêu chuẩn quy định.

Đầu tư giải quyết một cách cơ bản cácđiểm nóng về môi trường như làng nghề, bãi chôn lấp chất thải, kho thuốc bảo vệthực vật, các doanh nghiệp phát sinh chất thải nguy hại với số lượng lớn.

d) Đào tạo, thông tin tuyên truyền:

100% các tổ chức, cá nhân từ cấptỉnh đến cấp huyện tham gia công tác quản lý môi trường được tuyên truyền vànâng cao nhận thức về CTNH.

100% các doanh nghiệp có sản phẩmxuất khẩu trên địa bàn tỉnh áp dụng hệ thống quản lý môi trường an toàn..

Phổ biến tuyên truyền cho cộngđồng về CTNH, trước mắt là các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, làng nghề,các cơ sở y tế...

Đảm bảo không nhập khẩu phế thảivà các loại hóa chất cấm sử dụng tại Việt Nam vào tỉnh Nam Định.

Các nhiệm vụ cơ bản:

1. Nhiệm vụ tổng quát:

Xây dựng quy chế về quản lý CTNHcủa tỉnh đồng thời lập quy hoạch, kế hoạch xây dựng cơ sở lưu giữ, xử lý CTNH.Tổ chức điều tra thống kê đánh giá về CTNH trên địa bàn tỉnh. Hoàn thiện về cơcấu tổ chức bộ máy quản lý CTNH, tổ chức quản lý và cấp phép, chỉ đạo thực hiệngiảm thiểu CTNH tại nguồn, khắc phục tình trạng ô nhiễm và suy thoái môi trườngở các điểm nóng về môi trường trên địa bàn tỉnh.

2. Các nhiệm vụ cụ thể:

Xây dựng và ban hành qui chế vềquản lý CTNH của tỉnh.

Thành lập bộ phận chuyên tráchquản lý CTNH tại Sở Tài nguyên và Môi trường...

Thiết lập cơ chế thanh tra và thựcthi về CTNH với các qui định xử phạt, khen thưởng và khuyến khích tuân thủ cácquy định. Xây dựng và hoàn thiện bộ tiêu chuẩn về CTNH của tỉnh.

Lập kế hoạch điều tra tổng thểdanh sách và lượng CTNH phát sinh từ các doanh nghiệp trong các ngành côngnghiệp, nông nghiệp y tế, giao thông vận tải, xây dựng.

Tổ chức cấp phép về CTNH cho cácchủ nguồn thải, chủ thu gom, vận chuyển, xử lý. Tổ chức thu phí về CTNH theoquy định của pháp luật.

Tăng cường đầu tư hệ thống thiếtbị quan trắc, phòng thí nghiệm phục vụ công tác cấp phép.

Tổ chức đào tạo nâng cao kiến thứcchuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ kỹ thuật, quản lý môi trường, thanh tra. Tổchức đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn cho các tổ chức cá nhân liên quan đếnquản lý CTNH.

Tổ chức phân loại thành phần chấtthải nguy hại và đề xuất các giải pháp xử lý phù hợp với tình hình thực tế.

Phổ biến, tuyên truyền áp dụngcông nghệ sạch và chương trình sản xuất sạch hơn trên các phương tiện thông tinđại chúng. Xây dựng chính sách, cơ chế ưu đãi đối với các doanh nghiệp áp dụngcông nghệ sạch và chương trình sản xuất sạch hơn.

Xây dựng khu xử lý sơ bộ và chônlấp CTNH của tỉnh trên cơ sở quy hoạch đã được phê duyệt. Trước mắt tổ chức thugom và xây dựng các kho chứa chất thải tạm thời đặt tại các làng nghề, khu côngnghiệp phát sinh nhiều chất thải.

Tìm kiếm đầu tư trong và ngoàinước nhằm khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường tại các làng nghề, bãi chônlấp chất thải sinh hoạt, kho thuốc bảo vệ thực vật.

Điều 2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan đầu mối có trách nhiệmchủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan tổ chức xây dựng và cụthể hóa các nhiệm vụ của Chiến lược trình UBND tỉnh phê duyệt để triển khaithực hiện có hiệu quả giai đoạn từ nay đến năm 2010.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký;

Chánh văn phòng UBND tỉnh; Thủtrưởng các sở ban ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Thủ trưởng các tổchức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Xuân Giai