ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 317/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 16 tháng 07 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆTGIÁ ĐẤT Ở ĐỂ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHI GIAO ĐẤT TÁI ĐỊNH CƯ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐTXDCÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT NHÓM DÂN CƯ HÀ VỊ 3, PHƯỜNG THỌ XƯƠNG, THÀNH PHỐBẮC GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật đất đai năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày31/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thuhồi đất; Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổsung về quy hoạch sử dụng đất, giao đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và táiđịnh cư;

Căn cứ Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND ngày27/01/2011 của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định một số điểm cụ thể về bồithường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàntỉnh Bắc Giang;

Căn cứ Quyết định số 449/QĐ-UBND ngày 20/12/2012của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Bảng mức giá các loại đất năm 2013 áp dụngtrên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 883/STC-VG ngày 10/7/2013,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt giá đất ở để tính thu tiềnsử dụng đất khi giao đất tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân có đất Nhànước thu hồi để thực hiện dự án ĐTXD công trình Hạ tầng kỹ thuật nhóm dân cư HàVị 3, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang (tái định cư tại chỗ) như sau:

- Phân lô quy hoạch B3, vị trí 1 (01 lô): 1.500.000đ/m2 (Một triệu, năm trăm nghìn đồng trên mét vuông);

- Phân lô quy hoạch C3, tương đương vị trí 2:1.000.000 đ/m2 (Một triệu đồng trên mét vuông);

- Phân lô quy hoạch D1, tương đương vị trí 3:600.000 đ/m2 (Sáu trăm nghìn đồng trên mét vuông).

Điều 2. UBND thành phố Bắc Giang có tráchnhiệm rà soát các đối tượng đủ điều kiện bố trí tái định cư khi Nhà nước thuhồi đất, số lô đất bố trí tái định cư; thực hiện giao đất, thu tiền sử dụng đấttheo diện tích giao thực tế từng lô và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đấttheo đúng quy định.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Vănphòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố BắcGiang và các đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- LĐVP; TPKT, TN, TH
- Lưu: VT, KT5.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Văn Hạnh