ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3171/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 13 tháng 10 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

DUYỆT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNGQUYẾT ĐỊNH SỐ 204/QĐ-UBND NGÀY 21/01/2014 CỦA UBND TỈNH ĐỒNG NAI VỀ VIỆC DUYỆTQUY HOẠCH CẤP NƯỚC VÙNG TỈNH ĐỒNG NAI ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNGNAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựngtại Tờ trình số 186/TTr-SXD ngày 01/10/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt điều chỉnh, bổ sung Quyết địnhsố 204/QĐ-UBND ngày 21/01/2014 của UBND tỉnh về việc duyệt Quy hoạch cấp nướcvùng tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050 với nội dung sau:

1. Bổ sung nội dung tại Mục c, Khoản 8 Điều 1:

- Hệ thống cấp nước thị trấn Long Giao, Cẩm Mỹ, côngsuất 2.500m3/ngày.

2. Bổ sung nội dung tại Khoản 9 Điều 1:

- Dự án hệ thống cấp nước thị trấn Long Giao, Cẩm Mỹ,công suất 2.500m3/ngày (nguồn nước: Trước mắt sử dụng nước ngầm tại chỗ, saukhi hệ thống cấp nước Hồ Cầu Mới giai đoạn 02 công suất 60.000m3/ngày đưa vàohoạt động sẽ tiếp nhận tại tuyến ống DN600 của trạm bơm tăng áp 2. Khi đó hệ thống nước ngầm sẽ đượcsử dụng làm nguồn nước dự trữ cho khu vực).

3. Điều chỉnh nội dung tại Mục c, Khoản 8 Điều 1:

+ Nội dung đãduyệt “- Hệ thống cấp nước Vĩnh Cửu, công suất 10.000m3/ngày”.

+ Nội dung điều chỉnh: “- Hệ thống cấp nước Vĩnh Cửu, côngsuất 15.000m3/ngày”.

4. Điều chỉnh nội dung tại Khoản 9 Điều 1:

+ Nội dung đã duyệt: “- Xây dựng Nhà máy nước Vĩnh Cửu, công suất 10.000m3/ngày”.

+ Nội dung điều chỉnh: “- Xây dựng Nhà máy nước Vĩnh Cửu, công suất 15.000m3/ngày”.

5. Điều chỉnh nội dung tại Mục b, Khoản 8 Điều 1:

+ Nội dung đãduyệt: “- Nâng công suất hệ thống cấp nướcGia Ray từ 2.400m3/ngày lên 4.800m3/ngày”.

+ Nội dung điều chỉnh: “- Nâng công suất hệ thống cấp nướcGia Ray từ 2.400m3/ngày lên 10.000m3/ngày”.

Ðiều 2. Các nội dung khác không liên quan đến việc điều chỉnh nêu trênvẫn giữ nguyên theo Quyết định số 204/QĐ-UBND ngày 21/01/2014 của UBND tỉnh ĐồngNai.

Ðiều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ðiều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng,Kế hoạch và Ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông Vận tải,Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa, Giám đốc Côngty TNHH MTV cấp nước Đồng Nai, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liênquan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Vĩnh