ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3174/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 10 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 04/2008/QĐ-UBND NGÀY 22 THÁNG01 NĂM 2008 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNHPHỐ CẦN THƠ

Căn cứ LuậtTổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ LuậtPhổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Quyếtđịnh số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quyđịnh về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáodục pháp luật;

Xét đề nghịcủa Giám đốc Sở Tư pháp - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến,giáo dục pháp luật thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãibỏ Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2008 của Ủy ban nhân dânthành phố Cần Thơ về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồngPhối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Cần Thơ.

Điều 2. GiaoGiám đốc Sở Tư pháp - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáodục pháp luật thành phố triển khai nội dung Quyết định này đến các cơ quan cóliên quan biết và thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan,ban ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện chịu trách nhiệm thihành Quyết định này kể từ ngày ký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hùng Dũng