UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 318/2002/QĐ .UB

Lào Cai, ngày 31 tháng 7 năm 2002

QUYẾTĐỊNH

VỀ VIỆC THỰCHIỆN CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TĂNG CƯỜNG VỀ CÁC XÃ LÀM CÔNG TÁC XÓAĐÓI GIẢM NGHÈO CHƯƠNG TRÌNH 135

ỦY BANNHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 21/6/1994;

Căn cứ Quyết định số: 135/1998/QĐ-TTg ngày 31/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trìnhphát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn miền núi, vùng sâu, vùngxa;

Thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TU củaBan Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về việc luân chuyển cán bộ đi huyện, xã tỉnh LàoCai;

Theo đề nghị của Trưởng Ban Tổ chứcchính quyền tỉnh Lào Cai,

QUYẾTĐỊNH:

Điều 1.Nay thốngnhất thực hiện chế độ trợ cấp cho cán bộ, công chức đi tăng cường về các xã làmcông tác xóa đói giảm nghèo chương trình 135 theo Quyết định số: 23/2002/QĐ-UBngày 18/01/2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về luân chuyển, tăng cường cánbộ, công chức trong tỉnh Lào Cai, kể từ ngày 01/8/2002.

Điều 2. Các ông:Chánh Văn phòng HĐND & UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh, Thủtrưởng các cơ quan có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã căn cứ quyếtđinh thi hành.

TM. UBND TỈNH LÀO CAI
CHỦ TỊCH
Bùi Quang Vinh