ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3183/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 30 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN THÀNH LẬP VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦAQUỸ HỖ TRỢ NÔNG DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH, GIAI ĐOẠN 2013 – 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chứcHĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyếtđịnh số 673/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc HộiNông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chươngtrình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011 -2020;

Căn cứ Thôngtư số 69/2013/TT-BTC ngày 21 tháng 5 năm 2013 của Bộ tài chínhvề việc hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với các Quỹ Hỗtrợ nông dân thuộc hệ thống Hội Nông dân Việt Nam;

Căn cứ Đề án số 966-ĐA/HNDTWngày 31 tháng 12 năm 2010 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về việc Đổi mớivà nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ hỗ trợ nông dân giai đoạn 2010 - 2020;

Căn cứ Quyếtđịnh số 908/QĐ-HNDTW ngày 15 tháng 11 năm 2011 của Ban Thường vụ Trung ương HộiNông dân Việt Nam ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Qũy Hỗ trợ nôngdân;

Xét đề nghị của Chủtịch Hội Nông dân tỉnh tại Tờ trình số 08-TTr/HNDT ngày 24 tháng 7 năm 2013 và ýkiến thẩm định của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 649/TTr-SNV ngày 23 tháng10 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án thành lập và nâng cao hiệu quả hoạt động củaQuỹ hỗ trợ nông dân tỉnh Bình Định, giai đoạn 2013-2020 với những nội dungchính như sau:

1. Tên gọi, vị trí pháp lý và trụ sở hoạt động:

- Tên gọi: Quỹ hỗ trợ nôngdân tỉnh Bình Định (sau đây gọi chung là Quỹ).

- Vị trí pháp lý: Quỹlà đơn vị trực thuộc Hội Nông dân tỉnh Bình Định, có tư cách pháp nhân, có con dấu,có bảng cân đối kế toán riêng; được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, các ngânhàng thương mại trong nước theo quy định của pháp luật. Quỹ chịu sự quản lý trực tiếp của Hội Nông dântỉnh.

- Trụ sở hoạtđộng: Đặt tại Hội Nông dân tỉnh Bình Định.

2. Mục đích hoạt động:

- Hỗ trợ, giúpđỡ hội viên nông dân xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế nhằmxóa đói giảm nghèo; nâng cao quy mô sản xuất và sản xuất hàng hóa, phát triểnngành nghề; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển các hình thứckinh tế tập thể ở nông thôn; tạo việc làm, thúc đẩy việc ứng dụng tiến bộ kỹthuật, công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp, khai thác tiềm năng, thế mạnh củatừng vùng để tạo ra các loại nông sản hàng hóa, dịch vụ đạt chất lượng, hiệuquả cao.

- Tạo điềukiện để Hội Nông dân tỉnh Bình Định đẩy mạnh hoạt động, tuyên truyền, tập hợp nôngdân, thực hiện các chương trình phát triển kinh tế của Đảng, Nhà nước đối vớiphát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân vàxây dựng Hội vững mạnh.

3. Nguyên tắc hoạt động:

- Quỹ hoạtđộng không vì mục đích lợi nhuận, nhằm hỗ trợ và giúp đỡ hội viên nông dân pháttriển sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

- Quỹ tự chủvề tài chính, tự chịu trách nhiệm về hoạt động của mình trước pháp luật; thựchiện bảo toàn, phát triển vốn và bù đắp chi phí quản lý, tuân thủ các quy địnhvề nghiệp vụ tài chính, tín dụng theo quy định của Nhà nước.

- Quỹ hoạtđộng theo Điều lệ tổ chức và hoạt động Quỹ hỗ trợ nông dân do Ban Thường vụ Trungương Hội Nông dân Việt Nam ban hành và Điều lệ do Ban Thường vụ Hội Nông dântỉnh ban hành.

4. Cơ cấu tổ chức của Ban điều hành Quỹ gồm:

- Giám đốc,Phó Giám đốc.

- Cán bộ nghiệpvụ, kế toán, kiểm soát nội bộ, thủ quỹ.

Cán bộ, nhânviên Ban Điều hành Quỹ làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

5. Nguồn vốn của Quỹ:

- Nguồn vốndo Quỹ hỗ trợ nông dân Trung ương cấp.

- Nguồn vốndo tỉnh cấp.

- Nguồn vốn từ cácchương trình, dự án trong và ngoài nước hỗ trợ; các khoản đóng góp tự nguyện củacác tổ chức cá nhân và các khoản vốn khác theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Ban Thường vụHội Nông dân tỉnh có trách nhiệm:

1. Hoàn chỉnh Đề án và Quyết định thành lập Quỹ hỗ trợ nôngdân tỉnh Bình Định theo các nội dung đã phê duyệt tại Điều 1.

2. Xây dựng và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹhỗ trợ nông dân tỉnh Bình Định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tàichính, Kế hoạch và Đầu tư, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh, Thủ trưởng các sở,ban, đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Giámđốc Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từngày ký./.

CHỦ TỊCH
Lê Hữu Lộc