UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 319/2000/QĐ .UB

Lào Cai, ngày 17 tháng 11 năm 2000

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨCTHU THUẾ TÀI NGUYÊN ĐỐI VỚI GỐC, RỄ PƠ MU TẬN THU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 21 tháng 6năm 1994;

Căn cứ nghị định số 68/1998/NĐ-CP ngày 03/9/1998của Chính phủ quy định thi hành pháp lệnh thuế tài nguyên (sửa đổi)

Căn cứ thông tư số 153/1998/TT-BTC ngày26/11/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 68/1998/NĐ-CP ngày01/9/1998 quy định thi hành pháp lệnh thuế tài nguyên;

Xét đề nghị của Cục Thuế tại tờ trình số 256/TT-CT ngày 5/11/2000 về việc quy định mức thu thuế tài nguyên đối với gốc,rễ pơ mu tận thu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay quy định mức thu thuế tài nguyêntrên địa bàn tỉnh Lào Cai đối với gốc, rễ pơ mu tận dụng như sau:

STT

Loại tài nguyên

Đơn vị tính

Mức thu thuế tài nguyên

1

Gỗ xẻ từ gốc pơ mu tận dung

đồng/m3

840.000

2

Rễ pơ mu tận dụng

đồng/tấn

600.000

Điều 2. Giao cho Cục trưởng Cục Thuế tổ chứchướng dẫn và thi hành quyết định này.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng HĐND & UBNDtỉnh, Giám đốc Sở Tài chính vật giá, Cục trưởng Cục Thuế, Chủ tịch UBND cáchuyện, thị xã, Thủ trưởng các ngành có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

TM. UBND TỈNH L ÀO CAI
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHNguyễn Đức Thăng