UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 319/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 29 tháng 8 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆTĐỀ ÁN “BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ CÁC LOẠI HÌNH NGHỆ THUẬT TRÌNH DIỄN DÂN GIANTRUYỀN THỐNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH GIAI ĐOẠN 2013 - 2020”

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày26/11/2003;

Căn cứ Luật Di sản văn hóa năm 2001 và Luậtsửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều củaLuật Di sản văn hóa số 28/2001/QH10 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủnghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 18/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Nghịđịnh số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ;

Căn cứ Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày21/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sảnvăn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thaovà Du lịch tại Tờ trình số 715/TTr-SVHTTDL ngày 12/8/2013 của Giám đốc Sở Vănhóa, Thể thao và Du lịch về việc đề nghị phê duyệt Đề án “Bảo tồn và phát huygiá trị các loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian truyền thống trên địa bàntỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2013-2020”;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án “Bảo tồn và pháthuy giá trị các loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian truyền thống trên địabàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2013-2020” với các nội dung sau:

1. Tên Đề án: “Bảo tồn và phát huy giá trị cácloại hình nghệ thuật trình diễn dân gian truyền thống trên địa bàn tỉnh BắcNinh giai đoạn 2013-2020”.

2. Chủ đầu tư: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịchBắc Ninh.

3. Phạm vi triển khai thực hiện Đề án: cáchuyện, thị xã, thành phố có các loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian truyềnthống.

4. Mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án:

4.1. Mục tiêu của Đề án:

- Tôn vinh và giữ gìn, lưu truyền cho các thế hệmai sau những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của các loại hình nghệ thuậttrình diễn dân gian truyền thống.

- Nâng cao nhận thức, lòng tự hào dân tộc củangười dân trong việc bảo tồn và phát huy giá trị của các loại hình nghệ thuậttrình diễn dân gian truyền thống; khích lệ sáng tạo các giá trị văn hóa, gópphần phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội bền vững.

4.2. Nhiệm vụ của Đề án:

- Đánh giá hiện trạng công tác bảo tồn và pháthuy giá trị các loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian truyền thống trên địabàn tỉnh Bắc Ninh.

- Định hướng công tác bảo tồn, phát huy giá trịdi sản trong thời gian tới; đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp, các dự án ưu tiênnhằm bảo tồn và phát huy giá trị các loại hình nghệ thuật trình diễn dân giantruyền thống trong đời sống cộng đồng với quy mô sâu rộng, hoàn chỉnh và mangtính bền vững.

- Xác định tổng mức vốn đầu tư ưu tiên và phânkỳ vốn đầu tư nhằm bảo tồn và phát huy giá trị các loại hình nghệ thuật trìnhdiễn dân gian truyền thống.

5. Nội dung của Đề án:

- Phân tích, đánh giá hiện trạng công tác bảotồn và phát huy giá trị của các loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian truyềnthống; dự báo các tác động ảnh hưởng và thách thức trong công tác bảo tồn vàphát huy giá trị các loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian truyền thống.

- Định hướng các nhiệm vụ, giải pháp bảo tồn vàphát huy giá trị các loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian truyền thống.

- Đề xuất các chương trình hành động (các dự ánưu tiên) bảo tồn và phát huy giá trị các loại hình nghệ thuật trình diễn dângian truyền thống.

6. Các sản phẩm của Đề án:

- Báo cáo tổng quan Đề án “Bảo tồn và phát huygiá trị các loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian truyền thống trên địa bàntỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2013-2020”.

- Báo cáo tóm tắt Đề án “Bảo tồn và phát huy giátrị các loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian truyền thống trên địa bàn tỉnhBắc Ninh giai đoạn 2013- 2020”.

- Các Dự án thành phần (kèm theo khái toán kinhphí đầu tư thực hiện), gồm có:

+ Dự án 1: Chương trình sưu tầm, nghiên cứu,kiểm kê loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian truyền thống trên địa bàn tỉnhBắc Ninh.

+ Dự án 2: Chương trình tôn vinh nghệ nhân và tổchức truyền dạy loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian truyền thống.

+ Dự án 3: Chương trình đầu tư xây dựng cơ sởvật chất, trang thiết bị hỗ trợ cho các câu lạc bộ nghệ thuật trình diễn dângian truyền thống.

+ Dự án 4: Chương trình tuyên truyền, quảng báloại hình nghệ thuật trình diễn dân gian truyền thống.

7. Kinh phí đầu tư thực hiện Đề án:

Tổng kinh phí đầu tư thực hiện Đề án là:13.150.000.000 đồng (Mười ba tỷ, một trăm năm mươi triệu đồng chẵn).

Trong đó:

- Dự án 1 = 900.000.000đ

- Dự án 2 = 3.100.000.000đ

- Dự án 3 = 6.500.000.000đ

- Dự án 4 = 2.650.000.000đ

8. Nguồn vốn thực hiện Đề án: Ngân sách tỉnh.

9. Thời gian thực hiện Đề án: trong thời gian 7năm (từ năm 2014 đến năm 2020).

10. Phân kỳ đầu tư thực hiện:

- Năm 2014: 1.050.000.000 đồng

- Năm 2015: 1.950.000.000 đồng

- Năm 2016: 2.150.000.000 đồng

- Năm 2017: 2.250.000.000 đồng

- Năm 2018: 2.350.000.000 đồng

- Năm 2019: 2.650.000.000 đồng

- Năm 2020: 750.000.000 đồng

11. Tổ chức thực hiện Đề án: Chủ đầu tư trựctiếp quản lý Đề án theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 2. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Dulịch chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã,thành phố tổ chức thực hiện Đề án đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ;định kỳ tổng hợp đánh giá kết quả, hiệu quả Đề án, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnhvào tháng 12 hàng năm.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từngày ký.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh vàcác Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng,Tài nguyên và Môi trường, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thịxã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

TM. UBND TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tử Quỳnh