BỘ TÀI CHÍNH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 1993
Quyết định

QUYẾT ĐỊNH

Chỉ số giá cả làm căn cứ thanh toán công trái xây dựng tổ quốc có kỳ hạn 5 năm, đến hạn thanh toán từ 8 tháng 6 năm 1993 đến hết 31 tháng 12 năm 1993

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Pháp lệnh của Hội đồng Nhà nước ngày 25-11-1983 về việc phát hành công trái XDTQ và Nghị định số 145/HĐBT ngày 6-12-1983 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) quy định chi tiết thi hành pháp lệnh;

Căn cứ Pháp lệnh ngày 30-5-1985 của Hội đồng Nhà nước về việc bổ sung, sửa đổi thời hạn và lãi suất của việc phát hành công trái XDTQ;

Căn cứ Quyết định số 204/CT ngày 9-6-1992 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng "về việc thanh toán công trái XDTQ loại có kỳ hạn 5 năm đến hạn thanh toán";

Sau khi trao đổi thống nhất với Tổng cục Thống kê (công văn số 211/TCTK-TNGC ngày 24-5-1993) và Ban Vật giá Chính phủ (công văn số 419/VGCF-KHCS ngày 26-5-1993);

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay công bố chỉ số giá cả hai mặt hàng (vải và xi măng) đảm bảo giá trị tiền mua công trái XDTQ có kỳ hạn 5 năm, phát hành năm 1988 (từ 8-6-1988 đến hết ngày 31-12-1988) là 8,5 lần.

Điều 2. Chỉ số này được dùng làm căn cứ thanh toán cho phiếu công trái XDTQ ghi và thu bằng tiền có kỳ hạn 5 năm phát hành trong thời gian trên của năm 1988, đến hạn thanh toán trong khoảng thời gian từ 8-6-1993 đến hết ngày 31-12-1993 và áp dụng thống nhất trong cả nước.

Điều 3. Quyết định này thi hành kể từ ngày 8-6-1993./.

(Đã ký)

Nguyễn Sinh Hùng