BỘ TÀI CHÍNH
-----------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------
Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
Về việc giao nhiệm vụ mua, bán hàng dự trữ quốc gia năm 2012
--------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009;
Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

>> Xem thêm:  Cách tính thuế thu nhập cá nhân khi mua bán đất ? Hợp đồng mua bán đất có phải công chứng ?

Căn cứ Quyết định số 106/2009/QĐ-TTg ngày 20/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 15/2011/QĐ-TTg ngày 09/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về mua lương thực dự trữ nhà nước hàng năm.
Căn cứ Quyết định số 2112/QĐ-TTg ngày 23/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012;
Căn cứ Thông tư số 70/2011/TT-BTC ngày 23/5/2011 của Bộ Tài chính về việc quy định chi tiết một số nội dung của Quyết định số 15/2011/QĐ-TTg ngày 09/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về mua lương thực dự trữ nhà nước hàng năm.
Căn cứ Thông tư số 211/2009/TT-BTC ngày 06/11/2009 của Bộ Tài chính quy định đấu thầu mua hàng hóa dự trữ nhà nước trong các đơn vị quản lý dự trữ nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 25/2011/TT-BTC ngày 25/2/2011 của Bộ Tài chính về việc quy định về đấu giá bán hàng dự trữ quốc gia;
Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao nhiệm vụ tổ chức, triển khai mua, bán hàng dự trữ quốc gia do Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý, cụ thể như sau:
1. Đối với mua lương thực dự trữ quốc gia, Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước có nhiệm vụ:

>> Xem thêm:  Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng mua bán đất đai ? Tư vấn thủ tục mua bán đất đai ?

a) Chỉ đạo, tổ chức, triển khai mua lương thực dự trữ quốc gia đảm bảo chỉ tiêu được giao, chất lượng, tiến độ nhập kho.
b) Phê duyệt đấu thầu mua lương thực dự trữ quốc gia:
- Thành lập Tổ thẩm định Kế hoạch đấu thầu;
- Phê duyệt kế hoạch đấu thầu;
- Giải quyết các kiến nghị trong đấu thầu.
c) Phê duyệt kế hoạch mua thóc trực tiếp rộng rãi của mọi đối tượng.
d) Quyết định giá mua cụ thể theo từng thời điểm và từng địa bàn khi mua lương thực dự trữ quốc gia.
e) Hủy, đình chỉ cuộc thầu hoặc không công nhận kết quả lựa chọn nhà thầu khi phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật về đấu thầu hoặc quy định khác của pháp luật có liên quan.
2. Đối với mua vật tư thiết bị dự trữ quốc gia:
2.1. Bộ trưởng Bộ Tài chính

>> Xem thêm:  Người nước ngoài gốc Việt Nam có được mua đất không ? Thủ tục mua đất đứng tên hai vợ chồng ?

- Phê duyệt kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu;
- Phê duyệt kết quả đấu thầu;
- Xử lý tình huống trong đấu thầu;
- Giải quyết kiến nghị trong đấu thầu và xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu.
2.2. Vụ Kế hoạch - Tài chính
- Thẩm định kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu và kết quả đấu thầu;
- Trình Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu và kết quả đấu thầu;
- Trình Bộ trưởng Bộ Tài chính xem xét, quyết định xử lý tình huống trong đấu thầu;
- Trình Bộ trưởng Bộ Tài chính giải quyết kiến nghị và xử lý vi phạm pháp luật trong đấu thầu đối với các nội dung thuộc trách nhiệm của người có thẩm quyền.
2.3. Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước

>> Xem thêm:  Quy định của pháp luật đất đai về việc tái định cư khi nhà nước thu hồi đất ? Điều kiện thu hồi đất

a) Tổ chức, triển khai mua vật tư thiết bị dự trữ quốc gia đảm bảo chỉ tiêu được giao, chất lượng, tiến độ nhập kho dự trữ nhà nước theo quy định.
b) Có trách nhiệm tổ chức đấu thầu mua vật tư thiết bị dự trữ quốc gia:
- Lập kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu trình Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt;
- Thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu, xét thầu và trình Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt kết quả đấu thầu;
- Trình Bộ trưởng Bộ Tài chính xem xét, xử lý các tình huống trong đấu thầu;
- Gửi Vụ Kế hoạch-Tài chính thẩm định kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu, kết quả đấu thầu;
- Thông báo kết quả đấu thầu và thương thảo hoàn thiện hợp đồng, ký kết, thực hiện hợp đồng với nhà thầu trúng thầu;
- Thực hiện các nội dung khác theo quy định của pháp luật về đấu thầu.
3. Đối với bán lương thực, vật tư dự trữ quốc gia, Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước có nhiệm vụ:
3.1. Hướng dẫn, kiểm tra Cục Dự trữ Nhà nước khu vực thực hiện việc bán đấu giá lương thực, vật tư dự trữ quốc gia theo đúng quy định của pháp luật;

>> Xem thêm:  Cơ quan nào có thẩm quyền thu hồi đất ? Hướng dẫn chính sách đền bù khi bị thu hồi đất đai ?

3.2. Phê duyệt kế hoạch bán đấu giá lương thực, vật tư dự trữ quốc gia;
3.3. Quyết định giá khởi điểm lương thực, vật tư dự trữ quốc gia bán đấu giá;
3.4. Quyết định thành lập hội đồng bán đấu giá lương thực của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực (trong trường hợp không thuê được tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp thực hiện việc bán đấu giá lương thực dự trữ quốc gia).
4. Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước chịu trách nhiệm:
- Hướng dẫn, kiểm tra Cục Dự trữ Nhà nước khu vực thực hiện việc nhập kho, xuất bán hàng dự trữ quốc gia theo đúng quy định và chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Bộ trưởng Bộ Tài chính trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định này.
- Báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài chính những vướng mắc phát sinh, vượt thẩm quyền hoặc ngoài phạm vi được giao trong quá trình thực hiện. Báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài chính kết quả nhập kho và xuất bán hàng dự trữ quốc gia.
Điều 2. Giao Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:
1. Mua lương thực dự trữ quốc gia:
1.1. Tổ chức, triển khai mua lương thực dự trữ quốc gia đảm bảo chỉ tiêu được giao, chất lượng, tiến độ nhập kho dự trữ nhà nước theo quy định.
1.2. Có trách nhiệm tổ chức mua lương thực dự trữ quốc gia:

>> Xem thêm:  Đối tượng nào được hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất khi Nhà nước thu hồi đất ?

- Trường hợp mua theo phương thức đấu thầu:
+ Lập kế hoạch đấu thầu trình Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước phê duyệt;
+ Thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu;
+ Phê duyệt Hồ sơ mời thầu;
+ Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và thông báo kết quả đấu thầu;
+ Thương thảo, hoàn thiện, ký kết và thực hiện hợp đồng mua, bán với nhà thầu trúng thầu;
+ Quyết định xử lý tình huống trong đấu thầu.
- Trường hợp mua thóc trực tiếp, rộng rãi của mọi đối tượng:
+ Lập kế hoạch mua thóc trực tiếp rộng rãi của mọi đối tượng trình Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước phê duyệt;
+ Tổ chức mua thóc nhập kho theo kế hoạch mua được Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước phê duyệt.

>> Xem thêm:  Thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất ? Thủ tục mua bán, tách sổ của lô đất ?

1.3. Thực hiện các nội dung khác theo quy định của pháp luật về đấu thầu và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về mua lương thực dự trữ quốc gia hàng năm.
2. Mua vật tư thiết bị dự trữ quốc gia: Kiểm tra, nghiệm thu, tổ chức nhập kho dự trữ đảm bảo số lượng, chất lượng, tiến độ thời gian theo quy định.
3. Bán lương thực, vật tư dự trữ quốc gia:
3.1. Lập kế hoạch bán đấu giá lương thực, vật tư dự trữ quốc gia trình Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước phê duyệt;
3.2. Lựa chọn tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp (trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản, doanh nghiệp bán đấu giá tài sản) để ký hợp đồng bán đấu giá lương thực, vật tư dự trữ quốc gia;
3.3. Trình Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước thành lập Hội đồng bán đấu giá lương thực của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực (trong trường hợp không thuê được tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp thực hiện việc bán đấu giá lương thực dự trữ nhà nước).
4. Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực chịu trách nhiệm:
- Trực tiếp tổ chức thực hiện mua, bán hàng dự trữ quốc gia đảm bảo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu, đấu giá và các văn bản pháp luật có liên quan;
- Tổ chức nhập kho lương thực, vật tư thiết bị dự trữ quốc gia theo đúng quy định;
- Báo cáo Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao và báo cáo tiến độ nhập kho, xuất bán hàng dự trữ quốc gia;

>> Xem thêm:  Thẩm quyền giải quyết các tranh chấp về quyền sử dụng đất ? Xử lý tranh chấp quyền sở hữu nhà ở ?

- Chịu trách nhiệm về quyết định của mình trong thực hiện nhiệm vụ được giao trước pháp luật và trước Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, được áp dụng mua, bán hàng dự trữ quốc gia đến ngày 31 tháng 12 năm 2012.
Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Cục trưởng các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực, Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo Bộ;
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- KBNN, Cục Thuế các tỉnh;
- Cục Dự trữ Nhà nước khu vực;
- Lưu VT, TCDT.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đã ký
Nguyễn Hữu Chí

>> Xem thêm:  Thủ tục hòa giải đối với tranh chấp đất đai và cách thức giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất ?