ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
Số: 319B/QĐ-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 1995

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

Về việc thực hiện nghị định 36/CP của Chính phủ

_______________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;

Căn cứ Nghị định số 36/CP ngày 29 - 5 -1995 của Chính phủ về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị;

Căn cứ Thông tư số 142/TT .LB/NV.GTVT ngày 02 - 7- 1995 của liên bộ Bộ nội vụ và Bộ giao thông vận tải hướng dẫn việc thi hành Nghị định 36/CP của Chính phủ;

Theo đề nghị của ông Trưởng Ban tổ chức chính quyền tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Nay chuyển giao các nhiệm vụ sau đây từ Công an tỉnh sang Sở Giao thông vận tải quản lý và tổ chức thực hiện từ 01 - 8 -1995.

- Nhiệm vụ kiểm tra, giám sát chất lượng kỹ thuật các loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và cấp giấy phép lưu hành theo định kỳ.

- Nhiệm vụ quản lý, đào tạo, cấp bằng, giấy phép lái xe cho người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ.

- Nhiệm vụ theo dõi, phân tích nguyên nhân các vụ tai nạn giao thông và các nhiệm vụ khác đã được quy định tại điều 5 Nghị định 36/CP .

Điều 2. UBND tỉnh giao cho Ban tổ chức chính quyền, giúp UBND tỉnh tổ chức việc bàn giao nhiệm vụ, phương tiện làm việc, hồ sơ tài liệu, cũng như cán bộ làm các nhiêm vụ đã nêu trên (Điều 1) từ Công an tỉnh sang Sở Giao thông vận tải, theo đúng tinh thần Thông tư số 142/TT LB- NV.CTVT ngày 02 - 7 - 1995 của Liên bộ Bộ nội vụ và Bộ giao thông vận tải đã hướng dẫn.

- Việc bàn giao phải xong trước ngày 31 - 7 - 1995 và có báo cáo kết quả cụ thể về UBND tỉnh.

Điều 3. Để tiếp nhận và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được bàn giao nêu tại Điều 1 - Sở giao thông vận tải được phép thành lập các tổ chức sau:

- Phòng quản lý vận tải, được tổ chức thành Phòng vận tải - phương tiện và người lái. ( Sở Giao thông vận tải ra quyết định ).

Thành lập Trạm đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ, trực thuộc sở (UBND tỉnh sẽ có quyết định riêng).

Điều 4. Các ông Chánh văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức chính quyền tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc SởGiao thông vận tải và thủ trưởng các ngành có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Đức Thăng