UBND TỈNH HẬU GIANG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

V/v thành lập tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc

Ủy ban nhân dân thị xã Tân Hiệp, tỉnh Hậu Giang

__________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 172/2004/NĐ-CP ngày 29/9/2004 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Nghị định số 98/2005/NĐ-CP ngày 26/7/2005 của Chính phủ về việc thành lập thị xã Tân Hiệp, tỉnh Hậu Giang; thành lập phường, xã thuộc thị xã Tân Hiệp;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thị xã Tân Hiệp, gồm có 13 phòng và cơ quan tương đương phòng (gọi chung là Phòng) như sau:

1. Phòng Nội vụ - Lao động Thương binh và Xã hội.

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch .

3. Phòng Giáo dục.

4. Phòng Văn hóa - Thông tin - Thể thao.

5. Phòng Y tế.

6. Phòng Tài nguyên và Môi trường.

7. Phòng Tư pháp.

8. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

9. Phòng Công - Thương - Khoa học.

10. Phòng Quản lý đô thị.

11. Thanh tra thị xã.

12. Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em.

13. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.

Điều 2. Vị trí và chức năng của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thị xã Tân Hiệp.

1. Các phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thị xã Tân Hiệp là cơ quan tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân thị xã và theo quy định pháp luật; góp phần bảo đảm sự thống nhất quản lý của ngành hoặc lĩnh vực công tác ở địa phương.

2. Các phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thị xã chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân thị xã; đồng thời; chịu sự chỉ đạo, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Riêng, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã còn là cơ quan tham mưu, tổng hợp giúp Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã thực hiện sự chỉ đạo điều hành mọi mặt công tác (kể cả công tác tôn giáo, dân tộc, ngoại vụ, thi đua khen thưởng....), phục vụ công tác hành chính quản trị, sự quản lý tập trung thống nhất của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã.

Điều 3. Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thị xã Tân Hiệp được phép sử dụng con dấu riêng.

Ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Tân Hiệp xem xét, quyết định việc cho phép mở tài khoản riêng của các phòng và cơ quan tương đương phòng thuộc Ủy ban nhân dân thị xã.

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã đảm nhận công tác hậu cần đối với các cơ quan không có tài khoản riêng.

Điều 4. Ủy ban nhân dân thị xã Tân Hiệp thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Chỉ đạo việc sắp xếp tổ chức biên chế các phòng với cơ cấu chức danh cán bộ, công chức theo quy định hiện hành, trên cơ sở số lượng biên chế đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao, theo nguyên tắc tinh gọn, hợp lý, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trên địa bàn thị xã phù hợp với điều kiện tự nhiên, tình hình phát triển kinh tế - xã hội và yêu cầu cải cách hành chính nhà nước.

Định kỳ 6 tháng, hàng năm báo cáo tổ chức và hoạt động của các cơ quan chuyên môn thuộc thuộc Ủy ban nhân dân thị xã với Hội đồng nhân dân thị xã và Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Quyết định ban hành văn bản về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, biên chế của từng phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thị xã.

3. Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại có thời hạn Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thị xã theo đúng tiêu chuẩn, chức danh nhà nước quy định và theo phân cấp quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang (riêng việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Chánh Thanh tra thị xã thực hiện theo quy định của Luật Thanh tra).

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Các Sở, Ban Ngành tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các phòng thuộc Ủy ban nhân dân thị xã có liên quan đến Sở, Ban, Ngành mình (theo ngành dọc) để Ủy ban nhân dân thị xã tổng hợp chung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng theo quy định tổ chức phòng quản lý đa ngành, đa lĩnh vực công tác trên địa bàn thị xã.

Sở Nội vụ phối hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thị xã theo đúng quy định pháp luật.

Điều 6. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Các Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan Ban, Ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã và các huyện, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Văn Thắng