UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thay đổi, bổ sung khoản 3, điều 36 quy chế làm việc của ubnd thành phố (nhiệm kỳ 2004 - 2009) quy định tại quyết định số 126/2006/qđ-ubnd ngày 31/7/2006 của ubnd thành phốHà Nội

______________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 53/2006/QĐ-TTg ngày 08 tháng 3 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế làm việc mẫu của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 126/2006/QĐ-UBND ngày 31/7/2006 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND Thành phố (nhiệm kỳ 2004 - 2009);

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND Thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thay đổi, bổ sung khoản 3, Điều 36 Quy chế làm việc của UBND Thành phố (nhiệm kỳ 2004 - 2009) được quy định tại Quyết định số 126/2006/QĐ-UBND ngày 31/7/2006 của UBND thành phố Hà Nội như sau:

“Chủ tịch UBND Thành phố có thể ủy nhiệm cho Phó Chủ tịch UBND Thành phố tiếp công dân mỗi tháng ít nhất một ngày (hai buổi) tại trụ sở Tiếp công dân Thành phố theo quy định của pháp luật.”

Điều 2. Các nội dung khác tại Quyết định 126/2006/QĐ-UBND ngày 31/7/2006 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND Thành phố (nhiệm kỳ 2004 - 2009) vẫn giữ nguyên.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên UBND Thành phố, Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành và các đơn vị trực thuộc UBND Thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Quốc Triệu