ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
TÂY NINH
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
******

Số: 32/2007/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 10 tháng 09 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH ĐỀ ÁN THÀNH LẬP QUỸ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM TỈNHTÂY NINH GIAI ĐOẠN 2006 - 2010

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Bộ luật Lao động đã được sửa đổi, bổ sung năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 39/2003/NĐ-CP ngày 18/04/2003 củaChính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao độngvề việc làm;
Căn cứ Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg ngày 05/04/2005 của Thủ tướng Chính phủ vềcơ chế quản lý, điều hành vốn cho vay của Quỹ quốc gia về việc làm;
Căn cứ Thông tư số 107/2005/TT-BTC ngày 07/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫnlập, quản lý, sử dụng Quỹ giải quyết việc làm địa phương và kinh phí quản lýQuỹ quốc gia về việc làm;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 34/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BKHĐT ngày 09/12/2005 củaLiên bộ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầutư hướng dẫn một số điều của Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg ngày 05/04/2005 củaThủ tướng Chính phủ về cơ chế quản lý, điều hành vốn cho vay của Quỹ quốc giavề việc làm;
Căn cứ Nghị Quyết số 10/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIIkỳ họp thứ 10 ngày 12/7/2007 về Đề án thành lập Quỹ giải quyết việc làm tỉnhTây Ninh giai đoạn 2006 - 2010;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh vàXã hội tại Tờ trình số 1008/TTr - LĐTBXH ngày 17 tháng 8 năm 2007
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Đề án thành lập Quỹ giảiquyết việc làm tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2006 - 2010.

Điều 2. Quyếtđịnh này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. GiaoSở Lao động - Thương binh và Xã hội trên cơ sở Đề án xây dựng kế hoạch năm vàcả giai đoạn tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện.

Giao Sở Kếhoạchvà Đầu tư căn cứ Đề án đã được phê duyệt đưa vào chỉ tiêu pháttriển kinh tế - xã hội hàng năm của tỉnh.

Giao Sở Tàichính cân đối, bố trí nguồn kinh phí để thực hiện Đề án.

Điều 4.Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tàichính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Thủ trưởng cácSở, ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Chính Phủ - Cục kiểm tra văn bản (BTP);
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- TT.Tỉnh uỷ, TT.HĐND tỉnh;
- CT, PCT.UBND tỉnh
- UBMTTQ và các đoàn thể tỉnh;
- UBND huyện, thị xã;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Như điều 4;
- Lưu: VTVP.UBNDtỉnh.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Tân