ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/2007/QĐ-UBND

Quy Nhơn, ngày 08 tháng 10 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNGQUY ĐỊNH MỘT SỐ BIỆN PHÁP CẤP BÁCH NHẰM KIỀM CHẾ TAI NẠN GIAO THÔNG VÀ GIẢMTHIỆT HẠI DO TAI NẠN GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 củaChính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tại nạn giao thông và ùntắc giao thông;

Căn cứ Quyết định số 29/2007/QĐ-UBND ngày 04/9/2007của UBND tỉnh quy định một số biện pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thôngvà giảm thiệt hại do tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tinnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung quy định một số biệnpháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và giảm thiệt hại do tai nạngiao thông trên địa bàn tỉnh, với nội dung như sau:

- Tại Khoản 2, Điều 5, Chương II của quy định ban hànhkèm theo Quyết định số 29/2007/QĐ-UBND ngày 04/9/2007 của UBND tỉnh quy định:“ 2. Lực lượng Công an xử lý nghiêm tất cả các trường hợp không đội mũ bảo hiểmkhi đi môtô, xe gán máy theo Nghị định số 152/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 củaChính phủ”

- Nay điều chỉnh, bổ sung lại là: “ 2. Lực lượng Côngan xử lý nghiêm tất cả các trường hợp không đội mũ bảo hiểm khi đi môtô, xe gánmáy theo Nghị định số 146/2007/NĐ-CP ngày 14/9/2007 của Chính phủ và các quyđịnh khác của pháp luật; ...”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày kývà điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 29/2007/QĐ-UBND ngày 04/9/2007 của UBNDtỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng cácsở, ban ngành, đoàn thể, đơn vị, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn tỉnh;Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCHVũ Hoàng Hà