ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 32/2007/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 6 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG QUY ĐỊNH VỀ THỜI HẠNGIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG VIỆC THỰC HIỆN QUYỀN CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤTTRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ vềthi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ vềsửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đaivà Nghị định 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty Nhà nước thành công ty cổphần;
Căn cứ Quyết định số 103/2006/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2006 của UBND thànhphố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đấtvà trình tự, thủ tục hành chính trong việc thực hiện các quyền của người sửdụng đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung Quy định về thời hạn giảiquyết thủ tục hành chính trong việc thực hiện quyền của người sử dụng đất trênđịa bàn thành phố Đà Nẵng, như sau:

1. Trường hợp hồ sơ kết hợp táchthửa để chuyển quyền sử dụng đất đối với nơi chưa được đo đạc bản đồ địa chínhdạng số thì thời hạn giải quyết hồ sơ được cộng thêm không quá 07 (bảy) ngàylàm việc.

2. Trường hợp hồ sơ chuyển quyền sửdụng toàn bộ thửa đất mà trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp chưađược đo vẽ sơ đồ của thửa đất thì thời hạn giải quyết hồ sơ được thêm không quá07 (bảy) ngày làm việc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dânthành phố, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục trưởng Cục Thuế thành phố,Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Uỷban nhân dân các quận, huyện, phường, xã và các đơn vị, cá nhân có liên quanchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Văn Minh