ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/2007/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 17 tháng 9 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 13/2005/QĐ-UBND NGÀY 07 THÁNG 3 NĂM 2005 CỦA ỦY BANNHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ VIỆC PHÂN LOẠI ĐƯỜNG PHỐ VÀ VỊ TRÍ CÁC HẺM TRONG ĐÔ THỊĐỂ TÍNH THUẾ NHÀ, ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luậtcủa Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 2484/QĐ-UBND ngày 17 tháng11 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phân loại đường phốvà vị trí các hẻm trong đô thị để tính thuế nhà, đất trên địa bàn thành phố CầnThơ;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế thành phốCần Thơ;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số13/2005/QĐ-UBNDngày 07 tháng 3 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phân loại đường phốvà vị trí các hẻm trong đô thị để tính thuế nhà, đất trên địa bàn thành phố CầnThơ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu thi hành kểtừ ngày Quyết định số 2484/QĐ-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2006 của Ủy ban nhân dânthành phố Cần Thơ về việc phân loại đường phố và vị trí các hẻm trong đô thị đểtính thuế nhà, đất trên địa bàn thành phố Cần Thơ có hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thànhphố, Cục trưởng Cục Thuế, giám đốc sở, thủ trưởng cơ quan ban, ngành, đoàn thểthành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, các đơn vị, cá nhân có liênquan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCHVõ Thanh Tòng