ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/2007/QĐ-UBND

Tân An, ngày 12 tháng 7 năm 2007.

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỦY BỎ QUYẾTĐỊNH SỐ 4318/QĐ-UB NGÀY 27/10/2004 CỦA UBND TỈNH LONG AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày26/11/2003;

Căn cứ Thông tư số 26/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007của Bộ Tài chính hướng dẫn mức thu học phí, quản lý và sử dụng học phí đào tạolái xe cơ giới đường bộ;

Xét Tờ trình số 1967/TTr-STC ngày 02/7/2007 củaSở Tài chính về việc đề nghị hủy bỏ Quyết định số 4318/QĐ-UB ngày 27/10/2004của UBND tỉnh về việc quy định tạm thời mức thu học phí đào tạo lái xe cơ giớiđường bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Hủy bỏ Quyết định số 4318/QĐ-UB ngày27/10/2004 của UBND tỉnh về việc quy định tạm thời mức thu học phí đào tạo láixe cơ giới đường bộ.

Điều 2. Vềmức thu học phí, quản lývà sử dụng học phí đào tạo lái xe cơ giới đường bộ, thực hiện theo Thông tư số26/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007 của Bộ Tài chính.

Sở Tài chính hướng dẫn thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốcSở Tài chính, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo,Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Hiệu trưởng Trường Trung học Kinhtế Kỹ thuật Long An và thủ trưởng các ngành chức năng liên quan thi hành quyếtđịnh này./.

Nơi nhận:
- CT, PCT.UBND tỉnhKT;
- Như điều 3;
- Phòng NCTH;
- Lưu: VT, STC,MB.
Huy-QD4318-04-PhiDTLX

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Hoàng Việt