ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 32/2007/QĐ-UBND

Nha Trang, ngày 23 tháng 7 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH ĐƠN GIÁ KHẢO SÁT XÂY DỰNGKHU VỰC TỈNH KHÁNH HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ Quy định hệthống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty Nhànước;
Căn cứ Nghị định số 94/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về việc Điềuchỉnh mức lương tối thiểu chung;
Căn cứ Thông tư số 04/2005/TT-BXD ngày 01/4/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việclập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Quyết định số 28/2005/QĐ-BXD ngày 10/8/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng vềviệc ban hành Định mức dự toán Khảo sát công trình xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 94/2006/QĐ-UBND ngày 19/12/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnhKhánh Hòa về việc Quy định Bảng giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Khánh Hòa;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hòa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định nàyĐơn giá Khảo sát Xây dựng khu vực tỉnh Khánh Hòa.

1. Đơn giá Khảo sát Xây dựng khu vựctỉnh Khánh Hòa là cơ sở để lập tổng dự toán, dự toán và quản lý chi phí khảosát xây dựng công trình tại tỉnh Khánh Hòa.

2. Đối với những công tác khảo sátxây dựng chưa được quy định đơn giá hoặc những loại công tác khảo sát mới (ápdụng tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm khác với quy định hiện hành, sử dụng thiếtbị mới, biện pháp thi công mới, điều kiện địa chất, địa hình khác biệt), chủđầu tư cùng nhà thầu khảo sát, tổ chức tư vấn căn cứ vào yêu cầu kỹ thuật, biệnpháp thi công, điều kiện thi công và phương pháp xây dựng định mức dự toán theoPhụ lục số 5 của Thông tư số 04/2005/TT-BXD ngày 01/4/2005 của Bộ Xây dựng đểxác định định mức cho những công tác khảo sát hoặc vận dụng các định mức tươngtự đã sử dụng ở các công trình khác làm cơ sở xác định chi phí khảo sát xâydựng thực hiện phương thức đấu thầu. Các định mức trên được gửi về Sở Xây dựngđể theo dõi, kiểm tra; trường hợp chỉ định thầu thì Chủ đầu tư phải gửi cácđịnh mức này về Sở Xây dựng để thỏa thuận với Bộ Xây dựng ban hành áp dụng.

Sở Xây dựng chịu trách nhiệm tập hợpđịnh mức chưa có trong hệ thống định mức hiện hành định kỳ hàng năm gửi về BộXây dựng để nghiên cứu ban hành bổ sung áp dụng chung.

3. Đối với những công trình sử dụngvốn Nhà nước của tỉnh nhưng xây dựng ngoài tỉnh thì áp dụng đơn giá này (riênggiá vật liệu sẽ áp dụng theo giá vật liệu của địa phương có công trình xâydựng).

4. Sở Xây dựng chịu trách nhiệmhướng dẫn và phối hợp với các sở, ngành liên quan kiểm tra, quản lý việc thựchiện đơn giá này.

Trong quá trình thực hiện, nếu cóvướng mắc, các đơn vị phản ánh về Sở Xây dựng để giải quyết. Trường hợp ngoàithẩm quyền, Sở Xây dựng sẽ báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh và kiến nghịBộ Xây dựng.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực sau 10(mười) ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 36/2004/QĐ-UB ngày09/3/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc Ban hành đơn giá khảo sátxây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Những hồ sơ dự toán khảo sát đã đượcphê duyệt trước đây thì vẫn thực hiện như các nội dung đã phê duyệt. Những hồsơ dự toán khảo sát chưa được phê duyệt thì thực hiện như quy định tại Quyếtđịnh này kể từ ngày có hiệu lực.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công nghiệp, Xây dựng, Giaothông - Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh vàXã hội; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thịxã Cam Ranh, thành phố Nha Trang và Thủ trưởng các cơ quan chức năng liên quantrong lĩnh vực đầu tư xây dựng công trình chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Chiến Thắng