ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/2007/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 15 tháng 11 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNHMỨC THU LỆ PHÍ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRÊN ĐỊABÀN TỈNH CÀ MAU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy bannhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Pháp lệnh Phí và Lệ phí số 38/2001/UBTVQH10 ngày 28 tháng 8 năm 2001 củaỦy ban Thường vụ Quốc hội;
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy địnhchi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06tháng 3 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CPngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ;
Căn cứ Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việccấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 769/TTr-SXD ngày 18 tháng 10năm 2007 về việc ban hành mức thu và sử dụng Lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyềnsở hữu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Cà Mau (có Phương án thu Lệ phíđính kèm); Báo cáo thẩm định số 96/STP-XD &KTVB ngày 03/10/2007 của Sở Tư phápvà ý kiến của Sở Tài chính tại Công văn số 107/STC ngày 24/10/2007,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành mức thu Lệ phícấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Cà Mau,với các nội dung như sau:

1. Tổ chức thu Lệ phí:

Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấpGiấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng theo quy định của pháp luật.

2. Đối tượng nộp Lệ phí:

Tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứngnhận quyền sở hữu công trình xây dựng theo quy định của pháp luật.

3. Mức thu Lệ phí:

a. Trường hợp cấp lần đầu và trườnghợp cấp Giấy chứng nhận cho bên nhận chuyển nhượng một phần của công trình xây dựngđã có Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng:

- Thu 100.000 đồng/giấy đối với côngtrình xây dựng có tổng diện tích sàn xây dựng nhỏ hơn hoặc bằng 150m2;

- Thu 200.000 đồng/giấy đối với côngtrình xây dựng có tổng diện tích sàn xây dựng lớn hơn 150m2 đến 300m2;

- Thu 300.000 đồng/giấy đối với côngtrình xây dựng có tổng diện tích sàn xây dựng lớn hơn 300m2 đến 450m2;

- Thu 400.000 đồng/giấy đối với côngtrình xây dựng có tổng diện tích sàn xây dựng lớn hơn 450m2 đến 600m2;

- Thu 500.000 đồng/giấy đối với côngtrình xây dựng có tổng diện tích sàn xây dựng lớn hơn 600m2;

b. Cấp đổi, cấp lại, xác nhận thay đổinội dung Giấy chứng nhận và trường hợp cấp Giấy chứng nhận cho bên nhận chuyểnnhượng toàn bộ công trình xây dựng đã có Giấy chứng nhận quyền sở hữu côngtrình xây dựng:

Mức thu 50.000 đồng/giấy.

4. Quản lý, sử dụng Lệ phí:

Lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sởhữu công trình xây dựng là khoản thu của ngân sách nhà nước. Cơ quan thu Lệ phíđược giữ lại 75% Lệ phí thu được để trang trải chi phí trong công tác cấp Giấy chứngnhận quyền sở hữu công trình xây dựng, 25% còn lại nộp ngân sách nhà nước.

Cơ quan thu Lệ phí phải thực hiệnđúng theo chế độ thu, nộp, sử dụng, quyết toán và thực hiện công khai tài chínhtheo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 2. Giao Sở Tài chínhchủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng hướng dẫn chi tiết việc thực hiện thu và quảnlý sử dụng Lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng theođúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy bannhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng; Chủ tịch UBND các huyện,thành phố Cà Mau; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày,kể từ ngày ký.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT. Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- TT. UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Website Cà Mau;
- CVKT, NĐ;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Tiến Dũng