ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
---------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/2007/QĐ-UBND

Tam Kỳ, ngày 23 tháng 8 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ BÃI BỎ MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ ĐẤU GIÁ BAN HÀNH KÈMTHEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 17/2007/QĐ-UBND NGÀY 27/6/2007 CỦA UBND TỈNH QUẢNG NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNGNAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thihành Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương phápxác định giá đất và khung giá các loại đất;
Căn cứ Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sửdụng đất;
Căn cứ Nghị định 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính Phủ về bán đấu giá tàisản;
Căn cứ Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việcban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đấthoặc cho thuê đất;
Căn cứ Quyết định số 17/2007/QĐ-UBND ngày 27/6/2007 của UBND tỉnh Quảng Nam về việcban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đấthoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;
Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 398/TTr-STC ngày 07/8/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Nay sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy chế đấu giá quyền sử dụngđất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnhQuảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 17/2007/QĐ-UBND ngày 27/6/2007 củaUBND tỉnh Quảng Nam, với một số nội dung chính như sau:

1. Bổ sungđiểm 1.2, khoản 1, Điều 3 như sau:

“1.2. Phươngán, kế hoạch đấu giá đất và giá khởi điểm: đối với các dự án đất phân lô làmnhà ở (cho hộ gia đình, cá nhân) do các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức pháttriển quỹ đất của nhà nước hoặc doanh nghiệp được UBND tỉnh giao làm Chủ đầu tưvà các dự án khai thác quỹ đất để tạo vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng có diệntích đất trên 1.500m2 do UBND huyện, thị xã, thành phố (gọi tắt làUBND cấp huyện) làm Chủ đầu tư”.

2. Bổ sungđiểm 2.2, khoản 2, Điều 6 như sau:

2.2. Hội đồngđấu giá đất cấp huyện do UBND cấp huyện quyết định thành lập, với thành phần:

- Đại diệnUBND cấp huyện: Chủ tịch Hội đồng.

- Lãnh đạoBan quản lý dự án: Phó Chủ tịch Thường trực.

- Các thànhviên là đại diện lãnh đạo các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môitrường, Quản lý đô thị (nếu có), Chi cục thuế, đại diện UBND xã, phường, thịtrấn (nơi thực hiện dự án).

Trường hợpcác huyện, thị, thành phố không có Ban Quản lý dự án (Ban quản lý các dự ánkhai thác quỹ đất, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng) thì Phó Chủ tịch Hội đồngđấu giá đất là lãnh đạo phòng Tài chính - Kế hoạch (hoặc lãnh đạo đơn vị cóliên quan do UBND cấp huyện quyết định)

3. Sửa đổiđiểm 2.3, khoản 2, Điều 6 thành khoản 3, Điều 6 và bổ sung khoản 3, Điều 6 nhưsau:

“3. Tùy theotừng loại đất tổ chức đấu giá, UBND cấp huyện mời các đơn vị có liên quan thamgia thành viên Hội đồng. Chủ tịch Hội đồng đấu giá đất quyết định thành lập Tổcông tác giúp việc (nếu thấy cần thiết). Hội đồng đấu giá đất được phép sử dụngcon dấu và tài khoản của đơn vị được giao làm Chủ tịch Hội đồng để quan hệ giaodịch. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng đấu giá đất uỷ quyền bằng văn bản cho PhóChủ tịch Hội đồng trực tiếp chỉ đạo, điều hành trong việc tổ chức bán đấu giáquyền sử dụng đất, thì Hội đồng đấu giá đất được phép sử dụng con dấu và tàikhoản của đơn vị được giao làm Phó Chủ tịch Hội đồng để quan hệ giao dịch.”

4. Bổ sung vàsửa đổi điểm 4.2, khoản 4, Điều 9 như sau:

“4.2. Trườnghợp người trả giá cao nhất từ chối không nhận quyền sử dụng đất hoặc rút lạigiá đã trả thì người trả giá cao liền kề được Hội đồng đấu giá xem xét phêduyệt trúng giá bổ sung, nhưng với điều kiện chênh lệch giữa hai mức giá củangười trả giá cao nhất và người trả giá liền kề phải thấp hơn ít nhất bằng 1/3tiền đặt cọc (tiền đặt trước, tiền bảo lãnh). Nếu người trúng đấu giá đất bổsung từ chối nhận quyền sử dụng đất thì Hội đồng đấu giá đất ra văn bản hủy bỏkết quả trúng đấu giá và xem xét tổ chức đấu giá lại vào một thời điểm khác.Giá khởi điểm được xác định để đấu giá là giá của người trả giá cao liền kề vớingười đã trúng đấu giá nhưng từ chối nhận quyền sử dụng đất”.

5. Bãi bỏtoàn bộ nội dung tại khoản 3, Điều 11.

6. Bổ sungkhoản 3 và khoản 4 vào Điều 16 như sau:

“3. Những dựán sử dụng quỹ đất để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thực hiện theo Quyết địnhsố 85/2004/QĐ-UB ngày 03/11/2004 của UBND tỉnh về việc ban hành cơ chế tàichính thực hiện dự án sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng trên địabàn tỉnh Quảng Nam đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt kết quả trúng đấu giáđất hoặc trúng thầu xây dựng công trình, được thanh toán bằng quỹ đất đang thựchiện dỡ dang, thì tiếp tục thực hiện theo quyết định đó”.

“4. Những dựán sử dụng quỹ đất để tạo vốn xây dựng kết cấu hạ tầng đã phê duyệt, nhưng chưatriển khai thực hiện, thì nay thực hiện theo Quy chế đấu giá quyền sử dụng đấtđể giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh QuảngNam ban hành theo Quyết định số 17/2007/QĐ-UBND ngày 27/6/2007 của UBND tỉnh,theo một trong các hình thức sau thức sau”:

4.1. Đấu giáquyền sử dụng đất tạo nguồn vốn bằng tiền để sử dụng trực tiếp cho đầu tư xâydựng kết cấu hạ tầng, được thực hiện theo nguyên tắc sau: đấu giá quyền sử dụngđất và đấu thầu xây dựng công trình được tiến hành độc lập.

4.2. Đấu thầuxây dựng công trình và đấu giá quyền sử dụng đất để tạo vốn xây dựng công trìnhtrong một gói thầu, được thực hiện theo nguyên tắc sau: xây dựng thang điểm đểchấm thầu xây dựng công trình và thang điểm để chấm đấu giá quyền sử dụng đấtđược xây dựng riêng.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký, các nội dungkhác tại Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đấthoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số17/2007/QĐ-UBND ngày 27/6/2007 của UBND tỉnh Quảng Nam, không thuộc phạm viđiều chỉnh sửa đổi, bổ sung của quyết định này vẫn còn hiệu lực thi hành.

Điều 3.Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môitrường, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, Banquản lý Phát triển đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, Cục Thuế tỉnh, Kho bạc nhànước tỉnh, thủ trưởng các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện,thị xã, thành phố, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hànhquyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT . CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Ánh