ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐĂK NÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/2010/QĐ-UBND

Gia Nghĩa, ngày 07 tháng 10 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TRÊNĐỊA BÀN TỈNH ĐĂK NÔNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bảnquy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 124/2007/NĐ-CP ngày 31/7/2007 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 11/2007/TT-BXD ngày 11/12/2007 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện mộtsố điều của Nghị định số 124/2007/NĐ-CP ngày 31/7/2007 của Chính phủ về quản lývật liệu xây dựng;

Xét đề nghị của Giám đốc SởXây dựng tại Tờ trình số 525/TTr-SXD ngày 11/8/2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về quản lývật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Đăk Nông.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từngày ký.

Điều 3.Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng; Thủtrưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và các tổ chức, cánhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Diễn

QUY ĐỊNH

VỀ QUẢN LÝ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNHĐĂK NÔNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2010 củaUBND tỉnh Đăk Nông)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.Phạm vi điều chỉnh

Quy định này điều chỉnh các hoạtđộng trong lĩnh vực vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Đăk Nông gồm: Quy hoạchphát triển vật liệu xây dựng; khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng; đầu tư, sản xuất, kinh doanh vậtliệu xây dựng (trừ khai thác, chế biến khoángsản kim loại và sản xuất vật liệu xây dựng không có nguồn gốc từ khoáng sản).

Điều 2. Đốitượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với tổchức, cá nhân trong nước và nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựngtrên địa bàn tỉnh Đăk Nông.

Điều 3.Chính sách của tỉnh về phát triển vật liệu xây dựng

1. Ủy ban nhân dân tỉnh khuyếnkhích tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triểnhạ tầng kỹ thuật bảo đảm đồng bộ và phù hợp với quy hoạch phát triển vật liệuxây dựng của tỉnh trong từng thời kỳ.

2. Các hoạt động trong lĩnh vựcvật liệu xây dựng được ưu đãi đầu tư hoặc đặc biệt ưu đãi đầu tư và những dự ánđầu tư thuộc lĩnh vực vật liệu xây dựng trên địa bàn ưu đãi đầu tư được hưởngưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Điều 4. Yêucầu về công nghệ khai thác, chế biến, sản xuất vật liệu xây dựng

Công nghệ, thiết bị để sản xuấtvật liệu xây dựng, khai thác, chế biến khoángsản làm vật liệu xây dựng, tái chế các chất thải để làm nguyên liệu, nhiên liệu,phụ gia phải bảo đảm hiện đại, tiên tiến, có mức tiêu hao nguyên liệu, nhiên liệu,năng lượng thấp, mức độ ô nhiễm môi trường phải đáp ứng các quy định của phápluật về môi trường.

Điều 5.Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật sản phẩm vật liệu xây dựng

1. Các hoạt động trong lĩnh vựcvật liệu xây dựng phải tuân thủ các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn và quychuẩn kỹ thuật.

2. Đối với vật liệu phải theoquy chuẩn kỹ thuật thì chất lượng phải tuân theo quy chuẩn đó.

Điều 6. Yêucầu về bảo vệ môi trường

Hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng; sản xuất, kinhdoanh vật liệu xây dựng phải đáp ứng các yêu cầu của pháp luật về bảo vệ môitrường.

Điều 7. Cáchành vi bị cấm hoạt động

1. Sản xuất, kinh doanh hàng giả;giả mạo nhãn mác, dấu hợp chuẩn, dấu hợp quy của vật liệu xây dựng.

2. Nhập khẩu, kinh doanh các vậtliệu xây dựng nhập khẩu không có tiêu chuẩn chất lượng và xuất xứ không rõràng.

3. Cung cấp thông tin sai sự thậtvề chất lượng, xuất xứ sản phẩm vật liệu xây dựng.

4. Các hoạt động khai thác, chếbiến khoáng sản làm vật liệu xây dựngthông thường không có Giấy phép khai thác, không theo quy hoạch.

5. Sản xuất, kinh doanh, sử dụngsợi amiăng nhóm amfibole để sản xuất vật liệu xây dựng.

6. Đầu tư các công trình xây dựngkiên cố không nhằm mục đích khai thác mỏ, trên diện tích khu mỏ đã được quy hoạchthăm dò, khai thác làm vật liệu xây dựng, trừ trường hợp được Thủ tướng Chínhphủ cho phép.

7. Lợi dụng hoạt động quản lý đểcản trở bất hợp pháp hoạt động của tổ chức, cá nhân trong việc khai thác, chếbiến khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sảnxuất, kinh doanh vật liệu xây dựng.

8. Khai thác đất nông nghiệplàm vật liệu xây dựng không theo quy hoạch.

Chương II

QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN VẬTLIỆU XÂY DỰNG

Điều 8. Quyhoạch phát triển vật liệu xây dựng

Quy hoạch phát triển vật liệuxây dựng của tỉnh thuộc quy hoạch chung phát triển vật liệu xây dựng. Quy hoạchphát triển vật liệu xây dựng của tỉnh phải phù hợp với quy hoạch tổng thể pháttriển vật liệu xây dựng Việt Nam, quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng vùngvà quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Điều 9.Phân kỳ thời gian của quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng

Quy hoạch phát triển vật liệuxây dựng của tỉnh được lập cho thời kỳ là 10 năm, định hướng phát triển cho 5 đến10 năm tiếp theo và thể hiện cho từng thời kỳ là 5 năm.

Điều 10.Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng

1. Việc điều chỉnh bổ sung quyhoạch phát triển vật liệu xây dựng của tỉnh được thực hiện theo nguyên tắc: Địnhkỳ xem xét, điều chỉnh 5 năm một lần trên cơ sở căn cứ kết quả rà soát, đánhgiá thực hiện quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng hàng năm.

2. Việc điều chỉnh, bổ sung quyhoạch phát triển vật liệu xây dựng phải đảm bảo tính kế thừa, chỉ điều chỉnh nhữngnội dung không còn phù hợp với tình hình thực tế và bổ sung những nội dung chophù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội.

Điều 11.Căn cứ, trình tự, nội dung, hồ sơ quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng

Căn cứ lập quy hoạch, trình tự,nội dung, hồ sơ quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng theo quy định tại các Điều14, 15, 16, 17 của Nghị định số 124/2007/NĐ-CP .

Mục 2. HOẠTĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Điều 12.Điều kiện hoạt động khai thác khoáng sảnlàm vật liệu xây dựng

Khoángsản làm vật liệu xây dựng được khai thác trên địa bàn tỉnh gồm có: Cát sông,cát mỏ, đất sét và các loại đá (trừ các loại đá quý hiếm).

Tổ chức, cá nhân tham gia hoạtđộng khai thác các loại khoáng sản nêutrên làm vật liệu xây dựng phải có đủ các điều kiện sau:

1. Có Giấy phép khai thác khoáng sản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

2. Có dự án đầu tư đã được phêduyệt; thiết kế khai thác mỏ được phê duyệt.

3. Điều kiện về năng lực vàcông nghệ:

a) Dự án đầu tư phải lựa chọncông nghệ tiên tiến đảm bảo sản xuất ra sản phẩm chất lượng cao, tiết kiệm tàinguyên, bảo vệ môi trường;

b) Quy mô, công nghệ, thiết bịkhai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựngphải phù hợp với dự án đầu tư đã được phê duyệt; phù hợp với đặc điểm của từngloại khoáng sản để nâng cao tối đa hệ sốthu hồi khoáng sản chính, khoáng sản đi kèm;

c) Đối với hoạt động khai thácphải có ban điều hành dự án theo quy định của pháp luật về khoáng sản;

d) Có đủ các điều kiện để thựchiện công tác bảo vệ môi trường, môi sinh, có phương án hoàn nguyên cho mỗiphân kỳ khai thác theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

đ) Có giải pháp bảo đảm an toànvà vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật về lao động.

4. Đối với các mỏ khoáng sản nằm ở khu vực giáp ranh với các tỉnhkhác thì các phương án khai thác phải được UBND tỉnh Đăk Nông và UBND các tỉnhliên quan chấp thuận về công nghệ khai thác, đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường,tiết kiệm tài nguyên; công suất, tiến độ; phân chia khu vực cho các đối táccùng tham gia đầu tư khai thác và các nghĩa vụ liên quan khác.

Điều 13.Yêu cầu về chế biến, sản xuất vật liệu xây dựng

1. Phải tuân thủ các quy định củapháp luật về môi trường, lao động và các quy định khác có liên quan.

Trường hợp sử dụng chất thảilàm nguyên liệu, nhiên liệu, phụ gia để sản xuất vật liệu xây dựng thì công nghệsản xuất, kho bãi lưu giữ chất thải, phương tiện vận chuyển phải đáp ứng cácquy định về môi trường.

2. Có bộ máy nhân lực được đàotạo, đủ năng lực vận hành thiết bị công nghệ và kiểm soát chất lượng sản phẩm.

Điều 14.Điều kiện về bộ máy nhân lực vận hành thiết bị công nghệ chế biến, sản xuất vậtliệu xây dựng trong doanh nghiệp

Có bộ máy nhân lực vận hành thiếtbị công nghệ và kiểm soát chất lượng sản phẩm theo dự án đầu tư được phê duyệt

1. Người phụ trách quản lý kỹthuật sản xuất:

a) Có trình độ cao đẳng trở lêntheo ít nhất một trong các chuyên ngành đào tạo: công nghệ vật liệu xây dựng,công nghệ hóa chất, khai thác mỏ, cơ khí, điện, tự động hóa;

b) Có biên chế hoặc hợp đồnglao động hoặc hợp đồng chuyên gia, có ít nhất ba (03) năm kinh nghiệm trong sảnxuất vật liệu xây dựng;

c) Có đủ sức khỏe để đảm nhậncông việc.

2. Quản đốc, Phó Quản đốc phânxưởng sản xuất, tổ trưởng sản xuất, trưởng ca sản xuất hoặc tương đương:

a) Có trình độ trung cấp kỹ thuậttrở lên theo ít nhất một trong các chuyên ngành đào tạo: Công nghệ vật liệu xâydựng, công nghệ hóa chất, khai thác mỏ, cơ khí, điện, tự động hóa. Nếu khôngđúng các nghề nêu trên thì phải có chứng chỉ đào tạo về lĩnh vực kỹ thuật sảnxuất được phân công phụ trách. Nếu là công nhân thì phải là công nhân bậc 5/7trở lên của chuyên ngành sản xuất;

b) Có hợp đồng lao động hoặc hợpđồng chuyên gia, có ít nhất một (01) năm kinh nghiệm trong sản xuất vật liệuxây dựng;

c) Có đủ sức khỏe để đảm nhậncông việc;

d) Có chứng chỉ về an toàn laođộng được cấp sau khi qua đào tạo và kiểm tra theo quy định của pháp luật vềlao động.

3. Người lao động trực tiếp vậnhành thiết bị sản xuất:

a) Có chứng chỉ đào tạo theochuyên ngành sản xuất, vận hành thiết bị;

b) Có hợp đồng lao động hoặc hợpđồng chuyên gia;

c) Có đủ sức khỏe tham gia sảnxuất trực tiếp;

d) Có chứng chỉ về an toàn laođộng được cấp sau khi qua đào tạo và kiểm tra theo quy định của pháp luật vềlao động.

4. Người phụ trách phòng phântích, kiểm nghiệm:

a) Có trình độ cao đẳng trở lêntheo ngành đào tạo đối với lĩnh vực phân tích, kiểm nghiệm hoặc một trong cácchuyên môn của phòng phân tích, kiểm nghiệm;

b) Có hợp đồng lao động hoặc hợpđồng chuyên gia;

c) Có đủ sức khỏe để đảm nhậncông việc;

c) Có chứng chỉ về an toàn laođộng được cấp sau khi qua đào tạo và kiểm tra theo quy định của pháp luật về laođộng.

5. Nhân viên thí nghiệm:

a) Có chứng chỉ đào tạo chuyênngành phân tích, kiểm nghiệm;

b) Có hợp đồng lao động hoặc hợpđồng chuyên gia;

c) Có đủ sức khỏe để đảm nhậncông việc;

d) Có chứng chỉ về an toàn laođộng được cấp sau khi được đào tạo và kiểm tra theo quy định của pháp luật vềlao động.

Điều 15.Điều kiện về năng lực của người vận hành thiết bị công nghệ chế biến sản xuất vậtliệu xây dựng đối với hộ kinh doanh, tổ hợp tác (có sản xuất vật liệu xây dựng)

1. Người phụ trách kỹ thuật sảnxuất:

a) Có trình độ chuyên môn từtrung cấp trở lên theo ít nhất một trong các chuyên ngành đào tạo: công nghệ vậtliệu xây dựng, công nghệ hóa chất, khaithác mỏ, cơ khí, điện, tự động hóa. Nếu là công nhân thì phải là thợ bậc 3/7 trởlên được đào tạo theo chuyên ngành sản xuất;

b) Có hợp đồng lao động (nếukhông phải là chủ hộ kinh doanh hoặc không phải là thành viên tổ hợp tác);

c) Có đủ sức khỏe để đảm nhậncông việc;

d) Có chứng chỉ về an toàn laođộng được cấp sau khi qua đào tạo và kiểm tra theo quy định của pháp luật vềlao động.

2. Người lao động trực tiếp vậnhành thiết bị sản xuất:

a) Được đào tạo tay nghề tronglĩnh vực sản xuất;

b) Có hợp đồng lao động;

c) Có đủ sức khỏe để đảm nhậncông việc;

d) Có chứng chỉ về an toàn laođộng được cấp sau khi qua đào tạo và kiểm tra theo quy định của pháp luật vềlao động.

Điều 16.Kinh doanh vật liệu xây dựng

1. Kinh doanh vật liệu xây dựngthực hiện theo quy định của pháp luật về thương mại.

2. Những sản phẩm vật liệu xâydựng kinh doanh có điều kiện không phải cấp giấy chứng nhận kinh doanh theo quyđịnh tại khoản 4 Điều 7 và điểm 10, mục 2, phụ lục III của Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006 quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịchvụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện, gồm các nhómsau:

a) Vật liệu xây dựng cồng kềnh,khối lượng lớn, dễ gây bụi gồm: gạch xây, cát, đá, vôi cục, vôi tôi, tấm lợp, kếtcấu thép xây dựng, bê tông thương phẩm, bê tông đúc sẵn, tre, nứa, lá, đà giáo,cốp pha, kính tấm xây dựng, đá ốp lát có tạo hình cắt, mài cạnh;

b) Các loại vật liệu xây dựng dễcháy gồm: gỗ xây dựng, tre, nứa, lá, vật liệu nhựa, các loại sơn dầu, giấy dầu,cót, cót ép;

c) Vật liệu xây dựng có mùi,hóa chất độc hại, gây bụi: sơn dầu, giấy dầu, cót ép, hắc ín, vôi tôi, vôi cục.

3. Hoạt động kinh doanh vật liệuxây dựng có điều kiện quy định tại khoản 2, Điều này phải đáp ứng các quy địnhtại khoản 1, khoản 3, khoản 4 Điều 7 Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chếkinh doanh và kinh doanh có điều kiện; Điều 17, 20 Quy định này. Ngoài ra cònphải tuân thủ các quy định tại khoản 4, 5, 6 Điều này.

4. Đối với cửa hàng, siêu thịkinh doanh vật liệu xây dựng, kho, bãi chứa vật liệu xây dựng:

a) Địa điểm kinh doanh phù hợpvới quy định của các ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã nơi đăng ký hoạtđộng;

b) Có đủ diện tích cho việc xuất,nhập hàng hóa, đảm bảo không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường gây ùn tắc giaothông;

c) Vật liệu xây dựng thuộc Điểm(a) khoản 2 Điều này không cho phép bày bán tại các khu trung tâm của thị xãtrong tỉnh. Đối với các trung tâm thị trấn, khuyến khích thực hiện quy địnhnày. Giao cho UBND các huyện, thị xã quy định cụ thể khu vực đường phố, địa điểmkinh doanh loại vật liệu xây dựng tại Điểm (a), Khoản 2, điều này nêu trên.

d) Có biển ghi rõ tên cửa hàng,tên doanh nghiệp, tên tổ hợp tác hoặc tên hộ kinh doanh. Hàng hóa phải có xuấtxứ, có đăng ký chất lượng, hướng dẫn sử dụng cho người tiêu dùng;

đ) Phải có đủ phương tiện, thiếtbị để chữa cháy, biển báo an toàn tại nơi bán hàng vật liệu xây dựng thuộc điểmb, khoản 2 Điều này;

e) Phải có ngăn cách đảm bảo antoàn cho người tại nơi bán hàng vật liệu xây dựng thuộc điểm c khoản 2 Điềunày. Không được cắt, mài cạnh đá ốp lát ở vỉa hè, đường phố; không để nước, bụibẩn bắn vương vãi ra nơi công cộng.

5. Đối với cửa hàng giới thiệusản phẩm vật liệu xây dựng thì cửa hàng và sản phẩm vật liệu xây dựng trưng bàyphải phù hợp với các yêu cầu tại điểm a, c, d, đ, khoản 4 Điều này.

6. Các loại vật liệu xây dựng bịhư hỏng, kém phẩm chất, phế thải trong quá trình vận chuyển, lưu chứa, kinhdoanh phải được tái chế để sản xuất hoặc xử lý, đổ đúng nơi quy định của chínhquyền địa phương.

Điều 17.Điều kiện về chất lượng đối với sản phẩm vật liệu xây dựng đưa ra thị trường

1. Sản phẩm vật liệu xây dựng sảnxuất trong tỉnh đưa ra thị trường phải đáp ứng các yêu cầu sau:

a) Sản phẩm vật liệu xây dựngphải đạt tiêu chuẩn đã công bố. Đối với sản phẩm thuộc danh mục phải tuân theoquy chuẩn kỹ thuật thì phải bảo đảm chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật;

b) Những sản phẩm vật liệu xâydựng chưa có tiêu chuẩn quốc gia thì nhà sản xuất phải có trách nhiệm công bốtiêu chuẩn áp dụng và phải chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm do mình sảnxuất;

c) Sản phẩm vật liệu xây dựngcó nhãn và nhãn phải bảo đảm ghi đầy đủ nội dung theo quy định của pháp luật vềnhãn hàng hóa.

2. Sản phẩm vật liệu xây dựngnhập khẩu phải công bố tiêu chuẩn áp dụng và đáp ứng quy định tại điểm c khoản1 Điều này.

Điều 18.Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng

1. Quyền của tổ chức, cá nhân:

Có các quyền theo quy định củapháp luật về khoáng sản.

2. Nghĩa vụ của tổ chức, cánhân:

a) Thực hiện các nghĩa vụ theoquy định của Luật Khoáng sản, Luật Bảo vệmôi trường và các quy định khác của pháp luật;

b) Hoạt động khai thác phải phùhợp với quyết định phê duyệt;

c) Bảo vệ, tiết kiệm tài nguyênkhoáng sản, bảo vệ môi trường và cảnhquan trong và sau khi khai thác;

d) Bồi thường thiệt hại do hoạtđộng khai thác gây ra theo quy định của pháp luật;

đ) Thực hiện các quy định về quảnlý hành chính, trật tự và an toàn xã hội và thực hiện các nghĩa vụ khác theoquy định của pháp luật;

e) Tuân thủ các quy định vềthanh tra, kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 19.Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân chế biến khoángsản, sản xuất vật liệu xây dựng

1. Quyền của tổ chức, cá nhân:

a) Lựa chọn, quyết định về côngnghệ chế biến khoáng sản, sản xuất vật liệuxây dựng theo quy định của pháp luật;

b) Lựa chọn, quyết định và côngbố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm vật liệu xây dựng do mình sản xuất;

c) Quyết định về việc tổ chứcvà các biện pháp kiểm soát nội bộ về chất lượng sản phẩm và môi trường theotiêu chuẩn chất lượng và môi trường;

d) Quyết định giá và kinh doanhsản phẩm vật liệu xây dựng do mình sản xuất.

2. Nghĩa vụ của tổ chức, cánhân:

a) Công bố tiêu chuẩn áp dụng,chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm do mình sản xuất;

b) Thực hiện đúng và đầy đủ cácnội dung của quyết định phê duyệt đầu tư;

c) Thực hiện đúng và đầy đủ cácnội dung nêu trong báo cáo đánh giá tác động môi trường và các yêu cầu của quyếtđịnh phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc các nội dung ghi trongbản cam kết bảo vệ môi trường và các quy định khác của pháp luật về bảo vệ môitrường và các quy định tại Quy định này;

d) Cung cấp đầy đủ thông tin,hướng dẫn sử dụng, vận chuyển, lưu giữ, bảo quản vật liệu xây dựng;

đ) Ngừng sản xuất ngay và có biệnpháp khắc phục hậu quả khi phát hiện sản phẩm vật liệu xây dựng không đạt tiêuchuẩn chất lượng và có nguy cơ gây thiệt hại cho người kinh doanh và người sử dụng;bồi thường thiệt hại cho người kinh doanh và người sử dụng do việc sử dụng sảnphẩm vật liệu xây dựng không đạt tiêu chuẩn chất lượng gây ra;

e) Tuân thủ các quy định vềthanh tra, kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

g) Cung cấp thông tin về chấtlượng sản phẩm, môi trường cho các cơ quan quản lý có thẩm quyền theo quy địnhcủa pháp luật.

Điều 20.Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh vật liệu xây dựng

1. Quyền của tổ chức, cá nhân:

a) Có các quyền của thương nhânkinh doanh hàng hóa theo quy định của pháp luật về thương mại;

b) Quyết định về việc tổ chứcvà các biện pháp kiểm soát nội bộ về chất lượng vật liệu xây dựng;

2. Nghĩa vụ của nhà xuất khẩu vậtliệu xây dựng:

a) Bảo đảm chất lượng vật liệuxây dựng phù hợp với hợp đồng thương mại;

b) Tuân thủ các yêu cầu về chấtlượng vật liệu xây dựng xuất khẩu quy định trong các điều ước quốc tế mà ViệtNam cam kết;

c) Trường hợp vật liệu xây dựngđược tái nhập để sử dụng trong nước, nhà xuất khẩu phải thực hiện nghĩa vụ nhưnhà nhập khẩu quy định tại khoản 3 Điều này.

3. Nghĩa vụ của nhà nhập khẩu vậtliệu xây dựng:

a) Chịu trách nhiệm về chất lượngvật liệu xây dựng do mình nhập khẩu;

b) Tổ chức và kiểm soát quátrình vận chuyển, lưu giữ, bảo quản để duy trì chất lượng sản phẩm và yêu cầu vềbảo vệ môi trường;

c) Chịu trách nhiệm việc tái xuấtvật liệu xây dựng nhập khẩu không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật;

d) Vật liệu xây dựng nhập khẩukhông đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật nhưng không tái xuất được và không tái chế đượcthì nhà nhập khẩu phải tiêu hủy trong thời hạn quy định và chịu toàn bộ chi phícho việc tiêu hủy. Nghiêm cấm việc nhập khẩu những vật liệu xây dựng là rác thải,phế thải công nghiệp gây ô nhiễm môi trường và gây thiệt hại đến lợi ích chungcủa tỉnh và cộng đồng dân cư;

đ) Cung cấp đầy đủ thông tin,các điều kiện phải thực hiện khi vận chuyển, lưu giữ, bảo quản sản phẩm vật liệuxây dựng cho người kinh doanh và người sử dụng;

e) Tuân thủ các quy định vềthanh tra, kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

4. Nghĩa vụ của người kinhdoanh vật liệu xây dựng:

a) Tuân thủ các yêu cầu về kinhdoanh vật liệu xây dựng theo quy định tại Điều 16 Quy định này;

b) Chịu trách nhiệm đối với sảnphẩm vật liệu xây dựng do mình bán;

c) Tổ chức và kiểm soát quátrình vận chuyển, lưu giữ, bảo quản vật liệu xây dựng để duy trì chất lượng;

d) Cung cấp đầy đủ thông tin,các điều kiện phải thực hiện khi vận chuyển, cất giữ, bảo quản sản phẩm vật liệuxây dựng cho người mua;

đ) Khi nhận được thông tin vềchất lượng sản phẩm vật liệu xây dựng không đạt tiêu chuẩn chất lượng quy địnhtừ nhà sản xuất, nhà nhập khẩu, phải kịp thời cung cấp đầy đủ thông tin này vàbiện pháp xử lý cho người mua;

e) Tuân thủ quy hoạch mạng lướikinh doanh vật liệu xây dựng có điều kiện ở các đô thị (nếu có);

g) Tuân thủ các quy định vềthanh tra, kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 21. Xửlý các tồn tại về công nghệ sản xuất được đầu tư trước khi Quy định này có hiệulực

Đối với các cơ sở sản xuất vậtliệu xây dựng có công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường đã được đầu tư trướckhi Quy định này có hiệu lực thi hành:

1. Sở Xây dựng có trách nhiệmphối hợp với các Sở, ngành có liên quan, UBND các huyện và thị xã tổ chức kiểmtra, chỉ đạo nhà sản xuất xây dựng phương án tổng thể hoàn thiện công nghệ và xửlý môi trường theo tiến độ cụ thể; phê duyệt phương án và giám sát việc triểnkhai thực hiện phương án đã được phê duyệt. Đến năm 2015 sẽ di chuyển các cơ sởsản xuất vật liệu xây dựng gây ô nhiễm môi trường ra khỏi các thành phố, thịxã, thị trấn.

2. Trường hợp không có phươngán khắc phục thì phải chuyển đổi sản xuất, ứng dụng công nghệ tiên tiến hơn hoặcngừng sản xuất.

ChươngIII

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 22. Côngtác quản lý nhà nước về vật liệu xây dựng

1. UBND tỉnh thống nhất quản lýnhà nước đối với các hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Xây dựng là cơ quan thammưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất quản lý nhà nước đối với các hoạt độngtrong lĩnh vực vật liệu xây dựng có nhiệm vụ:

a) Xây dựng các văn bản quy phạmpháp luật về quản lý các hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng trình UBNDtỉnh ban hành theo thẩm quyền;

b) Tổ chức thực hiện các văn bảnquy phạm pháp luật về quản lý các hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng;

c) Tổ chức điều chỉnh, bổ sungquy hoạch phát triển vật liệu xây dựng theo định kỳ 5 năm kể từ ngày quy hoạchphát triển vật liệu xây dựng của tỉnh đã được phê duyệt, trình Hội đồng có thẩmquyền thẩm định, trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung;

d) Chịu trách nhiệm quản lý Nhànước về công tác quản lý quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng;

đ) Phối hợp Sở Tài nguyên vàMôi trường, Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ trong công tác quản lý hoạtđộng khai thác, chế biến khoáng sản, sảnxuất vật liệu xây dựng và việc tiếp cận các công nghệ mới về sản xuất chế biếnvật liệu xây dựng, xử lý ô nhiễm môi trường trong hoạt động sản xuất vật liệuxây dựng để triển khai áp dụng;

e) Phối hợp với Sở Tài nguyênvà Môi trường, UBND các huyện và thị xã trong công tác quy định khu vực, đườngphố, địa điểm kinh doanh vật liệu xây dựng, nơi đổ phế thải vật liệu xây dựngphù hợp với quy hoạch địa phương;

g) Phối hợp với các Sở có liênquan, UBND các huyện và thị xã thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra hoạt độngtrong lĩnh vực vật liệu xây dựng và xử lý hoặc đề nghị UBND tỉnh xử lý tổ chức,cá nhân hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng có hành vi vi phạm nhưngchưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;

h) Theo dõi, thống kê, tổng hợptình hình về hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh, báocáo Bộ Xây dựng và UBND tỉnh định kỳ, hàng năm;

i) Tuyên truyền, phổ biến và hướngdẫn pháp luật, cung cấp thông tin về lĩnh vực vật liệu xây dựng.

3. Các Sở, ngành liên quan:

a) Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư,Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Giao thông Vận tải, Khoa họcvà Công nghệ, các Sở, ngành liên quan có trách nhiệm phối hợp Sở Xây dựng thựchiện quản lý Nhà nước các hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng;

b) Sở Khoa học và Công nghệ kếthợp với Sở Xây dựng, Sở Công Thương đánh giá công nghệ các nhà máy sản xuất vậtliệu xây dựng, làm cơ sở để xử lý các nhà máy sản xuất (cơ sở sản xuất) vật liệuxây dựng lạc hậu, được quy định tại Khoản 1, Điều 21 quy định này.

4. Ủy ban nhân dân các huyện vàthị xã:

a) Quản lý quy hoạch phát triểnvật liệu xây dựng trên địa bàn đã được phê duyệt;

b) Phối hợp với Sở Xây dựng,các sở, ngành liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động tronglĩnh vực vật liệu xây dựng trên địa bàn mình quản lý;

c) Theo dõi, thống kê, tổng hợptình hình về hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng trên địa bàn mình quảnlý, báo cáo sở Xây dựng định kỳ, hàng năm;

d) Xử lý các tổ chức, cá nhânhoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng có hành vi vi phạm nhưng chưa đến mứctruy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chuyển cấp trên xử lý nếu vượt quá thẩm quyền;

đ) Hướng dẫn, kiểm tra đôn đốccác doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong lĩnh vực khai thác, sản xuất kinh doanhtrong lĩnh vực khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng thực hiện tốtcác nội dung được quy định tại Quyết định này.

Điều 23.Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng

Trong quá trình hoạt động, tổchức, cá nhân nêu tại Điều 2 Quy định này có trách nhiệm tuân thủ các quy địnhtại Nghị định số 124/2007/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 11/2007/TT-BXD của BộXây dựng, các văn bản pháp luật liên quan và Quy định này.

Điều 24.Điều khoản thi hành

1. Giao Sở Xây dựng triển khaithực hiện Quy định này.

2. Trong quá trình thực hiện, nếuphát sinh vướng mắc, các Sở, ngành, UBND các cấp, các tổ chức, cá nhân phản ánhvề Sở Xây dựng để nghiên cứu, tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sungcho phù hợp./.