UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/2011/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 11 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 47/2007/QĐ-UBND NGÀY 03 THÁNG 8 NĂM 2007 CỦA UBNDTHÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG VỀ QUY ĐỊNH MỨC THU, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ THẨM ĐỊNH KẾT QUẢĐẤU THẦU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành LuậtĐấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý vănbản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc SởTư pháp thành phố Đà Nẵng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Bãi bỏ Quyết địnhsố 47/2007/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2007 của UBND thành phố quy định mứcthu, quản lý và sử dụng phí thẩm định kết quả đấu thầu.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòngUBND thành phố, Giám đốc các Sở: Tư pháp, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giámđốc Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBNDthành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liênquan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Văn Hữu Chiến