ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/2011/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 05 tháng 5 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNHTHÀNH LẬP TRUNG TÂM CÔNG BÁO, TRUNG TÂM TIN HỌC THUỘC VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luậtcủa Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộcỦy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2011/TTLT-VPVP-BNV ngày 28/01/2011 của Văn phòng chính phủ - Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 31/2011/QĐ-UBND ngày 07/4/2011củaỦy ban nhân dân tỉnh ban hành quychế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Ủyban nhân dân tỉnh Bình Phước;

Xét đề nghị của Chánh Văn Phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 311/VPUBND-TC ngày 29/4/2011 về việc đề nghị bãi bỏ Quyết định thành lập Trungtâm Công báo, Trung tâm Tin học thuộc Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Bãi bỏ Quyết định số 26/2005/QĐ-UB ngày 02/02/2005 củaỦy bannhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Tin học tỉnh Bình Phước; Quyếtđịnh số 53/2006/QĐ-UBND ngày 27/4/2006 củaỦyban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Công báo thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. Lý do, không còn phùhợp với quy định tại Quyết định số 31/2011/QĐ-UBND ngày 07/4/2011 của UBND tỉnh.

Điều 2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm phối hợp với Sở Nội vụ tham mưuChủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thànhlập Trung tâm Tin học - Công báo theo quy định hiện hành, trên cơ sở hợp nhấtTrung tâm Tin học, Trung tâm Công báo thuộc Văn phòng UBND tỉnh.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ vàThủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từngày ký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCHTrương Tấn Thiệu