ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/2011/QĐ -UBND

Nghệ An, ngày 21 tháng 7 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNHCHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ CỦA TRUNG TÂM KỸTHUẬT TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NGHỆ AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ LuậtTổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thôngtư liên tịch số 03/2008/TTLT-BTNMT-BNV ngày 15/7/2008 của liên Bộ Tài nguyên vàMôi trường, Bộ Nội vụ về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổchức của cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường thuộc Uỷ ban nhân dâncác cấp;

Xét đề nghịcủa Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 103/TTr-SNV ngày 06 tháng 6 năm 2011 và Giámđốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 1318/TTr-STNMT ngày 31 tháng 5năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Ban hành kèmtheo quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức vàbiên chế của Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường trực thuộc Sở Tàinguyên và Môi trường Nghệ An.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngàyký và thay thế Quyết định số 4277/QĐ .UB.TC ngày 25/11/2002 của UBND tỉnh NghệAn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Trung tâm Kỹthuật địa chính Nghệ An và Quyết định số 4816/QĐ .UB-TC ngày 10/12/2003 về việcđổi tên và bổ sung nhiệm vụ cho Trung tâm Kỹ thuật địa chính trực thuộc Sở Tàinguyên và Môi trường Nghệ An.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên vàMôi trường, Nội vụ, Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường và Thủtrưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hồ Đức Phớc

QUYĐỊNH

CHỨC NĂNG, NHIỆMVỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ CỦA TRUNG TÂM KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN VÀMÔI TRƯỜNG TRỰC THUỘC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NGHỆ AN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 32/2011/QĐ -UBND ngày 21/7/2011 của Uỷ ban nhândân tỉnh Nghệ An)

Chương I

VỊTRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

Điều 1. Vị trí, chức năng

1. Trung tâm Kỹthuật Tài nguyên và Môi trường là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, có tư cáchpháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trườngtỉnh Nghệ An.

2. Trung tâm cóchức năng thực hiện các hoạt động về Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường thuộc phạmvi quản lý của Sở, tổ chức thực hiện các dịch vụ công về Kỹ thuật Tài nguyên vàMôi trường theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Khảo sát, thiết kế, lập luận chứng kinh tế kthuật các công trình: đo đạc, bản đồ, trích lục, đăng ký, thống kê, lập hồ sơ địa chính; xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính, địa giới hành chính, quyhoạch và kế hoạch sử dụng đất;

2. Tổ chứcthực hiện đo đạc, trích lục, lập bảnđồ theo kế hoạch đ­ược giao nhằm đáp ứng ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, kinhtế, xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh;

3. Tư­ vấn,thực hiện đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính làm cơ sở cho các cơ quannhà n­ước có thẩm quyền thực hiện chức năng quản lý, sử dụng đất;

4. Tư­ vấn, thốngkê, kiểm kê đất đai, xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất;

5. Điều tranông hóa, thổ như­ỡng, phân hạng đất, định giá đất, xây dựng bản đồ nông hóathổ nhưỡng; t­ư vấn lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định;

6. Lập hồ sơđịa giới hành chính theo quy định của Chính phủ và cấp có thẩm quyền;

7. Thiết kế,phân lô đất ở, đất chuyên dùng;

8. Xây dựngcác loại bản đồ chuyên ngành, chuyên đề khác có liên quan đồng thời cập nhật,chuẩn hóa các thông tin đất đai;

9. Nhận chuyểngiao và tổ chức ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong hoạt động kỹ thuậtTài nguyên và Môi trường;

10. Thực hiệnđiều tra cơ bản, khảo sát, đo đạc, kiểm kê, đánh giá tài nguyên khoáng sản, tàinguyên nư­ớc; t­ư vấn, thiết kế về hoạt động khai thác khoáng sản làm vật liệuxây dựng thông thường, than bùn và khai khác tận thu khoáng sản, về chuyểnnhượng quyền hoạt động khoáng sản thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh theo quy địnhcủa Pháp luật và sự chỉ đạo, h­ướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường;

11. T­ư vấn,thiết kế về các hoạt động điều tra, thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyênnước, xả nước thải vào nguồn n­ước theo quy định của pháp luật;

12. Thực hiệncác dịch vụ về kỹ thuật Tài nguyên Môi trường theo yêu cầu của các đối tượng sửdụng đất trên cơ sở quy định của Nhà n­ước;

13. Thực hiệncác nhiệm vụ khác theo phân công của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Chương II

CƠCẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY, BIÊN CHẾ

Điều 3. Cơ cấu tổ chức bộ máy

1. Lãnh đạoTrung tâm, gồm: Giám đốc và khôngquá 02 Phó Giám đốc.

- Giám đốc Trungtâm chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và trước phápluật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.

- Phó Giám đốcTrung tâm là người giúp Giám đốc Trung tâm, phụ trách một hoặc một số lĩnh vựccông tác do Giám đốc Trung tâm phân công, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trungtâm và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc Trung tâm vắngmặt, một Phó Giám đốc được Giám đốc ủy quyền điều hành hoạt động của Trung tâm.

- Việc bổ nhiệm,miễn nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm căn cứ tiêu chuẩn chuyên môn,nghiệp vụ theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ của tỉnh.

2. Các phòngchuyên môn, nghiệp vụ, gồm các phòng

- Phòng Hànhchính - Tổng hợp;

- Phòng Kỹ thuật- Nghiệp vụ;

- Phòng Đo đạc- Địa chính;

- Phòng Quyhoạch - Địa giới.

Điều 4. Biên chế

Biên chế củaTrung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường được UBND tỉnh giao theo kế hoạchhàng năm trên cơ sở vị trí việc làm, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.Ngoài ra, Giám đốc Trung tâm được ký Hợp đồng lao động để đáp ứng yêu cầu nhiệmvụ và khối lượng công việc theo quy định của pháp luật.

Chương III

TỔCHỨC THỰC HIỆN

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

1. Sở Tài nguyênvà Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫnTrung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường kiện toàn tổ chức bộ máy, thực hiệntốt chức năng, nhiệm vụ được giao theo nội dung của Quy định này;

2. Giám đốcTrung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm xây dựng quy chế hoạtđộng, quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chuyên mônvà tổ chức thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Trong quá trìnhthực hiện Quy định này, nếu có vấn đề vướng mắc hoặc chưa phù hợp, các cơ quan,đơn vị báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nội vụ để trình Uỷ ban nhândân tỉnh xem xét, giải quyết./.