ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/2011/QĐ-UBND

Hải Dương, ngày 20 tháng 12 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀUCHỈNH BỔ SUNG PHÂN CẤP NGUỒN THU, TỶ LỆ (%) PHÂN CHIA NGUỒN THU GIỮA CÁC CẤPNGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 26/06/2003 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướngdẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 21/2011/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XV,kỳ họp thứ 2 “Về điều chỉnh bổ sung phân cấp nguồn thu, tỷ lệ (%) phânchia nguồn thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Theo đề nghị của Giám đốc SởTài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh bổ sung phâncấp nguồn thu, tỷ lệ (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách trên địabàn tỉnh giai đoạn 2011-2015.

1. Hủy bỏ, bổ sung thay thế, sửa đổi các khoảnthu với nội dung cơ bản như sau:

- Hủy bỏ khoản thu phí xăng dầu tại điểm 1.4 MụcI - Phần thứ nhất (Phân cấp nguồn thu)- Phụ lục số 01 và Mục 7- Phần B -Phụ lục số 02 đính kèm Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND ngày 20/12/2010 của UBNDtỉnh.

Bổ sung thay thế bằng khoản thu thuế bảo vệ môitrường.

- Hủy bỏ thuế nhà đất tại điểm 3.9 - Mục I; điểm6 - Mục II – Phần thứ nhất (Phân cấp nguồn thu)- Phụ lục số 01 và Mục 8- phần B (Các khoản thu phân chia tỷ lệ % giữa ngân sách các cấp)- Phụlục số 02 đính kèm Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND ngày 20/12/2010 của UBND tỉnh.

Bổ sung thay thế bằng khoản thu thuế sử dụng đấtphi nông nghiệp.

- Hủy bỏ khoản thu thuế thu nhập doanhnghiệp từ các khoản thu uỷ nhiệm thu hộ cá thể trên địa bàn xã, thị trấn,phường tại Mục 2.5 - phần B (Các khoản thu phân chia tỷ lệ % giữa ngân sáchcác cấp)- Phụ lục số 02 đính kèm Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND ngày20/12/2010 của UBND tỉnh.

- Sửa đổi điều chỉnh Mục 11.3 - phần B (Cáckhoản thu phân chia tỷ lệ % giữa ngân sách các cấp)- Phụ lục số 02 đính kèmQuyết định số 34/2010/QĐ-UBND ngày 20/12/2010 của UBND tỉnh.

2. Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụchi Ngân sách các cấp và tỷ lệ (%) phân chia các nguồn thu ngân sách nhà nướctrên cho các cấp ngân sách giai đoạn 2012-2015 quy định như sau:

a. Thuế bảo vệ môi trường:

Thuế bảo vệ môi trường do Cục thuếquản lý thu thuộc nguồn thu ngân sách cấp tỉnh, điều tiết 100% về ngân sách cấptỉnh.

Thuế bảo vệ môi trường do Chi cụcthuế huyện, thành phố, thị xã quản lý thu thuộc nguồn thu ngân sách cấp huyện,điều tiết 100% về ngân sách cấp huyện.

b. Thuế sửdụng đất phi nông nghiệp:

b.1 Thu đất ở tại nông thôn, đất ởtại đô thị (bản chất là thuế nhà đất) giữ nguyên tỷ lệ điều tiết và phâncấp nguồn thu.

Thu tại xã, thị trấn thuộc nguồnthu ngân sách cấp xã, điều tiết 100% ngân sách cấp xã.

Thu tại phường thuộc thành phố,thị xã thuộc Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) giữa các cấp ngânsách địa phương, điều tiết 50% ngân sách cấp tỉnh, 50% ngân sách cấp huyện.

b.2 Thu từ đất sản xuất, kinhdoanh phi nông nghiệp, Thu từ đất phi nông nghiệp khác.

- Cục thuế tỉnh quản lý thu thuộcnguồn thu ngân sách cấp tỉnh, điều tiết 100% về ngân sách cấp tỉnh.

- Chi cục thuế các huyện, thànhphố, thị xã quản lý thu thuộc nguồn thu ngân sách cấp huyện, điều tiết 100%ngân sách cấp huyện.

b.3 Sửa đổi điều chỉnh Mục11.3 - phần B (Các khoản thu phân chia tỷ lệ % giữa ngân sách các cấp)-Phụ lục số 02 đính kèm Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND ngày 20/12/2010 của UBNDtỉnh như sau:

Số TT

Các khoản thu

Tổng

Tỷ lệ phân chia nguồn thu cũ

Tỷ lệ phân chia nguồn thu điều chỉnh

thu NS

NST

NSH

NSX

NST

NSH

NSX

NN (%)

%

%

%

%

%

%

11.3

Đất tại huyện

- Đất thuộc khu vực thị trấn

100

10

40

50

10

45

45

- Đất thuộc khu vực xã

100

10

20

70

10

30

60

Điều 2. Giao cho Giám đốc Sở Tài chính phối hợp với các ngành, đơn vị liên quanhướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện theo đúng qui định tại quyết địnhnày.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2012. Các quyđịnh trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dântỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cáccấp; các tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCHNguyễn Mạnh Hiển