ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/2011/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 23 tháng 6 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA ĐÀIPHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH TỈNH LÂM ĐỒNG.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày26/11/2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 17/2010/TTLT-BTTTT-BNV ngày 27/7/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Nội vụ, hướng dẫn thực hiệnchức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyềnhình thuộc UBND cấp tỉnh, Đài Truyền thanh truyền hình thuộc UBND cấp huyện;

Xét đề nghị của Đài Phát thanh và Truyền hìnhtỉnh Lâm Đồng tại Tờ trình số 936/PT-TH ngày 05/4/2011, về việc đề nghị ban hànhQuy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Đài Phátthanh và Truyền hình tỉnh Lâm Đồng;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này“Quy định Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Đài Phátthanh và Truyền hình tỉnh Lâm Đồng”

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực sau 10ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 195/2002/QĐ-UB ngày 31/12/2002 củaUBND tỉnh Lâm Đồng, về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Đài Phátthanh - Truyền hình Lâm Đồng.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốcSở: Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịchUBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh Lâm Đồng và Giám đốc Đài Phát thanh vàTruyền hình tỉnh Lâm Đồng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./-

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Hòa

QUY ĐỊNH

CHỨCNĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀNHÌNH TỈNH LÂM ĐỒNG.
(Ban hành kèm theo Quyết định số 32/2011/QĐ -UBND ngày 23 tháng 6 năm 2011của UBND tỉnh Lâm Đồng)

Chương I

VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG

Điều 1. Đài Phát thanh và Truyền hình là đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh LâmĐồng, thực hiện chức năng là cơ quan báo chí của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Đài Phát thanh và Truyền hình có tư cách pháp nhân, có con dấu và tàikhoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBNDtỉnh; chịu sự quản lý Nhà nước về báo chí, về truyền dẫn và phát sóng của BộThông tin và Truyền thông; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụcủa Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam.

Chương II

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 3. Lập kế hoạch hàng năm và dài hạn để thực hiện nhiệm vụ được giao; thamgia xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển sự nghiệp truyền hình, phát thanh,truyền thanh và tổ chức thực hiện kế hoạch, quy hoạch đã được phê duyệt theo sựphân công của UBND tỉnh.

Điều 4. Sản xuất và phát sóng các chương trình phát thanh, các chương trìnhtruyền hình, nội dung thông tin trên trang thông tin điện tử theo quy định củapháp luật.

Điều 5. Tham gia phát triển sự nghiệp sự nghiệp truyền hình, phát thanh,truyền thanh trên địa bàn tỉnh.

Điều 6. Trực tiếp điều hành, quản lý, khai thác hệ thống kỹ thuật chuyên ngànhđể sản xuất chương trình, truyền dẫn tín hiệu và phát sóng các chương trìnhphát thanh, truyền hình của địa phương và quốc gia theo quy định của pháp luật;phối hợp với các cơ quan, tổ chức khác để đảm bảo sự an toàn của hệ thống kỹthuật chuyên ngành.

Điều 7. Thực hiện các dự án đầu tư và xây dựng; tham gia thẩm định các dự ánđầu tư thuộc lĩnh vực phát thanh, truyền thanh, truyền hình theo sự phân côngcủa UBND tỉnh và cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam sảnxuất các chương trình phát thanh, truyền hình phát sóng trên đài quốc gia.

Điều 9. Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật đối với các Đài Truyềnthanh - Truyền hình huyện, thành phố thuộc tỉnh theo quy định của pháp luật.

Điều 10. Nghiên cứu khoa học và ứng dụng các thành tựu kỹ thuật, công nghệthuộc lĩnh vực phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử. Tổ chức đào tạo, bồidưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật chuyên ngành phát thanh, truyền hình theoquy định của pháp luật.

Điều 11. Tham gia xây dựng định mức kinh tế, kỹ thuật thuộc lĩnh vực phátthanh, truyền hình theo sự phân công của UBND tỉnh. Tham gia xây dựng tiêuchuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của Trưởng đài Truyền thanh - Truyền hình huyện,thành phố thuộc tỉnh để UBND tỉnh ban hành.

Điều 12. Tổ chức các hoạt động quảng cáo, kinh doanh, dịch vụ; tiếp nhận tàitrợ, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của phápluật.

Điều 13. Quản lý và sử dụng lao động, vật tư, tài sản, ngân sách do Nhà nướccấp, nguồn thu từ quảng cáo, kinh doanh, dịch vụ và nguồn tài trợ theo quy địnhcủa pháp luật.

Điều 14. Thực hiện chế độ, chính sách, nâng bậc lương, tuyển dụng, đãi ngộ,khen thưởng, kỷ luật và các chế độ khác đối với viên chức và người lao độngthuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.

Điều 15. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh, ĐàiTruyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam và cơ quan chức năng về các mặtcông tác được giao; tổ chức các hoạt động thi đua, khen thưởng theo phân cấp vàquy định của pháp luật.

Điều 16. Thực hiện cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quanliêu và các tệ nạn xã hội khác trong đơn vị. Giải quyết khiếu nại, tố cáo theothẩm quyền và quy định của pháp luật.

Điều 17. Phối hợp trong thanh tra, kiểm tra thực hiện các chế độ chính sách vàcác quy định của pháp luật; đề xuất các hình thức kỷ luật đối với các đơn vị,cá nhân vi phạm các quy định trong hoạt động phát thanh, truyền thanh, truyềnhình theo phân công, phân cấp và theo quy định của pháp luật.

Điều 18. Thực hiện công tác thông tin, lưu trữ tư liệu theo quy định của phápluật.

Điều 19. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh giao theo quy định của phápluật.

Chương III

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ

Điều 20. Lãnh đạo Đài Phát thanh Truyền hình.

1. Đài Phát thanh và Truyền hìnhcó Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc.

2. Giám đốc Đài Phát thanh vàTruyền hình, là người chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và pháp luật về mọi hoạtđộng của cơ quan.

3. Các Phó Giám đốc giúp Giám đốcchỉ đạo một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và pháp luật vềlĩnh vực công tác được phân công.

4. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điềuđộng, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chế độ, chính sách đối vớiGiám đốc và các Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình do Chủ tịch UBNDtỉnh quyết định theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp quản lý cánbộ hiện hành.

Điều 21. Cơ cấu tổ chức Đài Phát thanh và Truyền hình có các phòng chuyên mônnghiệp vụ như sau:

1. Phòng Thời sự;

2. Phòng Chuyên mục;

3. Phòng Chương trình;

4. Phòng Văn nghệ, giải trí;

5. Phòng Kỹ thuật sản xuất chươngtrình;

6. Phòng Tổ chức - Hành chính -Tổng hợp;

7. Phòng Biên tập tiếng dân tộcthiểu số;

8. Phòng Kỹ thuật Truyền dẫn phátsóng;

9. Phòng Kế toán - Tài vụ;

10. Phòng Dịch vụ - Quảng cáo.

Các phòng chuyên môn, nghiệp vụthuộc Đài Phát thanh và Truyền hình có Trưởng phòng và từ 01 đến 02 Phó Trưởngphòng.

Việc bổ nhiệm Trưởng, phó cácphòng chuyên môn, nghiệp vụ do Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình quyếtđịnh theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp quản lý cán bộ hiệnhành.

Điều 22. Biên chế.

Biên chế của Đài Phát thanh vàTruyền hình là biên chế sự nghiệp do UBND tỉnh quyết định theo quy định củapháp luật.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 23. Tổ chức thực hiện.

Căn cứ Quy định này Giám đốc ĐàiPhát thanh và Truyền hình quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệmcủa các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và của các Trưởng phòng; bố trí, sử dụngviên chức phù hợp với chức danh, tiêu chuẩn ngạch viên chức theo quy định đểthực hiện nhiệm vụ./-