ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 32/2011/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 18 tháng 11 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ LẬP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ QUỐCPHÒNG - AN NINH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ LẬP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ QUỐC PHÒNG – AN NINH TRÊN ĐỊABÀN TỈNH QUẢNG TRỊ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND,UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Dân quân tự vệ số43/2009- QH12 ngày 23/11/2009;

Căn cứ Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thihành một số điều của Luật Dân quân tự vệ;

Căn cứ Nghị quyết số 17/2011/NQ-HĐND ngày 12/8/2011 của HĐND tỉnh về việc xây dựng quỹ quốc phòng -an ninh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;

Theo đề nghi của Chỉ huy trưởngBộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế lập, quản lý và sử dụng quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh QuảngTrị.

Điều 2. Quyết địnhnày có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòngUBND tỉnh, Chỉ huy Trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởngcác ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thihành Quyết định này./.

Nơi nhân
- Như điều 2;
- TTTU ; BC
- TT HĐND tỉnh
- Bộ CHQS tỉnh;
- Lưu VT-NC

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCHNguyễn Đức Cường

QUY CHẾ

VỀ VIỆC LẬP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ QUỐC PHÒNG- AN NINH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ(Ban hành kèm theo Quyết định số 32/2011/QĐ-UBND ngày 18/11 /2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị )

Chương 1

NHỮNGQUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.Mục đích, yêu cầu của việc xây dựng Quỹ quốcphòng - an ninh

Nhằm động viêntoàn dân đóng góp xây dựng Quỹ, cùng ngân sách địa phương đảm bảo cho các hoạtđộng quốc phòng- an ninh ở cơ sở; Đồng thời phát huy truyền thống cách mạng,giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm quyền và nghĩa vụ của mọi công dân, mọi tổchức, mọi thành phần kinh tế đối với nhiệm vụ xây dựng lực lượng vũ trang nhândân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân góp phần bảo vệvững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn cách mạng mới.

Quỹ quốc phòng -an ninh được lập ở xã, phường, thị trấn và huyện đảo Cồn Cỏ, do cơ quan, tổ chức,cá nhân hoạt động, cư trú trên địa bàn tự nguyện đóng góp để hỗ trợ cho côngtác xây dựng, huấn luyện, hoạt động của dân quân tự vệ và các hoạt động giữ gìnan ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở.

Điều 2.Việc đóng góp, quản lý và sử dụng quỹ quốcphòng - an ninh thực hiện theo nguyên tắc công bằng, dân chủ, công khai, đúngpháp luật.

Chương 2

ĐỐITƯỢNG VÀ MỨC ĐÓNG GÓP QUỸ QUỐC PHÒNG- AN NINH

Điều 3.Đối tượng vận động đóng góp

1.Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (gọi chunglà tổ chức, đơn vị) có trụ sở trên địa bàn xã, phường, thị trấn và huyện đảo CồnCỏ.

2.Công dân trong độ tuổi từ đủ 18 đến 60 tuổi đối với nam, từ đủ 18 đến 55 tuổi đốivới nữ thường trú hoặc tạm trú từ đủ 06 tháng trở lên trên địa bàn tỉnh.

Điều 4.Đối tượng không vận động đóng góp:

1.Người có công với cách mạng và thân nhân liệt sỹ theo quy định tại Pháp lệnh ưuđãi người có công với cách mạng;

2.Hộ nghèo, hộ cận nghèo, người khuyết tật theo Luật Người khuyết tật;

3.Học sinh, sinh viên đang học tại các trường trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng,đại học và các cơ sở đào tạo nghề có thời gian học tập từ đủ 06 tháng trở lên;

4.Các đối tượng bảo trợ xã hội;

5.Quân nhân, công nhân viên quốc phòng và Công an nhân dân đang công tác, lực lượngdân quân tự vệ nòng cốt, lực lượng bảo vệ Dân phố ở phường, thị trấn.

6.Trường hợp các đối tượng trên có nguyện vọng tham gia đóng góp xây dựng quỹ quốcphòng - an ninh thì các địa phương, đơn vị tiếp nhận theo quy định.

Điều 5.Tạm dừng tổ chức vận động đóng góp:

- Người cư trú thuộcđịa bàn cấp xã, phường, thị trấn nơi bị thiên tai, dịch bệnh và thảm hỏa nghiêmtrọng ảnh hưởng lớn đến đời sống và sản xuất của nhân dân.

- Cơ quan, tổ chứcnhà nước, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhà nước bị thiên tai, hỏa hoạn vàcác thảm họa khác ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Điều 6. Mức vận động đóng góp quỹ quốcphòng - an ninh

1.Mức vận động đóng góp:

TT

Đối tượng

Mức vận động đóng góp (đồng/năm)

1

Các doanh nghiệp, đơn vị sản suất, kinh doanh, dịch vụ (kể cả nhà nước và tư nhân)

- Có bậc thuế môn bài bậc 1

400.000

- Có bậc thuế môn bài bậc 2

325.000

- Có bậc thuế môn bài bậc 3

200.000

- Có bậc thuế môn bài bậc 4

150.000

2

Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp (gọi chung là đơn vị)

- Tổ chức, biên chế dưới 50 cán bộ, công chức, viên chức, lao động.

100.000

- Tổ chức, biên chế từ 50- 100 cán bộ, công chức, viên chức, lao động.

150.000

- Tổ chức, biên chế từ 100 trở lên cán bộ, công chức, viên chức, lao động trở lên.

200.000

3

Công dân trong độ tuổi lao động (nam từ đủ 18 đến 60 tuổi, nữ từ đủ 18 đến 55 tuổi) thường trú hoặc tạm trú trên địa bàn từ 06 tháng trở lên.

- Ở phường, thị trấn.

20.000

- Ở xã đồng bằng.

15.000

- Ở xã ở miền núi, huyện đảo.

10.000

2.Điều chỉnh mức vận động đóng góp:

Căncứ tình hình thực tế tổ chức thực hiện huy động quỹ quốc phòng- an ninh (thunhập thực tế của người dân, biến động giá cả, ...), Sở Tài chính chủ trì phốihợp với Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, UBND cấp huyện và các đơn vịliên quan xem xét báo cáo UBND tỉnh thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh điềuchỉnh tăng mức vận động đóng góp, nhưng tối đa không quá 20% mức vận động quy địnhtại khoản 1, Điều 6 Quy chế này và báo cáo HĐND tỉnh tại phiên họp gần nhất.

Chương 3

THUNỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ QUỐC PHÒNG - AN NINH

Điều 7.Tổ chức thu quỹ quốc phòng - an ninh.

1.Quỹ quốc phòng - an ninh thuộc cấp xã do UBND cấp xã tổ chức thu.

Riênghuyện đảo Cồn Cỏ do UBND huyện tổ chức thu.

2.UBND huyện đảo Cồn Cỏ, UBND các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm tuyên truyềnphổ biến cho nhân dân mức vận động đóng góp phù hợp với tình hình thực tế của địaphương nhưng không vượt quá mức đóng góp tối đa quy định tại Điều 6, Quy chếnày và bảo đảm theo quy định tại Chương 3, Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường,thị trấn.

Điều 8.Quản lý Quỹ quốc phòng - an ninh

1.UBND huyện đảo Cồn Cỏ, UBND các xã, phường, thị trấn trực tiếp quản lý và sử dụngQuỹ quốc phòng - an ninh.

2.Cơquan quân sự, công an xã có trách nhiệm lập dự toán thu, chi; tổng hợp kết quảhuy động và sử dụng quỹ, báo cáo UBND và HĐND cấp xã.

3.UBND huyện đảo Cồn Cỏ, UBND các xã, phường, thị trấn quyết định tỉ lệ chi choquốc phòng - an ninh phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương, đồng thời báocáo thường trực HĐND cùng cấp (những địa phương tổ chức HĐND), hoặc UBNDvà cơ quan tài chính cấp trên trực tiếp.

4.Quỹ quốc phòng - an ninh được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và phải mở sổsách kế toán, sử dụng chứng từ quản lý thu, chi theo đúng quy định của Luậtngân sách và các quy định quản lý tài chính hiện hành. Khi thu quỹ quốc phòng -an ninh phải sử dụng biên lai thu tiền do Sở Tài chính phát hành.

5.Quỹ cuối năm không sử dụng hết được phép chuyển sang năm sau tiếp tục sử dụng.

Điều 9.Sử dụng Quỹ quốc phòng - an ninh.

1.Chi hỗ trợ cho công tác xây dựng, huấn luyện, hoạt động của DQTV, các lực lượnglàm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và công tác giáo dục quốc phòng -an ninh.

2.Chi thuốc men, thăm hỏi cán bộ, chiến sỹ DQTV và nhân dân hy sinh, bị thươngtrong khi làm nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quốc phòng - an ninh.

3.Chi thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự, Pháp lệnh dự bị động viên, tuyên truyền vậnđộng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc.

4.Chi hội nghị, họp mặt ngày truyền thống DQTV, sơ kết, tổng kết, khen thưởngcông tác quốc phòng - an ninh tại địa phương.

5.Chi cho công tác tập huấn nghiệp vụ về quốc phòng - an ninh tại xã, phường, thịtrấn được tổ chức theo kế hoạch và được Ban chỉ huy Quân sự, Công an cấp trênphê duyệt.

6.Chi mua sắm, sửa chữa dụng cụ, công cụ, phương tiện phục vụ cho công tác quốcphòng - an ninh tại địa phương, mua văn phòng phẩm, sổ sách phục vụ công tác quốcphòng - an ninh và quản lý Quỹ quốc phòng - an ninh.

7.Việc quyết định mức chi, sử dụng quỹ do Chủ tịch UBND cấp xã quyết định và chịutrách nhiệm về quyết định của mình; trong đó chi cho công tác quản lý (muabiên lai, sổ sách, phụ cấp cho cán bộ đi thu) hàng năm không được vượt quá10% tổng số thu quỹ quốc phòng - an ninh trong năm.

Chương 4

KHENTHƯỞNG, XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 10.Khen thưởng và xử lý vi phạm.

1.Các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng, quản lý và đóng gópquỹ quốc phòng - an ninh được khen thưởng theo chế độ nhà nước quy định.

2.Người được giao nhiệm vụ quản lý vận động thu và sử dụng quỹ quốc phòng - anninh ở địa phương mà vi phạm các quy định của quy chế này thì tùy theo tính chấtvà mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Chương 5

TỔCHỨC THỰC HIỆN

Điều 11.Tổ chức thực hiện.

1. Đối với huyện đảoCồn Cỏ và các xã, phường, thị trấn:

-UBND huyện đảo Cồn Cỏ, UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp Uỷ ban Mặt trận Tổquốc Việt Nam, các đoàn thể cùng cấp tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân,các tổ chức doanh nghiệp, đơn vị thực hiện tốt việc đóng góp xây dựng và quảnlý, sử dụng hiệu quả quỹ quốc phòng - an ninh ở địa phương theo đúng quy định.

- Thực hiện chế độbáo cáo định kỳ (hàng quý, kết thúc năm), đột xuất theo yêu cầu của cơquan có thẩm quyền; đồng thời thực hiện công khai kết quả thu, chi Quỹ QP-ANtheo quy định của quản lý tài chính hiện hành .

2.Đối với cấp huyện (trừ huyện đảo Cồn Cỏ)

-Chủ tịch UBND cấp huyện có trách nhiệm triển khai, tuyên truyền, chỉ đạo, kiểmtra việc huy động, quản lý thu, chi quỹ quốc phòng - an ninh ở cơ sở đến các cơquan, đơn vị, các tổ chức, các đoàn thể và nhân dân trên địa bàn.

-Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ (hàng quý, kết thúc năm) và đột xuất kếtquả thu, chi quỹ theo yêu cầu của UBND tỉnh và Sở Tài chính.

3.Đối với các cơ quan, tổ chức:

Thủtrưởng cơ quan, tổ chức có trách nhiệm triển khai các quy định của pháp luật,nghị quyết của HĐND, quyết định của UBND tỉnh về quỹ quốc phòng - an ninh; đồngthời vận động đến toàn bộ cán bộ, công nhân, viên chức do đơn vị quản lý thamgia đóng góp xây dựng quỹ ở địa phương nơi có hộ khẩu thường trú.

4.Đối với các cơ quan cấp tỉnh:

SởTài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công antỉnh theo dõi kiểm tra việc quản lý, thu, chi quỹ đồng thời tổng hợp báo cáoUBND tỉnh theo quy định.

Trongquá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các địa phương phản ánh về BộChỉ huy Quân sự tỉnh để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét và chỉ đạo giải quyếtkịp thời./.