ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/2013/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 17 tháng 7 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ THÙ LAO ĐỐIVỚI CHỨC DANH LÃNH ĐẠO CHUYÊN TRÁCH HỘI NGƯỜI MÙ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

Căn cứ Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP củaChính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

Căn cứ Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 04 năm 2013của Bộ Nội vụ Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21tháng 4 năm 2010 của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

Căn cứ Quyết định số 30/2011/QĐ-TTg ngày 01 tháng 6 năm2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữchức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 245/TTr-SNV ngày 03 tháng 7 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định chế độ thù lao đối với chức danh lãnh đạo chuyên trách HộiNgười mù trên địa bàn tỉnh như sau:

1. Cấp tỉnh:

a) Chủ tịch Hội: Bằng mức 5,00 lần so với mức lương tốithiểu chung;

b) Phó Chủ tịch Hội: Bằng mức 4,00 lần so với mức lương tốithiểu chung;

c) Thư ký Hội: Bằng mức 3,20 lần so với mức lương tối thiểuchung;

d) Đối với cán bộ giúp việc cho Hội Người mù tỉnh là ngườisáng, thực hiện theo biên chế phân bổ và hưởng chế độ tiền lương như viên chứcNhà nước.

2. Cấp huyện:

a) Chủ tịch: Bằng mức 3,20 lần so với mức lương tối thiểuchung;

b) Phó Chủ tịch: Bằng mức 2,56 lần so với mức lương tốithiểu chung;

c) Đối với cán bộ giúp việc cho Hội Người mù các huyện, thịxã, căn cứ vào điều kiện hoạt động của hội có thể hợp đồng cán bộ là người sánghoạt động chuyên trách, kinh phí hợp đồng do huyện hội thỏa thuận với người laođộng.

3. Kinh phí chi trả chế độ thù lao đối với chức danh lãnhđạo chuyên trách Hội Người mù chi từ nguồn kinh phí hoạt động của hội các cấpdo ngân sách Nhà nước hỗ trợ, các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Giao Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện Quyết định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc SởTài chính, Chủ tịch Hội Người mù tỉnh, thủ trưởng các sở, ngành có liên quan,Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thảo