ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 32/2013/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 25 tháng 07 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉPKINH DOANH VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nướcngày 16/12/2002;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phíngày 28/8/2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnhphí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi,bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinhdoanh vận tải bằng xe ô tô; Nghị định số 93/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chínhphủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2009/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phíthuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương;

Căn cứ Thông tư số 14/2010/TT-BGTVT ngày 24/6/2010 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về tổ chức và quản lý hoạtđộng vận tải bằng xe ô tô;

Căn cứ Thông tư số 66/2011/TT-BTC ngày 18/5/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn lệ phí cấp Giấy phépkinh doanh vận tải bằng xe ô tô;

Căn cứ Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND ngày 10/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, Khoá XI -Kỳ họp thứ 9 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấpGiấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giaothông vận tải tại Tờ trình số 67/TTr- SGTVT ngày 23/7/2013 về việc ban hànhQuyết định quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấpGiấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Báo cáothẩm định số 111/BC-STP ngày 19/7/2013 của Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức thu,chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vận tảibằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi như sau:

1. Đối tượng nộp lệ phí: Các tổchức, cá nhân khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép kinh doanhvận tải bằng xe ô tô.

2. Cơ quan thực hiện việc thu lệphí: Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi.

3. Mức thu:

a) Mức thu lệ phí cấp Giấy phép kinhdoanh vận tải bằng xe ô tô lần đầu: 200.000 đồng/giấy phép.

b) Mức thu lệ phí cấp Giấy phépkinh doanh vận tải bằng xe ô tô trong trường hợp cấp đổi, cấp lại (do mất, hỏnghoặc có thay đổi về điều kiện kinh doanh liên quan đến nội dung trong giấyphép): 50.000 đồng/giấy phép.

4. Chế độ thu, nộp, quản lý và sửdụng lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô:

Cơ quan thu lệ phí được giữ lại100% số tiền lệ phí thu được từ việc cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ôtô để trang trải các khoản chi phí trong năm như sau:

a) Trích 40% để thực hiện công táccải cách chế độ tiền lương mới theo quy định của Nhà nước.

b) Số tiền còn lại dùng để trangtrải chi phí cho việc mua phôi, ấn chỉ, công tác phí và thực hiện công tác tiếpnhận hồ sơ, làm thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Điều 2. Giám đốc Sở Giaothông vận tải có trách nhiệm tổ chức thực hiện mức thu, chế độ thu, nộp, quảnlý và sử dụng lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo đúngquy định tại Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này cóhiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBNDtỉnh; Giám đốc các Sở: Giao thông vận tải, Tài chính, Tư pháp; Cục trưởng CụcThuế tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi và Thủ trưởng các cơ quan, đơnvị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Cao Khoa