ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/2013/QĐ-UBND

Nam Định, ngày 17 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNHTẠM THỜI VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XÉT, CÔNG NHẬN XÃ, THỊ TRẤN, THÔN, XÓM ĐẠT CHUẨNNÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2013;

Căn cứ Thông tư số 54/2009/TT-BNNPTNT ngày21/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướngdẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;

Căn cứ tình hình thực tế triển khai thực hiệnchương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn tại Tờ trình số 237/TTr-SNN ngày 14/10/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quyđịnh tạm thời trình tự, thủ tục xét công nhận xã, thị trấn, thôn, xóm đạt chuẩnnông thôn mới trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hànhsau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Ban Chỉ đạo Xây dựng nông thôn mớitỉnh; Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành,đoàn thể của tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, thịtrấn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tuấn

QUY ĐỊNH TẠM THỜI

TRÌNH TỰ, THỦ TỤCXÉT, CÔNG NHẬN XÃ, THỊ TRẤN VÀ THÔN, XÓM, TỔ DÂN PHỐ NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀNTỈNH NAM ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2013 - 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND ngày 17/10/2013 của Ủy ban nhândân tỉnh Nam Định)

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định tạm thời này quy định về trình tự, thủ tụcxét, công nhận xã, thị trấn (sau đây gọi là xã) và thôn, xóm, tổ dân phố (sauđây gọi chung là xóm) nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn2013 - 2015.

2. Đối tượng áp dụng.

a) Các xã, xóm trên địa bàn tỉnh;

b) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đếntrình tự, thủ tục xét công nhận xã, xóm NTM.

Điều 2. Tiêu chuẩn đánh giá xã, xóm NTM

1. Xã NTM là xã đạt chuẩn NTM hoặc cơ bản đạt chuẩnNTM theo Quyết định số 1636/QĐ-UBND ngày 15/10/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh.

a) Xã đạt chuẩn NTM là xã có 14 tiêu chí trở lênđạt mức chuẩn Quốc gia, các tiêu chí còn lại đạt “mức cơ bản đạt chuẩn NTM”

b) Xã cơ bản đạt chuẩn NTM là xã chưa có đủ 14 tiêuchí đạt mức chuẩn quốc gia như toàn bộ 19 tiêu chí đạt mức cơ bản đạt chuẩn NTMtrở lên.

2. Xóm NTM là xóm đạt 11 tiêu chí theo Quyết địnhsố 1637/QĐ- UBND ngày 16/10/2013 của UBND tỉnh.

Điều 3. Nguyên tắc xét và công nhận xã, xóm NTM

1. Việc đánh giá, công nhận xã, xóm NTM phải đảmbảo công khai, dân chủ, đúng nội dung, trình tự, thủ tục theo quy định.

2. Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan,tổ chức có liên quan trong quá trình đánh giá, công nhận xã, xóm NTM.

3. Việc đánh giá các tiêu chí NTM và công nhận xã,xóm NTM được thực hiện mỗi năm một lần, lấy kết quả thực hiện đến thời điểm31/12.

Điều 4. Thẩm quyền công nhận xã, xóm NTM

1. Thẩm quyền công nhận xã NTM do Chủ tịch UBNDtỉnh quyết định.

2. Thẩm quyền công nhận xóm NTM do Chủ tịch UBNDhuyện, thành phố quyết định.

Chương 2.

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XÉT, CÔNG NHẬN XÃ NTM

Điều 5. Các bước xét, công nhận

1. Hàng năm, UBND cấp xã tự tổ chức đánh giá kếtquả thực hiện các nội dung của từng tiêu chí NTM.

2. UBND cấp huyện tổ chức kiểm tra và xác định sốtiêu chí đạt chuẩn, số tiêu chí cơ bản đạt chuẩn NTM của từng xã trên địa bàn.Trường hợp xã đủ điều kiện công nhận xã NTM thì chỉ đạo lập hồ sơ đề nghị Chủtịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.

3. UBND tỉnh tổ chức thẩm định, xét và ra quyếtđịnh công nhận “Xã đạt chuẩn NTM”, “Xã cơ bản đạt chuẩn NTM”.

Điều 6. Trình tự thủ tục xét, công nhận xã NTM

1. UBND cấp xã tự đánh giá

a) Hàng năm UBND cấp xã tổ chức đánh giá kết quảthực hiện các tiêu chí nông thôn mới, xác định mức đạt từng tiêu chí theo quyđịnh của UBND tỉnh và hướng dẫn của Ban chỉ đạo xây dựng NTM tỉnh.

b) Chỉ đạo các xóm thực hiện công khai rộng rãi vềkết quả đánh giá mức đạt các tiêu chí tại nhà văn hóa xóm và trên hệ thốngtruyền thanh của xã (thời gian công khai 15 ngày); tổ chức hội nghị liên tịchgồm chi ủy các chi bộ, trưởng, phó xóm; trưởng các đoàn thể ở xóm thảo luận,đóng góp ý kiến về kết quả đánh giá mức đạt các tiêu chí của xã (có biên bảnhội nghị liên tịch).

c) Trên cơ sở các kết quả công khai và kết quả hộinghị liên tịch, UBND xã tổng hợp ý kiến của cán bộ và nhân dân các xóm, báo cáoĐảng ủy xã xem xét.

d) Trên cơ sở ý kiến của các xóm, ý kiến của Đảngủy, nếu đủ điều kiện thì UBND cấp xã lập hồ sơ và Tờ trình đề nghị UBND huyệnkiểm tra trình UBND tỉnh xem xét công nhận “Xã đạt chuẩn NTM” hoặc “Xã cơ bảnđạt chuẩn NTM” trước ngày 30/01 hàng năm.

2. UBND cấp huyện

a) Thành lập Đoàn kiểm tra của huyện. Trong 10 ngàylàm việc kể từ khi nhận được tờ trình của UBND cấp xã, Chủ tịch UBND huyệnthành lập đoàn kiểm tra của huyện tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiệncác tiêu chí, lập biên bản công nhận mức đạt các tiêu chí NTM của từng xã đếnthời điểm 31/12 năm thẩm định.

b) UBND cấp huyện tổng hợp, báo cáo kết quả kiểmtra mức đạt 19 tiêu chí theo từng xã, đồng thời lập tờ trình và gửi hồ sơ đềnghị Chủ tịch UBND tỉnh xét công nhận các “Xã đạt chuẩn NTM” hoặc “Xã cơ bảnđạt chuẩn NTM” về Thường trực Ban chỉ đạo xây dựng NTM tỉnh (qua Sở Nông nghiệpvà PTNT) trước 15/02 hàng năm.

3. Công tác thẩm định của cấp tỉnh

Trong 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được tờ trìnhvà hồ sơ hợp lệ của UBND cấp huyện, UBND tỉnh thành lập Đoàn thẩm định của tỉnhđể thẩm định các xã đề nghị công nhận đạt chuẩn hoặc cơ bản đạt chuẩn NTM. Đoànthẩm định của tỉnh xem xét kết quả tự đánh giá của xã và kết quả đánh giá, kiểmtra của UBND huyện; đồng thời kiểm tra thực tế để xác định, kết luận mức đạttừng tiêu chí; lập biên bản về kết quả thẩm định, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

4. Xét và công nhận của cấp tỉnh

UBND tỉnh thành lập Hội đồng xét công nhận xã đạtNTM. Trong 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được báo cáo và biên bản của Đoànthẩm định, Hội đồng xét công nhận của tỉnh tổ chức thảo luận, bỏ phiếu côngnhận “Xã đạt chuẩn NTM”, “Xã cơ bản đạt chuẩn NTM”. Căn cứ Biên bản của Hộiđồng xét công nhận xã đạt NTM, Sở Nông nghiệp và PTNT tổng hợp, trình Chủ tịchUBND tỉnh xem xét, quyết định.

Điều 7. Hồ sơ công nhận xã NTM

1. Hồ sơ của UBND cấp xã trình UBND cấp huyện, gồm:

a) Tờ trình của UBND cấp xã đề nghị công nhận “Xãđạt chuẩn NTM” hoặc “Xã cơ bản đạt chuẩn NTM”.

b) Báo cáo kết quả xây dựng NTM của UBND cấp xã;biểu tổng hợp kết quả đánh giá mức đạt các tiêu chí NTM của xã.

c) Tổng hợp ý kiến của các xóm.

d) Ý kiến xác nhận, đề nghị của Đảng ủy xã.

e) Biên bản kiểm tra đề nghị công nhận mức đạt cáctiêu chí của UBND cấp huyện

2. Hồ sơ của UBND cấp huyện trình UBND tỉnh, gồm:

a) Tờ trình của UBND cấp huyện đề nghị công nhận“Xã đạt chuẩn NTM”, “Xã cơ bản đạt chuẩn NTM”.

b) Kèm theo hồ sơ của xã theo quy định tại khoản 1điều này.

3. Hồ sơ trình Chủ tịch UBND tỉnh công nhận “Xã đạtchuẩn NTM”, “Xã cơ bản đạt chuẩn NTM” gồm:

a) Tờ trình đề nghị công nhận “Xã đạt chuẩn NTM”,“Xã cơ bản đạt chuẩn NTM” của Sở Nông nghiệp và PTNT.

b) Biên bản của Đoàn thẩm định cấp tỉnh về mức đạtcác tiêu chí đối với xã đề nghị công nhận đạt chuẩn NTM hoặc cơ bản đạt chuẩnNTM.

c) Biên bản của Hội đồng đánh giá, xét công nhậncủa tỉnh. d) Hồ sơ của cấp xã và cấp huyện trình UBND tỉnh.

Điều 8. Công bố kết quả xét, công nhận xã NTM

Hàng năm, Chủ tịch UBND cấp huyện công bố Quyếtđịnh của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công nhận xã NTM trên địa bàn tại hội nghịtổng kết phong trào thi đua khen thưởng hàng năm (hội nghị tổng kết năm) hoặctại hội nghị sơ kết, tổng kết chương trình xây dựng NTM của huyện.

Chương 3.

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XÉT, CÔNG NHẬN XÓM NTM

Điều 9. Trình tự, thủ tục

1. Ở xóm

a) Hàng năm, Ban phát triển NTM xóm đăng ký xâydựng xóm NTM với UBND cấp xã.

b) Khi xét thấy đã hoàn thành các tiêu chí xóm NTM,Ban phát triển NTM xóm tự tổ chức rà soát, đánh giá kết quả thực hiện; tổ chứchọp lấy ý kiến các hộ dân (có biên bản họp); lấy ý kiến của Ban chi ủy hoặc Chibộ; báo cáo đề nghị UBND cấp xã kiểm tra, xem xét kết quả thực hiện để trìnhUBND cấp huyện xem xét, quyết định công nhận xóm NTM.

2. Ở xã

Sau khi nhận được đề nghị của Ban phát triển NTMxóm, UBND cấp xã giao Ban quản lý xây dựng NTM xã tổ chức kiểm tra, đánh giákết quả thực hiện các tiêu chí của xóm, báo cáo UBND xã (có biên bản kiểm tra).

Căn cứ kết quả kiểm tra của Ban quản lý xây dựng NTMxã, UBND cấp xã lập hồ sơ trình UBND cấp huyện thẩm định quyết định công nhậnxóm NTM.

3. Ở huyện

Căn cứ hồ sơ đề nghị công nhận xóm NTM của UBND cấpxã, UBND cấp huyện giao Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện thành lập Tổ thẩm địnhkết quả thực hiện các tiêu chí của xóm. Sau khi kiểm tra, Tổ thẩm định củahuyện lập biên bản thẩm định, báo cáo về Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện. Trườnghợp xóm hoàn thành đủ các tiêu chí, Phòng Nông nghiệp & PTNT tổng hợp hồ sơtrình Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, quyết định.

Điều 10. Hồ sơ công nhận xóm NTM

1. Tờ trình đề nghị công nhận xóm NTM của UBND cấpxã.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra thực hiện các tiêu chícủa Ban phát triển NTM xóm (có xác nhận của UBND cấp xã).

3. Biên bản kiểm tra, thẩm định của Ban chỉ đạo xâydựng NTM huyện (Tổ thẩm định).

4. Tờ trình đề nghị công nhận xóm NTM của PhòngNông nghiệp và PTNT (hoặc Phòng Kinh tế).

Điều 11. Công bố kết quả xét, công nhận xóm NTM

Hàng năm, Chủ tịch UBND cấp xã công bố Quyết địnhcủa Chủ tịch UBND cấp huyện về việc công nhận xóm NTM trên địa bàn tại hội nghịtổng kết phong trào thi đua khen thưởng hàng năm (hội nghị tổng kết năm) hoặctại hội nghị sơ kết, tổng kết chương trình xây dựng NTM của xã, thị trấn.

Chương 4.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12. Trách nhiệm triển khai thực hiện

Ban chỉ đạo xây dựng NTM tỉnh hướng dẫn cụ thể lậphồ sơ đề nghị xét, công nhận “Xã đạt chuẩn NTM”, “Xã cơ bản đạt chuẩn NTM” vàhồ sơ đề nghị xét công nhận xóm NTM.

Điều 13. Trách nhiệm thi hành

Các cấp, các ngành, tổ chức, cá nhân liên quan thựchiện nghiêm túc Quy định này, chủ động phối hợp trong quá trình thực hiện, nếucó khó khăn, vướng mắc phản ánh kịp thời về Sở Nông nghiệp và PTNT để tổng hợp,báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.