ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/2013/QĐ-UBND

Bà Rịa, ngày 20 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC QUY ĐỊNH THẨM QUYỀN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CHIẾU SÁNG ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀNTỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quyphạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 79/2009/NĐ-CP ngày 28/9/2009 của Chính phủ về quản lý chiếu sáng đô thị;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xâydựng tại Tờ trình số 185/TTr-SXD ngày 20/6/2013 về việc đề nghị ban hành quyđịnh thẩm quyền quản lý nhà nước về chiếu sáng đô thị trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định thẩm quyềnquản lý nhà nước về chiếu sáng đô thị trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhưsau:

1. Sở Xây dựng

a) Tham mưu giúp Ủy ban nhân dântỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chiếu sáng đô thị trên địa bàntỉnh;

b) Chủ trì soạn thảo các văn bảnhướng dẫn về công tác quản lý chiếu sáng đô thị; nghiên cứu, trình Ủy ban nhândân tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ để phát triển chiếusáng đô thị trên cơ sở các quy định, hướng dẫn của Nhà nước và điều kiện phát triểnkinh tế - xã hội của tỉnh;

c) Tổ chức phổ biến và thực hiệncác văn bản của cơ quan nhà nước về quản lý chiếu sáng đô thị;

d) Tổng hợp cơ sở dữ liệu về chiếusáng đô thị; hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc quản lý chiếu sáng đô thị trênđịa bàn tỉnh; định kỳ hàng năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Xây dựng và khicó yêu cầu.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thànhphố:

a) Tổ chức thực hiện quản lý chiếusáng đô thị trên địa bàn;

b) Ban hành các quy định cụ thể vềquản lý chiếu sáng đô thị trên địa bàn được giao quản lý và tổ chức kiểm tra việcthực hiện các quy định này;

c) Tổ chức cấp giấy phép chiếu sángquảng cáo, trang trí, chiếu sáng khu vực lễ hội phù hợp vị trí, quy mô của mỗicông trình hoặc khu vực cụ thể trong đô thị;

d) Lựa chọn đơn vị quản lý, vậnhành hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị trên địa bàn;

đ) Tổ chức chỉ đạo việc thống kêhàng năm, lập cơ sở dữ liệu về chiếu sáng đô thị trên địa bàn được giao quản lývà báo cáo Sở Xây dựng để theo dõi, tổng hợp.

Điều 2. Các quy định trướcđây trái với nội dung Quyết định này thì thực hiện theo nội dung Quyết địnhnày.

Điều 3. Quyết định này cóhiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Xây dựng, Nội vụ, Công Thương, Giao thôngvận tải; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vịcó liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Xây dựng (Vụ Pháp chế);
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản);
- Website Chính phủ;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- TTr Tỉnh ủy (b/c);
- TTr HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các ủy viên UBND tỉnh;
- UBMTTQ và các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh;
- Đài PT-TH tỉnh, Báo BR-VT;
- Trung tâm Công báo - Tin học;
- Lưu: VT, TH, X6.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Minh Sanh