ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 32/2013/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 27 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUYĐỊNH VIỆC TỔ CHỨC VÀ ĐẢM BẢO THÔNG TIN LIÊN LẠC PHỤC VỤ CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀUHÀNH PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Pháp lệnh số 9-PL/CTN ngày 08 tháng3 năm 1993 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Phòng, chống lụt, bão;

Căn cứ Pháp lệnh số 27/2000/PL-UBTVQH10 ngày 24tháng 8 năm 2000 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều củaPháp lệnh Phòng, chống lụt, bão;

Căn cứ Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng4 năm 2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điềucủa Luật Viễn thông;

Căn cứ Nghị định số 08/2006/NĐ-CP ngày 16 tháng01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Phòng,chống lụt, bão đã được sửa đổi, bổ sung ngày 24 tháng 8 năm 2000;

Căn cứ Quyết định số 172/2007/QĐ-TTg ngày 16tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược Quốc gia phòng, chốngvà giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020;

Căn cứ Thông tư số 17/2012/TT-BTTTT ngày 05tháng 11 năm 2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định việc tổ chức và đảmbảo thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiêntai;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyềnthông tại Tờ trình số 430/TTr-STTTT ngày 18 tháng 6 năm 2013 về việc đề nghịban hành Quyết định quy định việc tổ chức và đảm bảo thông tin liên lạc phục vụcông tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Thừa ThiênHuế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quyđịnh việc tổ chức và đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điềuhành phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hànhsau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh; Trưởng ban Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh;Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế,các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông và các tổ chức, cá nhân có liên quanchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ

QUY ĐỊNH

VIỆC TỔ CHỨC VÀ ĐẢMBẢO THÔNG TIN LIÊN LẠC PHỤC VỤ CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH PHÒNG, CHỐNG THIÊNTAI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND ngày 27/8/2013 của UBND tỉnhThừa Thiên Huế)

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định việc tổ chức và đảm bảo thôngtin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai của Ủyban nhân dân (viết tắt là UBND) tỉnh, Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão và Tìmkiếm cứu nạn (viết tắt là Ban Chỉ huy PCLB & TKCN) tỉnh đến Ban Chỉ huyphòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn các sở, ban, ngành và UBND các huyện,thị xã, thành phố Huế.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp bưu chính, viễnthông, cá nhân có liên quan trực tiếp đến việc tổ chức và đảm bảo thông tinliên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. Tổ chức và đảm bảo thông tin liên lạc phục vụcông tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai là việc huy động, tổ chức,sử dụng mạng bưu chính, viễn thông công cộng, mạng viễn thông chuyên dùng đểđáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng,chống thiên tai.

2. Mạng thông tin chuyên dùng phòng, chống thiêntai là mạng viễn thông dùng riêng do Nhà nước đầu tư, thiết lập để phục vụ việctổ chức và đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hànhphòng, chống thiên tai. Mạng thông tin chuyên dùng phòng, chống thiên tai baogồm:

a) Hệ thống viễn thông cố định vệ tinh (VSAT băngtần C) chuyên dùng;

b) Hệ thống viễn thông di động vệ tinh (INMARSAT)chuyên dùng;

c) Hệ thống viễn thông vô tuyến điện (HF, VHF, UHF)chuyên dùng;

d) Các xe ô tô thông tin chuyên dung;

đ) Các hệ thống viễn thông khác theo quy định củaBộ Thông tin và Truyền thông.

3. Trung tâm điều hành thông tin: Là trung tâm phụcvụ thông tin liên lạc cho công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo UBND tỉnh,Ban Chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh và thu, nhận xử lý thông tin từ Trung ương đếntỉnh và từ tỉnh đến huyện, thị xã, thành phố và các nơi xảy ra thiên tai (đặttại Viễn thông Thừa Thiên Huế - 08 Hoàng Hoa Thám - thành phố Huế).

4. Ban điều hành liên mạng vô tuyến điện: Điều hànhcác mạng hoạt động thông suốt, thông báo và nhận báo cáo mọi diễn biến của tìnhhình do các nơi báo cáo về và ra các yêu cầu thực hiện tùy theo diễn biến tìnhhình của lụt, bão, cứu hộ, cứu nạn.

5. “'Thiết bị vô tuyên điện” bao gồm thiết bị thu -phát sóng vô tuyến điện dùng trong các nghiệp vụ vô tuyến điện.

6. “Hô hiệu liên lạc” là các quy ước nhận dạng danhtính giữa các đài vô tuyến khi gọi liên lạc với nhau.

7. “Máy vô tuyến điện HF” là thiết bị thu - phátsóng vô tuyến điện làm việc ở băng tần HF (300 KHz đến 30 MHz). (HF: HighFrequency - tần số cao, cao tần).

8. “Máy vô tuyến điện VHF” là thiết bị thu - phátvô tuyến điện làm việc ở băng tần VHF (30 MHz đến 300 MHz) (VHF: Very HighFrequency - tần số rất cao).

9. “Máy vô tuyến điện UHF” là thiết bị thu - phátvô tuyến điện làm việc ở băng tần UHF (300MHz đến 3000 MHz).

Điều 4. Nguyên tắc tổ chức và đảm bảo thông tinliên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai

1. Đảm bảo thông tin liên lạc phòng, chống thiêntai với ưu tiên cao nhất, an toàn, tin cậy, nhanh chóng.

2. Tổ chức, quản lý điều hành thông tin liên lạcphòng, chống thiên tai tập trung, thống nhất và trực tiếp.

3. Khai thác, sử dụng Mạng viễn thông chuyên dùngphòng, chống thiên tai đúng mục đích và hiệu quả.

4. Phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cơ quan, đơnvị nắm giữ phương tiện thông tin liên lạc trên địa bàn tỉnh nhằm huy động toànbộ lực lượng, phương tiện hiện có.

Chương 2.

TỔ CHỨC VÀ ĐẢM BẢO THÔNG TIN LIÊN LẠC PHỤC VỤ CÔNG TÁCCHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI

Điều 5. Tổ chức và đảm bảo thông tin liên lạctrong điều kiện bình thường và trước khi có thiên tai

Thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điềuhành phòng, chống thiên tai trong điều kiện bình thường và trước khi có thiêntai được tổ chức như sau:

1. Thông tin liên lạc từ trụ sở Chính phủ, Ban Chỉđạo Phòng, chống lụt, bão Trung ương đến trụ sở UBND tỉnh, Ban Chỉ huy PCLB& TKCN tỉnh và ngược lại thông tin liên lạc từ trụ sở UBND tỉnh, Ban Chỉhuy PCLB & TKCN tỉnh đến trụ sở Chính phủ, Ban Chỉ đạo Phòng, chống lụt,bão Trung ương được đảm bảo chủ yếu bằng việc sử dụng dịch vụ của mạng viễnthông di động, cố định mặt đất công cộng, mạng bưu chính công cộng.

2. Thông tin liên lạc từ trụ sở UBND tỉnh, Ban Chỉhuy PCLB & TKCN tỉnh đến Ban Chỉ huy PCLB & TKCN các sở, ban, ngành vàUBND các huyện, thị xã, thành phố Huế được đảm bảo chủ yếu bằng việc sử dụng dịchvụ của mạng viễn thông di động, cố định mặt đất công cộng, mạng bưu chính côngcộng.

3. Thông tin liên lạc khi di chuyển ra ngoàitrụ sở nêu ở Khoản 2 Điều này được đảm bảo chủ yếu bằng việc sử dụng dịch vụcủa mạng viễn thông di động mặt đất công cộng.

4. Thông tin liên lạc cho các Đoàn công tác củaChính phủ, Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt, bão Trung ương, lãnh đạo UBND tỉnh, Banchỉ huy PCLB & TKCN tỉnh trong trường hợp cần thiết, được đảm bảo chủ yếubằng việc sử dụng hệ thống thiết bị viễn thông trên xe ô tô thông tin chuyêndùng.

Điều 6. Tổ chức và đảm bảo thông tin liên lạctrong thiên tai

1. Tại các khu vực thiên tai không ảnh hưởng đếnhoạt động mạng bưu chính, viễn thông công cộng thì việc tổ chức và đảm bảothông tin liên lạc thực hiện theo quy định tại Điều 5 Quy định này.

2. Tại các khu vực thiên tai ảnh hưởng trực tiếpđến hoạt động mạng bưu chính, viễn thông công cộng, việc đảm bảo thông tin liênlạc phục vụ chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống thiên tai được tổ chức nhưsau:

a) Thông tin liên lạc từ trụ sở UBND tỉnh, Ban Chỉhuy PCLB & TKCN tỉnh đến trụ sở Chính phủ, Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt, bãoTrung ương và các huyện, thị xã, thành phố xảy ra thiên tai được đảm bảo chủyếu bằng việc sử dụng hệ thống viễn thông cố định vệ tinh (VSAT) chuyên dùng vàhệ thống viễn thông vô tuyến điện chuyên dùng;

b) Đối với thông tin bưu chính phải tổ chức kết nốiđường thư Hệ bưu chính đặc biệt để liên lạc kịp thời với Trung ương, đảm bảoviệc chuyển tải nhanh nhất các loại công văn hỏa tốc, thượng khẩn, công vănmật, tối mật, tuyệt mật của các cơ quan cấp tỉnh về Trung ương và ngược lại;

c) Thông tin liên lạc khi di chuyển ra ngoài trụ sởnêu ở Điểm a Khoản 2 Điều này được đảm bảo chủ yếu bằng việc sử dụng hệ thốngviễn thông di động vệ tinh (INMARSAT) chuyên dung;

d) Lãnh đạo UBND tỉnh, Ban chỉ huy PCLB & TKCNtỉnh được đảm bảo bằng việc sử dụng hệ thống viễn thông trên xe ô tô thông tinchuyên dùng.

Điều 7. Tổ chức và đảm bảo thông tin liên lạctrong giai đoạn khắc phục hậu quả thiên tai

1. Tại các khu vực thiên tai không gây ra thiệt hạiảnh hưởng đến hoạt động mạng bưu chính, viễn thông công cộng thì việc tổ chứcvà đảm bảo thông tin liên lạc thực hiện theo quy định tại Điều 5 Quy định này.

2. Tại các khu vực thiên tai gây ra thiệt hại ảnhhưởng trực tiếp đến hoạt động của mạng bưu chính, viễn thông công cộng, việcđảm bảo thông tin liên lạc trong thời gian khắc phục hậu quả được tổ chức theoquy định tại Khoản 2 Điều 6 Quy định này.

3. Tại các khu vực thiệt hại do hậu quả thiên tai,sau khi mạng bưu chính, viễn thông công cộng được khôi phục hoạt động trở lạibình thường thì việc tổ chức và đảm bảo thông tin liên lạc thực hiện theo quyđịnh tại Điều 5 Quy định này.

Chương 3.

TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG MẠNG VÔ TUYẾN ĐIỆN PHỤC VỤCÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI

Điều 8. Tiếp nhận, xử lí thông tin

1. Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCLB&TKCNtỉnh, Trung tâm điều hành thông tin khi tiếp nhận các thông tin về áp thấpnhiệt đới, lũ từ Ban Chỉ đạo Phòng, chống lụt, bão Trung ương, chuyển ngay cácthông tin trên cho Ban Chỉ huy PCLB&TKCN các Sở, ngành, địa phương bằng cácphương tiện thông tin liên lạc như điện thoại, Fax... và qua mạng vô tuyến điệndùng riêng của tỉnh.

2. Đối với các đơn vị, cá nhân được trang bị máy vôtuyến điện, khi tiếp nhận các thông tin về áp thấp nhiệt đới, bão, lũ từ BanChỉ huy PCLB&TKCN tỉnh chuyển đến, tùy theo chức năng và nhiệm vụ phải khẩntrương triển khai thực hiện.

3. Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCLB&TKCNtỉnh, Trung tâm điều hành thông tin có trách nhiệm khi thu nhận những thôngtin, báo cáo từ các máy vô tuyến điện của Ban Chỉ huy PCLB&TKCN của các sở,ban, ngành, địa phương chuyển đến, phải tổng hợp và báo cáo Ban Chỉ huy PCLB&TKCNtỉnh để có biện pháp chỉ đạo, xử lí kịp thời.

4. Trong trường hợp khi một máy muốn lên lạc khẩncấp với Ban Chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh, Trung tâm điều hành thông tin nhưng doảnh hưởng các yếu tố về thời tiết, môi trường truyền sóng… chất lượng liên lạckém, thì bất kì máy vô tuyến điện trung gian nào trên mạng liên lạc được với 02máy trên sẽ làm cầu nối và chuyển tiếp thông tin.

Điều 9. Quy định về các thiết bị vô tuyến điện

Để đảm bảo thông tin liên lạc từ Ban Chỉ huy PCLB& TKCN tỉnh, Trung tâm điều hành thông tin đến Ban Chỉ huy PCLB & TKCNcác sở, ngành, địa phương và liên kết với các mạng thông tin khác khi cần thiết:

1. Đài Thông tin vô tuyến điện đặt tại Văn phòngthường trực Ban Chỉ huy PCLB & TKCN tỉnh, Trung tâm điều hành thông tinđược trang bị thiết bị vô tuyến điện dải tần sóng UHF, VHF và HF.

2. Các máy vô tuyến điện khác trên mạng được trangbị máy vô tuyến điện VHF để liên lạc trên dải tần VHF với Thường trực Ban Chỉhuy PCLB & TKCN tỉnh, Trung tâm điều hành thông tin.

3. Tất cả các máy vô tuyến điện phải được đăng kícấp giấy phép sử dụng tần số, thiết bị phủ sóng vô tuyến điện và khi sử dụngphải tuân thủ các quy định của pháp luật.

Điều 10. Quy định về tần số, hô hiệu phục vụphòng chống thiên tai và sử dụng các kênh tần số

1. Quy định về tần số và hô hiệu:

a) Tần số dùng để phục vụ phòng chống thiên tai doCục Tần số Vô tuyến điện cấp sử dụng miễn phí;

b) Tần số 1 dùng để phục vụ cho phòng chống thiêntai liên lạc theo yêu cầu và tần số 2 dùng để phục vụ phòng, chống thiên tailiên lạc giữa các mạng do Cục Tần số Vô tuyến điện cấp và được Sở Thông tin vàTruyền thông cung cấp cho các đơn vị, cá nhân được trang bị máy vô tuyến điệnphục vụ công tác phòng, chống thiên tai;

c) Hô hiệu quy ước khi liên lạc toàn liên mạng doSở Thông tin và Truyền thông thống nhất với các đơn vị để quy định.

2. Quy định sử dụng kênh gọi:

a) Kênh gọi chỉ dùng để thiết lập cuộc gọi giữa cácmáy vô tuyến điện với nhau;

b) Kênh gọi chỉ được sử dụng trong khoảng thời giantối đa 10 phút. Đài gọi xưng tên và gọi tên đài bị gọi trên kênh gọi. Ngay saukhi nhận được tín hiệu trả lời đài bị gọi, đài gọi chủ động chỉ kênh liên lạcđể hai đài cùng chuyển sang làm việc ở kênh liên lạc.

3. Quy định sử dụng kênh liên lạc:

a) Kênh liên lạc chỉ được sử dụng trong khoảng thờigian tối đa 05 phút. trường hợp kéo dài thời gian liên lạc thì sau khi liên lạc05 phút phải tạm ngưng 01 phút rồi mới tiếp tục liên lạc;

b) Trong quá trình làm việc nếu bị nhiễu do đàikhác gây ra, có thể chuyển đổi sang kênh liên lạc khác để tránh nhiễu.

Điều 11. Quy định về quản lý và sử dụng thiết bịvô tuyến điện

1. Quản lý, bảo quản:

a) Thiết bị vô tuyến điện được trang bị cho cơquan, đơn vị, cá nhân nào thì cơ quan, đơn vị, cá nhân đó chịu trách nhiệm quảnlý, khai thác, sử dụng và bảo quản theo đúng các quy trình kỹ thuật được hướngdẫn;

b) Tất cả thiết bị vô tuyến điện phải có hồ sơ quảnlý lý lịch, nguồn gốc, nhật ký sửa chữa nâng cấp;

c) Hàng năm, trước mùa mưa, bão, Sở Thông tin vàTruyền thông, phối hợp cùng Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCLB&TKCNtỉnh cùng với đơn vị bảo trì, bảo dưỡng có trách nhiệm phối hợp cùng các đơn vịkiểm tra thiết bị vô tuyến điện đang sử dụng và đánh giá lại hiện trạng thiếtbị. Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm tổng hợp báo cáo, trình lãnhđạo Ủy ban nhân dân tỉnh và đề xuất phương án thay thế, nâng cấp, bổ sung thêmthiết bị.

2. Sử dụng:

a) Tất cả các máy vô tuyến điện khi đưa vào hoạtđộng phải được đăng ký cấp giấy phép sử dụng tần số, thiết bị phát sóng vôtuyến điện và khi sử dụng phải tuân thủ các quy định của pháp luật;

b) Thiết bị vô tuyến điện dùng để phục vụ cho côngtác chỉ đạo, điều hành phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn. Do đó, ngườisử dụng phải thực hiện đúng những yêu cầu sau:

- Người sử dụng không được tự ý cài đặt các tần số,kênh liên lạc khác; không tự tiện lắp đặt thêm các thiết bị khác vào hệ thốngđang sử dụng hoặc sử dụng thiết bị vào mục đích khác.

- Khi liên lạc trên mạng phải sử dụng đúng các hôhiệu quy ước liên lạc.

- Vận hành thiết bị phải đúng quy trình kỹ thuật.

- Khi thiết bị có sự cố phải thông báo ngay cho SởThông tin và Truyền thông biết để kiểm tra, xử lý kịp thời. Không được tự ý canthiệp vào thiết bị. Đối với các thiết bị có dán tem bảo hành đang còn thời hạnthì không được làm rách tem.

Điều 12. Quy định về phương thức, chế độ liên lạc

1. Phương thức liên lạc:

a) Phương thức liên lạc giữa các máy trong hệ thốngmạng là liên lạc đơn công. Tại một thời điểm chỉ có một máy phát và tất cả cácmáy còn lại thu. Trong trường hợp khẩn cấp các máy được ưu tiên có quyền xenngang vào cuộc gọi và yêu cầu các máy đang liên lạc tạm thời ngưng, để dànhkênh liên lạc phục vụ cho chỉ đạo chung.

b) Tất cả các máy trên mạng khi liên lạc phải sửdụng đúng các hô hiệu được cấp và tuân thủ việc tổ chức phân cấp liên lạc.

2. Chế độ liên lạc:

a) Trong điều kiện bình thường, các máy trạm chínhthường xuyên giữ liên lạc với máy đặt tại Trung tâm Điều hành thông tin 2 phiênliên lạc vào đầu giờ (08 giờ và 14 giờ) mỗi ngày;

b) Khi có thông tin về áp thấp nhiệt đới, bão lũ,thiên tai xảy ra hoặc có chỉ đạo của Ban Chỉ huy PCLB & TKCN tỉnh yêu cầucác đơn vị trực phòng, chống lụt bão, thì tất cả các máy vô tuyến phảiđược mở ở chế độ trực canh 24/24 và thường xuyên có liên lạc về Ban Chỉ huyPCLB & TKCN tỉnh;

c) Tất cả các máy trạm chính đều phải có sổ nhậtbiên để ghi lại thời gian và nội dung của từng phiên liên lạc.

Chương 4.

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP

Điều 13. Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyềnthông

1. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước, chịu tráchnhiệm đối với việc đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điềuhành phòng, chống thiên tai và hoạt động của Mạng thông tin chuyên dùng phòng,chống thiên tai.

2. Kiện toàn Ban chỉ huy PCLB & TKCN ngànhThông tin và Truyền thông; xây dựng và tổ chức thực hiện phương án, kế hoạchđảm bảo thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai,tìm kiếm cứu nạn hàng năm.

3. Hàng năm làm Trưởng liên mạng vô tuyến điện tổchức diễn tập mạng vô tuyến điện theo kịch bản định sẵn giữa các cơ quan, đơnvị nắm giữ thiết bị vô tuyến điện nhằm đảm bảo thông tin thông suốt, sẵn sàngphục vụ công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh.

4. Chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp bưu chính,viễn thông trên địa bàn xây dựng và tổ chức thực hiện phương án, kế hoạch đảmbảo thông tin liên lạc phục vụ chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống thiêntai và tìm kiếm cứu nạn của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ huy PCLB&TKCNtỉnh hàng năm.

5. Chỉ đạo, phối hợp, hỗ trợ Tập đoàn Bưu chínhViễn thông Việt Nam tổ chức thông tin liên lạc của Mạng thông tin chuyên dùngphòng, chống thiên tai trên địa bàn. Tham mưu giúp Ban Chỉ huy PCLB&TKCNtỉnh, thành phố thực hiện việc huy động, bố trí và sử dụng các trang thiết bịcủa Mạng thông tin chuyên dùng phòng, chống thiên tai được Tập đoàn Bưu chínhViễn thông Việt Nam giao cho các Viễn thông tỉnh, thành phố trực tiếp quản lý,khai thác.

6. Báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông khi có yêucầu về tình hình mạng bưu chính, viễn thông và việc đảm bảo thông tin liên lạcphục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạntrên địa bàn.

7. Ban chỉ huy PCLB&TKCN ngành Thông tin vàTruyền thông đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, chỉ đạo tổ chức triển khai hoạt độngcủa Mạng thông tin chuyên dùng phòng, chống thiên tai; trực ban, xử lý báo cáo,tổng hợp tình hình và điều hành công tác tổ chức thông tin phục vụ chỉ đạo,điều hành phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai.

8. Tiến hành khảo sát, đánh giá việc đảm bảo thôngtin liên lạc tại Ban chỉ huy PCLB&TKCN các huyện, thị xã, thành phố Huế,các vùng trũng thấp, thủy điện, hồ chứa nước lớn để tham mưu UBND tỉnh đề ánkiện toàn mạng Vô tuyến điện phục vụ công tác phòng, chống lụt bão trên địa bàntỉnh.

Điều 14. Trách nhiệm của Doanh nghiệp bưu chính,viễn thông

1. Xây dựng, tổ chức triển khai phương án và kếhoạch công tác phòng, chống thiên tai cho mạng bưu chính, viễn thông của mình.

2. Tổ chức và đảm bảo thông tin liên lạc tại cácđịa bàn bị ảnh hưởng của thiên tai theo yêu cầu của Ban Chỉ huy PCLB&TKCNtỉnh và Sở Thông tin và Truyền thông phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng,chống thiên tai.

3. Chủ động sự hỗ trợ từ Tập đoàn Bưu chính Viễnthông Việt Nam, Tập đoàn Viễn thông Quân đội thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an toànthông tin liên lạc phục vụ chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống, khắc phụchậu quả thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

4. Báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình mạng bưuchính, viễn thông và việc đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo,điều hành phòng, chống thiên tai về Ban Chỉ huy PCLB & TKCN tỉnh và SởThông tin và Truyền thông.

5. Tập trung lực lượng, trang thiết bị cần thiếttại Trung tâm điều hành thông tin nhằm đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ côngtác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai.

Chương 5.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 15. Tổ chức thực hiện

1. Sở Thông tin và Truyền thông:

a) Thành lập trung tâm điều hành thông tin liênquan đến công tác chỉ huy, điều hành phòng, chống lụt bão và có trách nhiệm báocáo, đề xuất Thường trực Ban Chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh xử lý;

b) Chủ trì, phối hợp với Văn phòng thườngtrực Ban Chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh và các đơn vị liên quan (Sở Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn, Viễn thông Thừa Thiên Huế, Bưu điện tỉnh Thừa Thiên Huế,Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Ủy ban nhân dân cáchuyện, thị xã, thành phố…) tổ chức tập huấn, hướng dẫn sử dụng cho các đơn vị,cá nhân được trang bị máy bộ đàm để nắm bắt và thực hiện tốt các nội dung tạiQuy định này; thực hiện các thủ tục về đăng kí cấp giấy phép, phí và lệ phí tầnsố vô tuyến điện theo quy định của pháp luật. Thanh tra, kiểm tra xử lí cáctrường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật;

c) Chủ trì, phối hợp với Văn phòng thường trực BanChỉ huy PCLB&TKCN tỉnh, Viễn thông Thừa Thiên Huế, Chi nhánh Viettel ThừaThiên Huế, Đài Thông tin Duyên Hải Huế, Thường trực Ban Chỉ huy PCLB&TKCNcủa Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố hằng năm kiểm tra tình hìnhđảm bảo thông tin liên lạc tại các Thủy điện, đập, hồ chứa nước lớn, các vùngtrũng thấp và hai tuyến biên giới, tuyến biển nhằm có phương án đảm bảo thôngtin liên lạc thông suốt tại các khu vực này.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Thườngtrực Ban Chỉ huy PCLB & TKCN tỉnh) là trung tâm tiếp nhận thông tin liênquan đến công tác chỉ huy, điều hành phòng, chống lụt bão và có trách nhiệm báocáo, đề xuất Thường trực Ban Chỉ huy PCLB & TKCN tỉnh xử lý.

3. Ban Chỉ huy PCLB & TKCN các huyện, thị xã,thành phố Huế, các sở, ban, ngành được trang bị máy vô tuyến điện, theo chứcnăng nhiệm vụ có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Quy định này.

4. Các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địabàn tỉnh theo chức năng nhiệm vụ có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiệnQuy định này.

5. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, cácđơn vị, tổ chức và cá nhân kịp thời phản ánh về Sở Thông tin và Truyền thông đểđược hướng dẫn hoặc tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh,sửa đổi, bổ sung./.