ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/2013/QĐ-UBND

Vị Thanh, ngày 10 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

V/V SỬA ĐỔI, BỔ SUNGĐIỂM A KHOẢN 2 ĐIỀU 3 QUYẾT ĐỊNH SỐ 07/2011/QĐ-UBND NGÀY 21 THÁNG 02 NĂM 2011CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luậtcủa HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 17/2010/TTLT-BTTTT-BNV ngày 27 tháng 7 năm 2010 của Bộ Thông tin và Truyềnthông và Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấutổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, ĐàiTruyền thanh - Truyền hình thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 2 Điều3 Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2011 của UBND tỉnh HậuGiang quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Đài Phát thanhvà Truyền hình tỉnh Hậu Giang, cụ thể như sau:

“a) Các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Đài Phátthanh và Truyền hình tỉnh được thành lập thống nhất gồm:

- Phòng Tổ chức và hành chính;

- Phòng Thời sự;

- Phòng Biên tập;

- Phòng Thông tin điện tử;

- Phòng Văn nghệ và giải trí;

- Phòng Kỹ thuật và công nghệ;

- Phòng Kỹ thuật thể hiện.”

ký.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hànhsau 10 (mười) ngày, kể từ ngày

Điều 3. Giám đốc: Sở Nội vụ, Đài Phát thanhvà Truyền hình tỉnh Hậu Giang; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố; Thủtrưởng cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Liên Khoa